Bli Egalialedare!

Bli Egalialedare!

RFSL Stockholms ungdomsverksamhet EGALIA söker en arvoderad LEDARE, med start 4 februari 2019 och tillsvidare.

EGALIA är en fritidsverksamhet som drivs av RFSL Stockholm, med stöd av Stockholms Stad. Den riktar sig till unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera) i åldrarna 13-19 år. Syftet med Egalia är att erbjuda ungdomarna en trygg och ledarledd mötesplats för att kunna träffa andra i liknande situation där de kan blir sedda och stärkta i sina identiteter. Egalia har funnits i snart 12 år. Verksamheten samordnas av en anställd projektledare. Fyra volontärledare följer ett roterande schema där tre av dem är på plats vid varje öppettillfälle. Egalia har öppet måndagar och torsdagar mellan kl.16-20.

Egalias metoder bygger på: trygghet, representation och kontinuitet. Trygghet på Egalia innebär en trygg plats som är fri från hatbrott, trakasserier och från rädslan för dem. Egalia erbjuder ett tryggt möte med hbtq-världen. Representation handlar om att ge hbtq-ungdomar möjlighet till positiva hbtq-förebilder. Ungdomarna ska kunna spegla sig i och identifiera sig med ledarna. Kontinuitet handlar om att ungdomarna ska kunna komma till en trygg plats varje vecka och på så sätt känna att det finns något stabilt i livet. Som volontär Egalialedare är din huvudsakliga uppgift att vara en trygg, vuxen förebild och stödperson åt Egalias besökare.

RFSL Stockholm tillhör Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter (RFSL) och är förbundets största avdelning. Vi finns på Alsnögatan 7 i Danvikstull. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.rfslstockholm.se.

 

Om uppdraget

Ge stöd till och skapa goda relationer med Egalias besökare. Det är viktigt att som vuxen hbtq-person kunna visa empati med ungdomarna och inge en känsla av trygghet och stabilitet. Ledaren jobbar för att skapa förtroende hos besökarna så att alla vill hjälpas åt att ta hand om varandra och platsen. Som ledare behöver du ofta inspirera ungdomarna till att möjliggöra kreativitet. T ex används kreativt skapande, olika aktiviteter och utflykter för att stärka besökarna som individer och som grupp.

Visa ett stort engagemang för målgruppen och i att få ungdomarna att känna sig delaktiga i att skapa ett tryggare rum. Med dina och ledargruppens pedagogiska verktyg bidrar ni till att skapa en känsla av trygghet, delaktighet, glädje och gemenskap på Egalia.

Samtala och kommunicera med hbtq-ungdomar som har olika bakgrund och erfarenheter. Som ledare anpassar du ditt språk efter situationen och förenklar i möjligaste mån när du pratar till hela ungdomsgruppen. På ett lättförståeligt sätt lyfts hbtq-frågor och samtal om rasism och andra viktiga ämnen bland ungdomarna. Då Egalia har flera besökare med olika neuropsykiatriska funktionsvariationer (t ex ADHD och autism) så förmedlar du tydlighet och behåller besökarnas uppmärksamhet genom ditt trygga bemötande.

Planera och utforma verksamheten tillsammans med projektledaren. Egalialedarna är uppmärksamma på varandra inom arbetsteamet och känner av så att ungdomsgruppen fungerar bra och hittar gemensamma lösningar på problem.

Ta itu med praktiska göromål. Under Egalias korta öppettider är det många moment som ska hinnas med och tillsammans ser ledarna till att fördela uppgifterna sinsemellan. I stora drag handlar det om att ha förberedande och avslutande möten ledarna emellan, förbereda Egalia-rummet, hitta på och utveckla aktiviteter för och med ungdomarna under kvällen, dokumentera och kommunicera via sociala medier och plocka i ordning vid stängningsdags.

Göra tydliga gränsdragningar. Ledaren är tydlig med vad den kan och inte kan göra. Egalialedaren pratar och stöttar ungdomarna men är tydlig med att den inte fungerar som exempelvis en kurator. Som vuxen tar du ett personligt ansvar genom att själv vara medveten om och kunna förmedla dina begränsningar. Du är öppen med att ditt uppdrag är avgränsat och att du kan lotsa ungdomarna vidare när så behövs.

 

För att volontärarbeta som Egalialedare ska du:

Ha erfarenheter av att vara hbtq och vara maktmedveten. Det är viktigt för Egalias ungdomar att kunna spegla sig i vuxna hbtq-personer och därför är alla Egalialedare hbtq. På Egalia pratar du med ungdomarna om kön, sexualitet och könsidentitet och måste förstå hur maktprocesser fungerar. Du kommer att föra samtal om hur hbtq-frågor hänger ihop med andra strukturer, såsom rasism, och kunna hantera hur det påverkar individers och gruppers agerande och mående.

Vara driven och ha ett starkt intresse för tonårsgruppen. En del i att skapa trygghet på Egalia handlar om att besökarna ska få lära känna ledarna och bli uppmuntrade av ledarnas engagemang. Du behöver därför se långsiktigt på ditt uppdrag och vilja utvecklas inom arbetet med unga. Ditt intresse ska synas i det du tidigare har gjort. Exempelvis kan du ha jobbat som fritidsledare eller kanske studerar du på fritidsledarutbildning.

Vara ansvarstagande för att kunna ge stöd och skapa goda relationer. Du har förmågan att inge förtroende och skapa en trygg känsla hos ungdomarna du möter genom att ta ett personligt ansvar för dina känslor, tankar och sätt att agera. Det handlar också om att ta ansvar för ditt volontära uppdrag genom att anmäla frånvaro i tid och visa vilja att tillmötesgå arbetsteamet.

Ha ett stort engagemang och förmåga att ta egna initiativ. För att få bra kontakt med ungdomarna och vara medskapare till en bra atmosfär så behöver du vara intresserad av att lära känna dem och visa engagemang för Egalia. Du måste kunna initiera lekfulla och kreativa aktiviteter som kan stärka ungdomarna både som individer och som grupp.

Ha god samarbetsförmåga eftersom du som ledare jobbar i ett team med andra ledare och projektledaren för Egalia. Detta avser både när ledarteamet planerar och utvecklar verksamheten och när det kommer till grupprocessen inom såväl ledargruppen som ungdomsgruppen.

Sträva efter låg prestige. Det är viktigt att kunna låta andra ta cred. Som Egalialedare har du inte ditt personliga namn på allt som görs och du åsidosätter eventuell egen agenda när så krävs. Du lyfter fram verksamheten som helhet och backar inte för mindre prestigefyllda arbetsuppgifter.

 

Det är en merit om du:

Har erfarenhet av att bli/riskerar att bli utsatt för rasism. Du har t ex blivit utsatt för diskriminering och rasism på grund av din hudfärg, hårfärg, födelseland, namn, språk, religion och/eller etnicitet. Med dessa erfarenheter kan du fungera som en god förebild och skapa möjlighet till identifikation för de av Egalias besökare som är i minoritet i gruppen. Det ökar även möjligheterna för ungdomarna att känna sig trygga att dela med sig av liknande erfarenheter och funderingar.

Har erfarenheter av att leva som transperson. Med erfarenheterna kan du fungera som förebild och skapa förtroende bland Egalias besökare när det gäller transfrågor. Att spegla sig i någon och att känna tillit är betydelsefullt för Egalias transidentifierade ungdomar. Du kan med hjälp av dina erfarenheter vägleda och stötta ungdomarna så att de känner sig trygga att dela med sig av sina egna upplevelser och funderingar.

Har kunskap och erfarenhet av funkisfrågor. Verksamheten behöver djupare kompetens i frågor om tillgänglighet och vad det kan innebära att leva med normbrytande funktionalitet, särskilt när det gäller neuropsykiatriska funktionsvariationer. Med din kunskap bidrar du till att utforma verksamheten så att den blir ännu mer tillgänglig.

 

Uppdragets omfattning

Trots att uppdraget är volontärt så är det ett stort ansvarstagande som kräver engagemang, då du förväntas kunna vara på Egalia varje måndag och torsdag mellan kl.15-20.30. Därtill tillkommer tid för handledning några gånger varje termin och eventuell fortbildning och metodutveckling vid behov. Du förutsätts även ha möjlighet till exempelvis mailväxling på din fritid.

Uppdragets karaktär: Arvoderat volontäruppdrag

Omfattning: ca 25 timmar/månad schemalagd tid i verksamheten.

Ekonomisk ersättning: Ekonomisk ersättning på 150 kr/timmen för Egalia-passen.

Tillträde: 4 februari 2019

Arbetsplats: RFSL Stockholm, Alsnögatan 7, Danvikstull.

Kontaktperson:

Jenny Eiseb Söderstrand, projektledare för Egalia

jenny.soderstrand@stockholm.rfsl.se

Information om rekryteringsprocessen

Ansök senast 6 januari 2019 genom ett frågeformulär på följande länk: Ansökningsformulär Egalialedare

Du som uppfyller bedömningskriterierna för volontäruppdraget kommer att gå vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen. Detta omfattar ett arbetsprov under v 2. Därefter väljs kandidater ut och kallas till intervju. Utifrån bedömningen av frågeformulärets kvalité samt intervjun kommer vi sedan att välja ut den sökande som bäst uppfyller de kompetenser som Egalia söker.

Vi tar INTE emot ansökningar per e-post och kommer inte att läsa CV eller personligt brev eftersom vi arbetar i en mall för icke-diskriminerande kompetensbaserad rekrytering.

Läs gärna mer om Egalia på http://www.egaliaung.se