RFSL Stockholms fritidsverksamhet EGALIA söker en ledare, tjänsten tillsätts löpande.

Vilka är vi? RFSL Stockholm tillhör Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter (RFSL) och är förbundets största avdelning. Vi finns på Sveavägen 59. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.mdev.rfslstockholm.se.   EGALIA är en fritidsverksamhet som drivs av RFSL Stockholm, med stöd av Stockholm Stad. Den riktar sig till unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers) i åldrarna 13-19 år. Syftet med Egalia är att erbjuda dess besökare en trygg, ledarledd mötesplats där de får träffa andra i liknande situation som de själva och där de blir sedda och stärkta i sina identiteter. Verksamheten koordineras av en anställd projektledare. Fyra volontära ledare följer ett roterande schema där tre av dem är på plats vid varje öppettillfälle. Egalia är ett fritidshäng som har funnits i mer än 7 år och har öppet måndagar och torsdagar mellan kl.17-20. I snitt besöker 30-35 ungdomar verksamheten vid varje öppettillfälle.

Om uppdraget Som volontär på Egalia kallas du också för ledare och din huvudsakliga uppgift som ledare är att vara en trygg och vuxen förebild, mentor och stödperson åt Egalias besökare. En av Egalias grundpelare handlar om representation och det är därför viktigt att variationen av möjligheter att vara hbtq på återspeglas inom ledargruppen, varför detta uppdrag riktar sig specifikt till transpersoner[*] och framförallt till rasifierade[†] transpersoner.

Under åren har arbetsmetoder tagits fram och bildat en modell, den s.k. Egaliamodellen.   Egaliamodellen bygger på: trygghet, representation och kontinuitet. Trygghet på Egalia innebär en trygg plats som är fri från hatbrott, trakasserier och från rädslan för dem. Egalia erbjuder ett tryggt möte med hbtq-världen. Representation handlar om att ge hbtq-ungdomar möjlighet till positiva hbtq-förebilder. Ungdomarna ska kunna spegla sig mot och identifiera sig med ledarna. Kontinuitet handlar om att ungdomarna ska kunna komma till en trygg plats varje vecka och på så sätt känna att det finns något stabilt i livet.

Ledarnas huvudsakliga uppgifter är att:

Ge stöd, lotsning och inspiration till Egalias besökare. Ledarna på Egalia ser alltid till att ha ungdomarna i fokus. För att skapa trygghet i rummet är det viktigt att ungdomarna kan prata med ledarna och känna att de kan lita på ledarna som vuxna hbtq-personer. Som ledare behöver man ofta inspirera ungdomarna till att vara kreativa, eftersom pyssel, olika aktiviteter och utflykter används för att stärka ungdomarna som individer och som grupp.Det är viktigt att uppmuntra ungdomarna till att vilja ta hand om varandra och platsen.

Planera och utforma verksamheten tillsammans med projektledaren. Ledarna är uppmärksamma på varandra inom arbetsteamet och känner av så att gruppen fungerar bra och hittar gemensamt lösningar på problem.

– Ta itu med praktiska göromål. Under en kort stund som Egalia har öppet är det många moment som ska hinnas med och tillsammans ser ledarna till att fördela uppgifterna sinsemellan. I stora drag handlar det om att ha förberedande och avslutande möten ledarna emellan, förbereda Egalia-rummet, hitta på och utveckla aktiviteter för och med ungdomarna under kvällen och plocka iordning vid stängningsdags.

Kommunicera med hbtq-ungdomar som har olika bakgrund och erfarenheter. Ledarna anpassar alltid språket efter ungdomarna och förenklar i möjligaste mån när de pratar till hela ungdomsgruppen. Ledarna pratar på ett lättförståeligt sätt om hbtq-frågor och lyfter upp samtal om rasism och andra viktiga ämnen bland ungdomarna.

– Göra tydliga gränsdragningar. Ledarna är tydliga inför ungdomarna med vad de kan och inte kan göra. Det handlar om att inte vara privat men däremot gärna personlig. För att kunna skapa en trygg plats drar ledarna en tydlig gräns mellan ungdomarna och ledarna, då ledarna har ett ansvar mot besökarna som inte är ömsesidigt. Ledarna engagerar och aktiverar sig också i ungdomarnas samtal och aktiviteter och har på så sätt möjlighet att vara tydliga och markera att alla ska behandla varandra med respekt och motverka hierarkier på platsen.    

Denna gång söker vi en volontär som:

* Har erfarenhet av att vara transperson. Just nu saknar Egalia även ledare som är trans på något sätt, vilket är viktigt för trans-ungdomarna när det kommer till identifikation. Du ska kunna använda dina erfarenheter som du har fått genom att leva som transperson, guida och stärka ungdomarna så att de känner sig trygga med att dela med sig av sina egna erfarenheter och funderingar.

* Är ansvarstagande, då det är en viktig egenskap när det handlar om att ge stöd, lotsning och inspiration till ungdomarna och för att du ska kunna inge förtroende och även dra tydliga gränser. Det handlar också om att ta ansvar för sitt volontära uppdrag genom att anmäla frånvaro i tid och visa vilja att tillmötesgå arbetsteamet.

* Har god samarbetsförmåga eftersom du som ledare hela tiden jobbar i ett team med de andra ledarna och projektledaren. Detta avser både planering och utveckling av verksamheten i sin helhet men även när det kommer till grupprocessen både inom ledargruppen och ungdomsgruppen.

* Har förmåga att ta initiativ. Detta är en kompetens som behövs då olika problematiska situationer kan uppstå om något händer bland ungdomarna. Du måste också kunna initiera lekfulla och kreativa aktiviteter som kan stärka ungdomarna både som individer och som grupp.

* Har kunskap om och erfarenhet av hbtq-frågor och antirasism. På Egalia arbetar du aktivt med att utveckla verksamheten utifrån frågor om sexualitet, könsidentitet, könsuttryck och antirasism. Det innebär att ha en förståelse för hur makt och normer samverkar och hur det påverkar individers och gruppers agerande.

Det är meriterande om du: * Har kunskap och om erfarenhet av diskriminering pga Hudfärg, hårfärg, födelseland, namn, språk, religion och/eller annan etnicitet.

* Kan kommunicera med ungdomarna på deras nivå. I och med att ungdomarna på Egalia har olika bakgrund och förutsättningar blir det viktigt att prata på ett sätt som alla förstår. Därför behöver du som ledare ha förmåga att kommunicera på ett lättförståeligt sätt med en strävan efter total inkludering av alla.

Uppdragets omfattning Trots att uppdraget är ideellt så krävs det ett stort ansvarstagande och engagemang, då du förväntas kunna vara på plats på Egalia varje måndag och torsdag mellan kl.16-20.30. Därtill tillkommer tid för handledning några gånger varje termin och eventuell fortbildning och metodutveckling vid behov. Du förutsätts även ha möjlighet till mailväxling och andra mindre uppgifter på din fritid.

Uppdragets karaktär: Ideellt volontäruppdrag

Omfattning: ca 25 timmar/månad schemalagd tid i verksamheten.

Ekonomisk ersättning: Ingen lön kommer utgå men en ekonomisk ersättning på 150 kr/timmen för Egalia-passen. Tillträde: Tjänsten tillsätts löpande.

Arbetsplats: RFSL Stockholm, Sveavägen 59, 1 tr, Rådmansgatan tunnelbana.

Kontaktperson: Valentina Cuevas Valentina.coronado.cuevas@stockholm.rfsl.se 076-3948703

Information om rekryteringsprocessen Du som är intresserad av att söka volontäruppdraget är välkommen att ansöka genom ett frågeformulär på följande länk: https://www.webropolsurveys.com/S/E3967AD3EB5642CD.par Du som uppfyller bedömningskriterierna för volontäruppdraget kommer att gå vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen. Utifrån bedömningen av frågeformulärets kvalité samt intervjun kommer vi sedan att välja ut den sökande som bäst uppfyller de kompetenser som Egalia söker.

Vi tar INTE emot ansökningar per epost och kommer inte att läsa CV eller personligt brev eftersom vi gör en anonymiserad rekryteringsprocess.

Läs gärna mer om Egalia på www.egaliaung.se

      [*] Transperson är en person som på något sätt bryter mot samhällets normer kring könsidentitet och könsuttryck. Exempel på hur man kan vara transperson är som transsexuell, intergender, transgender eller transvestit.

[†]Med rasifierad menas att du har blivit, blir eller riskerar att bli utsatt för diskriminering och rasism pga. din hudfärg, hårfärg, födelseland, namn, språk, religion och/eller etnicitet.


Projektledare sökes till fritidsverksamheten EGALIA

Vilka är vi?

RFSL Stockholm tillhör Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter (RFSL) och är förbundets största avdelning. Vi finns på Sveavägen 59 i Stockholm. Mer information om våra verksamheter hittar du på www.mdev.rfslstockholm.se.

EGALIA är en fritidsverksamhet som drivs av RFSL Stockholm, med stöd av Stockholms Stad. Den riktar sig till unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera) i åldrarna 13-19 år. Syftet med Egalia är att erbjuda dess besökare en trygg, ledarledd mötesplats där de får träffa andra i liknande situation som de själva och där de blir sedda och stärkta i sina identiteter. Verksamheten koordineras av en anställd projektledare. Fyra volontära ledare följer ett roterande schema där tre av dem är på plats vid varje öppettillfälle. Egalia är ett fritidshäng som har funnits i mer än sju år och har öppet måndagar och torsdagar mellan kl.17-20. I snitt besöker 30 ungdomar verksamheten vid varje öppettillfälle.

Egalia bygger på: trygghet, representation och kontinuitet. Trygghet på Egalia innebär en trygg plats som är fri från hatbrott, trakasserier och från rädslan för dem. Egalia erbjuder ett tryggt möte med hbtq-världen. Representation handlar om att ge hbtq-ungdomar möjlighet till positiva hbtq-förebilder. Ungdomarna ska kunna spegla sig mot och identifiera sig med ledarna. Därför lyfter Egalia fram en mångfald av hbtq-förebilder. Kontinuitet handlar om att ungdomarna ska kunna komma till en trygg plats varje vecka och på så sätt känna att det finns något stabilt i livet. I en kontinuerlig verksamhet som Egalia finns det tid att se behoven och utveckla metoder och arbetssätt för att på bästa sätt genomföra dessa.

Läs mer på www.egaliaung.se

 

Om tjänsten

Projektledaren har huvudansvar för Egalia. Det är projektledarens uppgift att se till att verksamhetsplanen följs, att budgeten hålls och att redovisa och ansöka om kommande verksamhetsår.

En ytterst viktig del av rollen som projektledare på Egalia är att samordna volontärsgruppen som arbetar med ungdomarna. Utöver det praktiska såsom rekrytering av volontärer och schemaläggning så handlar det framförallt om att arbeta med medvetna strategier kring processledning som skapar trygga ramar för de som deltar i verksamheten och som fångar upp och tar vara på allas engagemang. Projektledaren är trygg i situationer av kris och kan hantera akuta situationer på såväl individ som gruppnivå.

Projektledaren arbetar även som fritidsledare under vissa av fritidshängets öppetkvällar. Som ledare handlar det dels om att vara en trygg och vuxen förebild, mentor och stödperson åt Egalias besökare men också att stötta volontärerna och vara en resursperson.

En annan viktig del i arbetet på Egalia är att jobba med frågor som rör antirasism, klass och funktionalitet. Inte enbart med former för att nå ut, utan också för att öka inkludering på själva platsen och att aktivt arbeta med dessa frågor i det löpande arbetet.

Att marknadsföra och sprida projektet utåt ingår i projektledarens arbetsuppgifter. På förfrågan håller projektledaren föreläsningar om verksamheten och tar emot studiebesök.

Då verksamheten bygger på många olika slags arbetsuppgifter är det nödvändigt att projektledaren organiserar upp sitt arbete. Här handlar det om att med ett helhetstänk hantera olika och varierande arbetsuppgifter som ska utföras parallellt.

En del av tjänsten handlar om praktiska göromål gällande samordning av föreningen, såsom bokning av RFSL Stockholms lokaler till medlemsgrupper och olika verksamheter.

Allt arbete inom tjänsten sker i linje med RFSL Stockholms stadgar och RFSLs principprogram.

 

För att kunna söka tjänsten skall du:

*      Ha kunskap om och erfarenhet av hbtq-frågor och antirasism. På Egalia arbetar du aktivt med att utveckla verksamheten utifrån frågor om sexualitet, könsidentitet, könsuttryck och antirasism. Det innebär att ha en förståelse för hur makt och normer samverkar och hur det påverkar individers och gruppers agerande. Det handlar också om att se på problematik och situationer som kan uppstå utifrån detta normkritiska perspektiv.

*      Ha god ledarskapsförmåga. För att uppnå verksamhetens mål så leder, organiserar, motiverar och förser du andra med de befogenheter som krävs. Du samordnar volontärs- och ungdomsgruppen, följer upp aktiviteter, hanterar kriser och har fokus på att hitta lösningar. Här handlar det om att förhålla sig konstruktiv till motgångar samt tänka nytt och bortom fasta ramar om det krävs. Projektledaren är tydlig med gränser och samtidigt lyhörd för situationers komplexitet. Med verksamhetens syfte i fokus vägleder du volontärs- och ungdomsgruppen genom dynamiska processer.

*      Vara prestigelös. Det är viktigt att kunna låta andra ta cred. Som projektledare har du inte ditt personliga namn på allt som görs och du åsidosätter eventuell egen agenda när så krävs. Du lyfter fram organisationen som helhet och backar inte för mindre prestigefyllda arbetsuppgifter.

*      Kunna kommunicera med ungdomarna på deras nivå. I och med att ungdomarna på Egalia har olika bakgrund och förutsättningar är det viktigt att prata på ett sätt som alla förstår. Därför kommunicerar du som ledare på ett lättförståeligt sätt med en strävan efter total inkludering av alla.

 

Det är meriterande om du:

*      Har erfarenhet av att vara hbtq-person och bli rasifierad, det vill säga att du har blivit, blir eller riskerar att bli utsatt för diskriminering och rasism på grund av din hudfärg, hårfärg, födelseland, namn, språk, religion och/eller etnicitet. Därigenom verkar du som en god förebild och skapar möjlighet till identifikation för volontärer och ungdomar. Det ökar även möjligheterna för volontärerna och ungdomarna att känna sig trygga att dela med sig av liknande erfarenheter och funderingar. Dessa erfarenheter är viktiga i arbetet med att stärka Egalias ungdomar som befinner sig i särskilt utsatta situationer.

*      Har erfarenhet av att växa upp eller bo i ett socioekonomiskt resurssvagt område. Egalia arbetar bland annat med att rikta verksamheten mot, fånga upp och skapa förtroende för Egalia bland hbtq-ungdomar i socioekonomiskt resurssvaga områden, vilket är ett arbete som vi vill förstärka och utveckla. Projektledaren arbetar med nätverk och med att engagera relevanta aktörer. I spridning och marknadsföring arbetar du strategiskt med sociala medier men använder dig också av egna nätverk och söker nya, för att göra Egalia tillgängligt för fler ungdomar i socioekonomiskt resurssvaga områden.

*      Har god förmåga och är bekväm med att prata inför grupp. Detta gäller exempelvis att prata inför ungdomsgruppen. Det handlar också om att presentera och föreläsa om verksamheten för allmänheten i diverse forum, till exempel sitta med i panelsamtal och ta emot studiebesök.

 

Uppdragets omfattning

Omfattning: Vikariat 100 % ca 1 år med möjlighet till förlängning.

Tillträde: juni 2014

Arbetsvillkor: På RFSL Stockholm har vi kollektivavtal, 37,5 timmar arbetsvecka, 30 dagars semester, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.

Arbetsplats: RFSL Stockholm, Sveavägen 59, 1 tr, Rådmansgatan tunnelbana.

Sista ansökningsdag: 28 april 2014

Kontaktperson: Jenny Söderstrand – jenny@rfslstockholm.se

Fackliga frågor: Jojo Stenberg – jojo@rfslstockholm.se

 

Information om rekryteringsprocessen

Ansökan görs på särskilt formulär som du fyller i och skickar in via mail till: rekrytering@stockholm.rfsl.se

Formuläret hittar du här: Formulär för ansökan

Formulären kommer att anonymiseras, ställas mot arbetsbeskrivning och kompetenskraven för tjänsten och ett första urval kommer att göras.

De som går vidare från detta urval kommer att få ett arbetsprov i form av case, dvs. tänka scenarier som handlar om uppgifter som projektledaren kommer att ha. De besvaras skriftligen och efter ytterligare ett urval kallas till intervju.

OBS! Vi tar INTE emot ansökningar per epost och kommer inte att läsa CV eller personligt brev.

 


Vinterfest!

Onsdagen den 11 december är det dags för RFSL Stockholms avslutningsfest för 2013 och självklart vill vi att du och alla du känner kommer och festar med oss!

Det här kommer inte att bli en typisk vintergrej! Vi vill dansa ut 2013 med glada toner och värme.
Den svenska vintern i alla ära, men den 11 december låter vi oss inspireras av varmare breddgrader! Läs mer på facebook:

https://www.facebook.com/events/216768538504188/

In English:

Wednesday the 11th of December is when we have RFSL Stockholm’s end of year party, and of course you and everyone you know are welcome to party with us!

This will not be a typical winter affair! We will dance away 2013 with plenty of warmth. Swedish winter is great in its own right, but on the 11th of December, let us be inspired by warmer climates! More information on Facebook:

https://www.facebook.com/events/216768538504188/

 

 


Rabatterat på Svanshow!

Svanshow med Moa Svan kör på Bio Rio den 25 september.

Du som är RFSL-medlem kommer in för halva priset dvs 80 kr istället för 160 kr. (det här priset gäller om du köper biljetten samma kväll som showen äger rum. Uppge Saffran i biljettkassan.)

Varmt välkomna!

https://www.facebook.com/events/195252070657039/?notif_t=plan_user_invited


EGALIA SÖKER EN VOLONTÄR SOM LEDARE, MED START 26 AUGUSTI OCH TILLSVIDARE.

Vilka är vi?

EGALIA är en fritidsverksamhet som drivs av RFSL Stockholm, med stöd av Stockholm Stad. Den riktar sig till unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers) i åldrarna 13-19 år. Syftet med Egalia är att erbjuda dess besökare en trygg, ledarledd mötesplats där de får träffa andra i liknande situation som de själva och där de blir sedda och stärkta i sina identiteter. Verksamheten koordineras av en anställd projektledare. Fyra volontära ledare följer ett roterande schema där tre av dem är på plats vid varje öppettillfälle. Egalia är ett fritidshäng som har funnits i mer än sex år och har öppet måndagar och torsdagar mellan kl.17-20. I snitt besöker 25 ungdomar verksamheten vid varje öppettillfälle.

Om uppdraget

Som volontär på Egalia kallas du också för ledare och din huvudsakliga uppgift som ledare är att vara en trygg och vuxen förebild, mentor och stödperson åt Egalias besökare. En av Egalias grundpelare handlar om representation och det är därför viktigt att variationen av möjligheter att vara hbtq på återspeglas inom ledargruppen, varpå detta uppdrag riktar sig specifikt till transpersoner[*] och framförallt till rasifierade[†] transpersoner. Under åren har arbetsmetoder tagits fram och bildat en modell, den s.k. Egaliamodellen.

Egaliamodellen bygger på: trygghet, representation och kontinuitet. Trygghet på Egalia innebär en trygg plats som är fri från hatbrott, trakasserier och från rädslan för dem. Egalia erbjuder ett tryggt möte med hbtq-världen. Representation handlar om att ge hbtq-ungdomar möjlighet till positiva hbtq-förebilder. Ungdomarna ska kunna spegla sig mot och identifiera sig med ledarna. Därför lyfter Egalia fram en mångfald av hbtq-förebilder. Kontinuitet handlar om att ungdomarna ska kunna komma till en trygg plats varje vecka och på så sätt känna att det finns något stabilt i livet. I en kontinuerlig verksamhet som Egalia finns det tid att se behoven och utveckla metoder och arbetssätt för att på bästa sätt genomföra dessa.

Ledarnas huvudsakliga uppgifter är att:

Ge stöd, lotsning och inspiration till Egalias besökare. Ledarna på Egalia ser alltid till att ha ungdomarna i fokus. För att skapa trygghet i rummet är det viktigt att ungdomarna kan prata med ledarna och känna att de kan lita på ledarna som vuxna hbtq-personer. Som ledare behöver man ofta inspirera ungdomarna till att vara kreativa, eftersom pyssel, olika aktiviteter och utflykter används för att stärka ungdomarna som individer och som grupp. Det är viktigt att uppmuntra ungdomarna till att vilja ta hand om varandra och platsen.

Planera och utforma verksamheten tillsammans med projektledaren. Ledarna är uppmärksamma på varandra inom arbetsteamet och känner av så att gruppen fungerar bra och hittar gemensamt lösningar på problem.

– Ta itu med praktiska göromål. Under en kort stund som Egalia har öppet är det många moment som ska hinnas med och tillsammans ser ledarna till att fördela uppgifterna sinsemellan. I stora drag handlar det om att ha förberedande och avslutande möten ledarna emellan, förbereda Egalia-rummet, hitta på och utveckla aktiviteter för och med ungdomarna under kvällen och plocka iordning vid stängningsdags.

Kommunicera med hbtq-ungdomar som har olika bakgrund och erfarenheter. Ledarna anpassar alltid språket efter ungdomarna och förenklar i möjligaste mån när de pratar till hela ungdomsgruppen. Ledarna pratar på ett lättförståeligt sätt om hbtq-frågor och lyfter upp samtal om rasism och andra viktiga ämnen bland ungdomarna.

– Göra tydliga gränsdragningar. Ledarna är tydliga inför ungdomarna med vad de kan och inte kan göra. Det handlar om att inte vara privat men däremot gärna personlig. För att kunna skapa en trygg plats drar ledarna en tydlig gräns mellan ungdomarna och ledarna, då ledarna har ett ansvar mot besökarna som inte är ömsesidigt. Ledarna engagerar och aktiverar sig också i ungdomarnas samtal och aktiviteter och har på så sätt möjlighet att vara tydliga och markera att alla ska behandla varandra med respekt och motverka hierarkier på platsen.

Denna gång söker vi en volontär som:

* Har erfarenhet av att vara rasifierad transperson. Då majoriteten av ordinarie ledare på Egalia inte har erfarenhet av att bli rasifierade är det viktigt att rasifierade hbtq-ungdomar ges större möjligheter för identifikation och goda förebilder. Just nu saknar Egalia även ledare som är trans på något sätt, vilket är viktigt för trans-ungdomarna när det kommer till identifikation. Du ska kunna använda dina erfarenheter som du har fått genom att leva som rasifierad transperson, guida och stärka ungdomarna så att de känner sig trygga med att dela med sig av sina egna erfarenheter och funderingar.

* Är ansvarstagande, då det är en viktig egenskap när det handlar om att ge stöd, lotsning och inspiration till ungdomarna och för att du ska kunna inge förtroende och även dra tydliga gränser. Det handlar också om att ta ansvar för sitt volontära uppdrag genom att anmäla frånvaro i tid och visa vilja att tillmötesgå arbetsteamet.

* Har god samarbetsförmåga eftersom du som ledare hela tiden jobbar i ett team med de andra ledarna och projektledaren. Detta avser både planering och utveckling av verksamheten i sin helhet men även när det kommer till grupprocessen både inom ledargruppen och ungdomsgruppen.

* Har förmåga att ta initiativ. Detta är en kompetens som behövs då olika problematiska situationer kan uppstå om något händer bland ungdomarna. Du måste också kunna initiera lekfulla och kreativa aktiviteter som kan stärka ungdomarna både som individer och som grupp. På Egalia kan initiativtagande handla om alltifrån praktiska göromål till krishantering.

Det är meriterande om du:

* Har kunskap om och erfarenhet av hbtq-frågor. Som ledare lyfter du upp samtal som handlar om makt och strukturer med ungdomarna. För att guida ungdomarna i olika avseenden och agera förebild som hbtq-person så är det bra om du kan se hur olika maktpositioner samverkar med varandra när det kommer till exempelvis hbtq-identiteter, hudfärg, etnicitet, klass, kön och funktionsförmåga.

* Kan kommunicera med ungdomarna på deras nivå. I och med att ungdomarna på Egalia har olika bakgrund och förutsättningar blir det viktigt att prata på ett sätt som alla förstår. Därför behöver du som ledare ha förmåga att kommunicera på ett lättförståeligt sätt med en strävan efter total inkludering av alla.

Uppdragets omfattning

Trots att uppdraget är ideellt så krävs det ett stort ansvarstagande och engagemang, då du förväntas kunna vara på plats på Egalia varje måndag och torsdag mellan kl.16-20.30. Därtill tillkommer tid för handledning några gånger varje termin och eventuell fortbildning och metodutveckling vid behov. Du förutsätts även ha möjlighet till mailväxling och andra mindre uppgifter på din fritid.

Uppdragets karaktär: Ideellt volontäruppdrag

Omfattning: ca 25 timmar/månad schemalagd tid i verksamheten.

Ekonomisk ersättning: Ingen lön kommer utgå men en ekonomisk ersättning på 150 kr/timmen för Egalia-passen.

Tillträde: 26 augusti 2013

Arbetsplats: RFSL Stockholm, Sveavägen 59, 1 tr, Rådmansgatan tunnelbana.

Kontaktperson: Jenny Söderstrand – jenny@rfslstockholm.se, 08-501 629 51

Information om rekryteringsprocessen

Du som är intresserad av att söka volontäruppdraget är välkommen att ansöka senast 28/7-2013 genom ett frågeformulär på följande länk: http://www.webropolsurveys.com/S/2B91E755B6DC6264.par

Du som uppfyller bedömningskriterierna för volontäruppdraget kommer att gå vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen. Detta omfattar en intervju under v.32 eller 33. Utifrån bedömningen av frågeformulärets kvalité samt intervjun kommer vi sedan att välja ut den sökande som bäst uppfyller de kompetenser som Egalia söker.

Vi tar INTE emot ansökningar per epost och kommer inte att läsa CV eller personligt brev.

Läs gärna mer om Egalia på www.egaliaung.se

 


[*] Transperson är en person som på något sätt bryter mot samhällets normer kring könsidentitet och könsuttryck. Exempel på hur man kan vara transperson är som transsexuell, intergender, transgender eller transvestit.

[†] Med rasifierad menas att du har blivit, blir eller riskerar att bli utsatt för diskriminering och rasism pga. din hudfärg, hårfärg, födelseland, namn, språk, religion och/eller etnicitet. En annan benämning är ”icke-vit”.


Lesbisk och gay subkultur i Moskva

Öppen Onsdag! 24 oktober 2012, kl. 18:00-20:00

 

Lesbisk och gay subkultur i Moskva

(Lesbian Lives: Sexuality, Space and Subculture in Moscow)

Katja Sarajeva berättar om sin doktorsavhandling  i samtal med Dina Avrahami.

Samtalet är på svenska.

Studien är etnografisk. Fokus är lesbisk och gay subkultur i Moskva 2005-2007. Lesbisk aktivism, kulturella uttryck och globalisering analyseras i relation till forna Sovjettiden och nuvarande Ryska staten.

Publiken inbjuds att ställa frågor och diskutera.

Fri entré.


EGALIAS ÖVERSÄTTARKAMPANJ!

Vill du stötta hbtq-ungdomar i Stockholm som har annat modersmål än svenska?

Egalia behöver DIN hjälp till att översätta lite material som vi delar ut till ungdomar. Till de som kommer till Egalia eller de som ännu inte hittat till oss. Det handlar om väldigt lite text. Det är viktigt att du har koll på hbtq och att du kan skriva om hbtq-grejer på språket som du översätter till.

Egalia är en fritidsverksamhet som drivs av RFSL Stockholm och som riktar sig till unga hbtq-personer i åldrarna 13-20 år. Syftet med Egalia är att erbjuda dess besökare en trygg, ledarledd mötesplats där de får träffa andra i liknande situation som de själva och där de blir sedda och stärkta i sina identiteter. Läs mer om Egalia på www.egaliaung.se

Språken som Egalia efterfrågar är:

lättläst svenska

arabiska

engelska

somaliska

spanska

Då Egalias portmonnä är pytteliten så blir belöningen istället sprudlande kärlek från Egalia! Vi blir jätteglada om du sprider så mycket du kan i alla dina härliga nätverk!

Låter det intressant?

Maila jenny.soderstrand@stockholm.rfsl.se så får du veta mer!


PRAKTIKANT SÖKES!

Egalia är en fritidsverksamhet som riktar sig till unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers) i åldrarna 13-20 år. Syftet med Egalia är att erbjuda dess besökare en trygg, ledarledd mötesplats där de får träffa andra i liknande situation som de själva och där de blir sedda och stärkta i sina identiteter.

Läs mer om Egalia på www.egaliaung.se

Som praktikant på Egalia blir din uppgift att ta fram ett utvärderingssystem för verksamheten. Som ett led av utvärderingen är vår förhoppning att vi kan utveckla Egalia till det bättre och nå ungdomar som idag är underrepresenterade inom verksamheten.

Huvudsakliga uppgifter för dig som praktikant:

  • Utforma enkäter för förstagångsbesökare på Egalia
  • Skapa uppföljningsmodell gällande alla besökare
  • Skapa system för sammanställning av enkät- och uppföljningsmaterial och för att föra statistik

Du som söker bör:

  • vara engagerad och väl insatt i hbtq-frågor
  • vara insatt i och/eller ha ett intresse för att framarbeta utvärderingsmetoder

Du får gärna:

  • ha arbetat med ungdomar
  • ha erfarenhet av antirasistiskt arbete
  • vara utbildad/genomgå utbildning inom genusvetenskap, statsvetenskap, sociologi, socionomprogram eller annan adekvat utbildning

Vi på RFSL Stockholm vill motverka diskriminering som baseras på könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, hudfärg, religiös tillhörighet, funktionsförmåga, ålder eller sexuell läggning. Därför ser vi gärna att du som söker identifierar dig med en eller flera av dessa grupper.

Startdatum

Oktober 2012

Arbetstid/Varaktighet

Snarast – december 2012

Enligt överenskommelse

Ersättning

Ingen ersättning utgår

Kontaktperson

Jenny Söderstrand, Egalia, RFSL Stockholm

mail: jenny.soderstrand@stockholm.rfsl.se

Din ansökan skickar du senast den 1 oktober till: jenny.soderstrand@stockholm.rfsl.se

Skriv ”Ansökan: Praktik” i ämnesraden. Vi tar endast emot ansökningar via e-post. Bifoga CV och ett personligt brev.


Transit Samtalsgrupp startar idag kl 18.00

Är du mellan 15 och 25 år och transperson, eller har funderingar kring din könsidentitet? Då är Transit samtalsgrupp något för dig!

Här får du i ett tryggt rum möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter.

Transit pågår under åtta veckors tid och det är gratis att delta.

Hör av dig om du vill anmäla dig!

Vi håller till på RFSL huset Sveavägen 55 T-bana Rådmansgatan

transit@stockholm.rfsl.se


RFSL Stockholm söker skolinformatörer

RFSL Stockholm bedriver sedan 1970-talet erfarenhets- och fakta- baserad skolinformation om hbtq-frågor och heteronormativitet. Vi genomför ca 200 lektioner per år, vilket innebär att verksamheten når ut till ca 8000 ungdomar. Vi söker nu ca åtta nya personer till denna verksamhet.

För att bli skolinformatör krävs att du genomgår vår informatörs- utbildning som hålls en gång per år. Vi tar nu emot ansökningar för nästa utbildning som kommer att hållas helgerna 24-25/11 och 8-9/12 2012. Syftet med utbildningen är att du ska kunna informera och samtala om kön, sexualitet och normer med högstadie- och gymnasie- elever, inom ramen för RFSL Stockholms skolinformations- verksamhet. Arbetet som skolinformatör är ett volontäruppdrag med viss ekonomisk ersättning.

Vi välkomnar dig som är mellan 20-30 år och som har erfarenhet av att inte alltid passa in i heteronormen. Eftersom vårt upptagningsområde är Stockholms län krävs det att du är bosatt i Stockholmsområdet. Vi ser gärna att du tycker att ungdomar bör få relevant information om heteronormativitet och hbtq-personers levnadsvillkor. Tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar och/eller normkritisk pedagogik är meriterande. Vi kommer att prioritera sökanden som har en flexibel vardag samt möjlighet att vara volontärer under en längre period.

Låter det intressant? Skicka ett mail och berätta om dig själv och varför du skulle vilja bli skolinformatör, bifoga gärna ditt CV. Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2012. skolinfo@stockholm.rfsl.se Tel: 08-501 629 52