KALLELSE TILL RFSL STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 2019

(See English below)

RFSL Stockholm välkomnar alla medlemmar till årsmöte lördagen 23 mars. Årsmötet är RFSL Stockholms högsta beslutande organ. Det är tillfället då alla föreningens medlemmar har möjlighet att komma med förslag, rösta igenom beslut och välja vilka som ska leda föreningen det närmsta två åren. Kom och var med och påverka inriktningen på RFSL Stockholms verksamhet.

Vi vill passa på att hälsa alla nya och gamla medlemmar välkomna till ett nytt spännande verksamhetsår och bjuda på lite mingel och fika i samband med mötet.

Datum: Lördag 23 mars.
Tid: 13.00-16.00.
Plats: RFSL Stockholm, Alsnögatan 7

RÖSTRÄTT PÅ ÅRSMÖTET

För att kunna rösta på årsmötet och för att kunna bli vald måste du vara medlem i RFSL. Enligt RFSL Stockholms stadgar måste ny medlem i föreningen ha blivit medlem senast en vecka efter kallelse till årsmötet gick ut, för att ha rösträtt på årsmötet. Om du inte redan är medlem, kan du enkelt bli det här. 

FÖRÄNDRINGAR AV STADGARNA I RFSL STOCKHOLM

Vid årsmötet i RFSL Stockholm 2019-03-23 kommer beslut om nya stadgar, inklusive lokala tilläggsstadgar för RFSL Stockholm att fattas. Detta sker efter att RFSL:s kongress, 11-13 maj 2018, togs beslut om nya avdelningsstadgar för alla avdelningar.

SISTA DAGEN FÖR MOTIONER
Var med och påverka RFSL Stockholms verksamhet och framtid, formulera dina förslag i en motion till årsmötet. Motioner ska skickas till kristofer.edlund@stockholm.rfsl.se senast lördagen 23 februari.

ÅRSMÖTESHANDLINGARNA
Verksamhetsberättelse, propositioner och styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2019 samt inkomna motioner med styrelsens yttranden kommer att finnas tillgängliga på hemsidan, RFSL Stockholms lokaler och Facebook-eventet senast två veckor innan årsmötet.

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET
Det behövs ingen anmälan i förväg. Vi prickar av dig på plats så du får rösträtt på årsmötet. Har du däremot särskilda behov som exempelvis översättning till engelska eller många pauser under mötet, mejla gärna till kristofer.edlund@stockholm.rfsl.se.

TILLGÄNGLIGHET

Lokalen är tillgänglig för rullstol och barnvagn med hiss, automatiska dörröppnare och tillgängliga toaletter. Hörslinga finns i lokalen. Tänk på allergiker och undvik därför doftande produkter såsom parfym eller hårspray. Nötter är helt förbjudna i lokalerna.

 

DAGORDNINGEN FÖR ÅRSMÖTET

Årsmötets öppnande § 1

Fastställande av röstlängd § 2

Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst § 3

Val av årsmötespresidium § 4

a) mötesordförande

b) mötessekreterare

c) protokolljusterare

d) rösträknare

Fastställande av dagordningen § 5

Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse § 6

Revisorernas berättelse § 7

Fastställande av resultat- och balansräkning (inkl resultatdisposition) § 8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen § 9

Propositioner § 10

Motioner § 11

Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret § 12

Val § 13

a) Styrelse

i) fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen

ii) Ordförande

iii) Kassör

iv) Övriga ordinarie ledamöter

v) Ersättare

b) Kongressombud

c) Valberedning

d) Revisorer

e) Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda

Övriga frågor (ej beslutsfrågor) § 14

Mötets avslutande § 15

Varmt välkomna önskar RFSL Stockholms styrelse!

——

SUMMONS TO RFSL STOCKHOLM’S GENERAL ANNUAL MEETING 2019

RFSL Stockholm hereby welcomes all members to its annual meeting Saturday the 23rd March. The annual meeting is the organisation’s highest decision-making body and gives its members the opportunity to raise suggestions, vote and elect the board for the coming two years.

We want to take the opportunity to welcome both old and new members to a new exciting year of operation. Lighter snacks will be provided.

Date: Saturday March 23th

Time: 13:00-16:00

Place: RFSL Stockholm, Alsnögatan 7

 

Franchise to vote at the annual meeting

To be able to vote during the annual meeting, or in order to be able to stand for election, you have to be a member of RFSL. According to the statutes of RFSL Stockholm, a new member needs to join the organization no later than one week after the summon to the annual meeting, to have the right to vote at the meeting. If you’re not already a member please join here.

Changes in the statutes of RFSL Stockholm

At the general annual meeting in RFSL Stockholm 23 March 2019, decisions regarding changes in the statutes of RFSL Stockholm will be made. This is a result of the National Congress of RFSL, 11 to 13 May 2018, that made the decision to change the statues of all the local branches of RFSL.

Last day to submit motions

Do you have any ideas on how to make RFSL Stockholm better? You can make an impact by writing a suggestion and submitting your motion to kristofer.edlund@stockholm.rfsl.se on February 23rd at the latest.

Annual meeting documents

The Annual Report, proposals and the board’s proposal for a business plan for 2019 as well as received motions with the Board’s suggestions will be available on the RFSL Stockholm website, in RFSL Stockholm’s premises and in a Facebook event, no later than two weeks before the annual meeting.

Sign up for the annual meeting

You don’t have to sign up in advance, you are welcome to just drop in. We will sign you in upon arrival at the venue to register your right to vote at the meeting. If you are in need of special assistance during the meeting, for example translation to English or frequent breaks, please e-mail kristofer.edlund@stockholm.rfsl.se and we will try to meet your request.

Accessibility

The venue is accessible to wheelchairs and baby strollers via elevators. The doors can be opened automatically and the toilets are accessible. Hearing loop is available at the venue. Please avoid the use of products with a strong fragrance such as perfumes and hairsprays. Nuts are strictly prohibited at the venue.

Agenda for the annual meeting

 • 1 Opening of the annual meeting
 • 2 Determination of electoral register
 • 3 Summons to the meeting
 • 4 Election of the annual meeting presidency

a) chairperson of the meeting

b) meeting secretary

c) keepers of the minutes

d)  tellers

 • 5 Approval of the agenda
 • 6 The board’s business and economic story
 • 7 Auditors story
 • 8 Determination of results and balance sheets
 • 9 Discharge for the board
 • 10 Propositions
 • 11 Motions
 • 12 Determination of business plan and budget for the fiscal year
 • 13 Elections:

a) Board

i) Determination of term of office and number of members of the Board

ii)Chairperson

iii)Treasurer

iv) Other regular members of the board

v) Substitutes

b) Congress representatives

c) Nomination committee

d) auditors

e) Potential working groups and other trustees

 • 14 Other questions (non decision-making)
 • 15 End of the annual meeting

 

All the best, 

RFSL Stockholm board