fbpx

Egalia Skärholmen <3 Kultur

Saknar du kultur i pandemi-tider? Längtar du efter queer kultur i alla tider? Då sitter vi på lösningen till dina bekymmer! Egalia Skärholmen fixar kultur av, för och med dig som är ung hbtqi-person. Kanske vill du prova på vouguing, skapa konst eller skriva en gay låt? =D Vi drar nu igång aktiviteter som också gör att du kan träffa andra med liknande erfarenheter. Håll dig uppdaterad på vår instagram så att du inte missar allt amazing vi kommer göra! 

Egalia är fritidshänget för dig som är, eller tror att du kanske kan vara HBTQ+ och är 13 och 20 år. Just nu håller vi alla häng digitalt.

Du hittar oss även på Egalias egna hemsida.


Fällande dom mot tidigare anställd

Idag meddelades en fällande dom, med påföljden fängelse fyra år, mot en föredetta anställd på RFSL Stockholm.

– Det är givetvis en stor lättnad. RFSL Stockholm är glada över att offren får upprättelse och över att detta skickar en tydlig signal om att det som hänt var oacceptabelt. Nu är det viktiga att vi verkligen drar lärdomar av det som hänt och säkerställer att vår verksamhet fortsatt kan finnas till för alla som behöver den, säger Lovise Brade, nytillträdd ordförande för RFSL Stockholm

Bakgrund

Mycket allvarliga anklagelser om övergrepp, bland annat våldtäkt, inkom 2019 och 2020 gällande en dåvarande anställd hos RFSL Stockholm. När en första anklagelse kom in 2019 startade RFSL Stockholm omgående en intern utredning. RFSL Stockholm ansåg då att den interna utredningen inte gav tillräckligt stöd för arbetsrättsliga åtgärder mot den före detta medarbetaren. Senare har RFSL Stockholm konstaterat att den interna utredningen och åtgärderna var otillräckliga.

RFSL Stockholm ville inte agera externt eller göra en polisanmälan mot offrets vilja. Offret ville vid det tillfället inte göra en polisanmälan bland annat på grund av att hen vid denna tidpunkt var papperslös. Frågan om detta var en korrekt hantering kommer att utredas av RFSL och riktlinjer kommer att förtydligas. 

När RFSL Stockholm fick mer information 2020 och offret var redo att gå vidare med polisanmälan startades en extern utredning med särskild expertis och den externa utredaren fick till uppgift att hjälpa offret att göra en polisanmälan. 

Medarbetaren stängdes av under tiden den externa utredningen pågick. Efter att utredningens rapport lämnats till ledningen valde RFSL Stockholm att omgående avskeda medarbetaren. Hela utredningen lämnades över till polis för att vara till hjälp i fortsatt brottsutredning.

Den tionde mars 2021 väcktes åtal. Åklagaren anser att männen har befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Detta, menar åklagaren, kommer vara kärnfrågan vid tingsrättens prövning. Den 23 mars inleddes rättegången mot den åtalade som nekar till brott och hävdar samtycke. Samma vecka framkom uppgifter om att det påbörjats en polisutredning som rör ytterligare sex offer.

RFSL välkomnar rättsprocessen och vill att de som utsatts för misstänka sexuella övergrepp får upprättelse. Ingen förövare ska kunna utnyttja RFSL:s verksamheter för att förgripa sig på personer i en utsatt position.

RFSL och RFSL Stockholm fortsätter att se över rutiner, riktlinjer och utbildningsmaterial för anställda, volontärer och förtroendevalda. Alla verksamheter inom RFSL måste vara säkra och hela tiden utvecklas och kvalitetssäkras i ett systematiskt arbete. RFSL har ett viktigt arbete framför oss med att stärka och återupprätta förtroende och fortsätta att utveckla både förbundets och RFSL:s avdelningars kontroll, rutiner, kvalitetssäkring och uppföljning av verksamheter.

RFSL och RFSL Stockholm tar avstånd från alla former av övergrepp. RFSL är en förening som står på en värdegrund som innebär att vi ska skydda och stötta hbtqi-personer som utsätts för våld, hot och hat. Om någon ofrivilligt, eller till följd av beroendeställning, blir inbegripen i eller utsatt för sexuella handlingar är detta ett övergrepp och ett uttryck för makt, inte sexualitet. Sexuella handlingar som förorsakar någon människa skada eller lidande kan aldrig accepteras.

RFSL har en extern visselblåsartjänst samt en handlingsplan, läs i detalj här.

Excelfil som hittats på den misstänktes dator

I polisutredningen som ligger till grund för åtal och bevisning i rättegång beskrivs ett excel-dokument som hittats på den misstänktas privata dator. RFSL vet i dagsläget inte mer om denna fil än det som rapporterats om i media. Den kan vara en förteckning över stödsökande som den misstänkte träffat och den kan innehålla känslig och olämplig information, detta ska utredas av myndigheter. RFSL Stockholm har i och med denna nya information lämnat en incidentrapport till Integritetsskyddsmyndigheten och upprättat en polisanmälan. Det är förbjudet att upprätta register med potentiellt integritetskränkande information om individer, såsom sexuell läggning, inom organisationerna och det finns inga sådana sanktionerade register. RFSL och RFSL Stockholm arbetar enligt gällande lagstiftning.

Så är RFSL organiserat

RFSL är ett nationellt förbund med 36 självständiga avdelningar. Varje avdelning är en egen juridisk organisation, styrelsens i avdelningen är arbetsgivare över sina anställda och avdelningen har ett eget ansvar över att bedriva verksamhet i enlighet med RFSLs stadgar, principprogram och riktlinjer. Varje avdelning håller årsmöte varje år på våren där de väljer den egna styrelsen för avdelningen. Avdelningarna skickar ombud till förbundets kongress vartannat år för att rösta fram förbundets styrelse. Förbundsstyrelsen har till sin hjälp ett kansli.

RFSL:s rutiner idag

RFSL har etablerade visselblåsarrutiner samt Gemensamma regler mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier och arbetar regelbundet med kvalitetssäkring.

RFSL:s Whistleblower-policy

Uppförandekod för förtroendevalda

Gemensamma regler mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier


Möt Lovise Brade, ny ordförande för RFSL Stockholm

Den 20 mars hade RFSL Stockholm årsmöte. I samband med det valdes Lovise Brade till ny ordförande för föreningen. Vem är då Lovise och vad vill hon särskilt ta sig an i sin roll som ordförande? 

Vem är du, kan du beskriva din bakgrund?

Jag är i grunden aktivist men har det stora privilegiet att även få jobba med de frågor jag brinner för i mitt arbete som lärare och forskare i genusvetenskap. Jag är förälder till två barn och kommer från Köpenhamn men har bott i Stockholm i 14 år. Jag har tidigare varit engagerad i Stockholm Prides styrelse och sitter även i förbundsstyrelsen för RFSL samt som ordförande för en badklubb vid Fredhäll. 

Varför ville du bli ordförande för RFSL Sthlm?

Jag tyckte att det var tydligt att föreningen behöver en omstart med ny energi och ledning. Som engagerad medlem ville jag vara med och ta ansvar för att föra föreningen framåt i en svår tid efter att en tidigare medarbetare står åtalad för allvarliga brott mot medlemmar och stödsökande. RFSL Stockholm är viktigt för så många hbtqi-personer, med våra unika mötesplatser och verksamheter. Jag tror att jag och den nya styrelsen kan stå för ett transparent och inkluderande ledarskap som är viktigt för att bygga och återskapa förtroende inom föreningen och hos alla vi samarbetar med. 

Vilka kommer dina fokusfrågor att vara?

Förtroendet från medlemmar och samarbetspartners är högsta prio framöver och att RFSL Stockholm är en säker plats med stark positiv gemenskap. Jag tycker det är viktigt att det finns aktiviteter för alla olika delar av Stockholms enormt mångfacetterade hbtqi-community och att det finns goda möjligheter för den som vill att engagera sig. Jag vill odla medlemsdemokratin så att fler får möjligheter att upptäcka och utveckla olika delar av verksamheten och förmedla hur kul och givande det är att engagera sig i ideella rörelser. 

Hur ser den närmaste framtiden ut för dig, vilka är dina första prioriteringar?

Till att börja med går mycket kraft såklart åt att hantera den pågående situationen där en tidigare medarbetare står åtalad för allvarliga brott. Det som har hänt har skadat många och självklart fått allvarliga konsekvenser för RFSL Stockholm. Bara att driva verksamheten för alla som nu behöver den är en utmaning, samtidigt som vi behöver arbeta med en rad långsiktiga åtgärder för att fortsätta utveckla säkerhet och kvalitet. Jag vill också lära känna organisationens alla delar bättre. Tillsammans med den nya styrelsen ska jag göra allt jag kan för att säkra att vår fantastiska och livsviktiga verksamhet får bästa möjliga förutsättningar för att stabiliseras och växa.

Namn: Lovise Brade.
Uppdrag/jobb: Nyvald ordförande för RFSL Stockholm.PhD i genusvetenskap, lärare och forskare.
Ålder: 40 år.
Favoritbok: Omöjligt att svara på! Men jag har nyss läst boken Mit arbejde av den danska feministiska poeten Olga Ravn och den gillade jag väldigt mycket.


Information om visselblåsarsystem och handlingsplan

RFSL förstärker sina visselblåsningsrutiner genom en extern visselblåsarfunktion. Detta i form av en extern mottagnings- och utredningsfunktion som hanteras av Grey Advokatbyrå AB. Detta är en del av pågående åtgärder för att säkerställa att RFSL upplevs som en trygg och säker miljö för stödsökande, medlemmar, volontärer, förtroendevalda, medarbetare, samarbetspartners och alla andra som besöker oss.

Den som har misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer aktiva inom RFSL kan göra en anmälan. Anmälan till Grey Advokatbyrå AB ska göras om det är sakligt motiverat att utreda om personen ifråga varit delaktig i allvarliga oegentligheter.

En anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras anonymt. Den som vill vara anonym kan antingen välja att inte lämna några uppgifter som avslöjar identitet till den externa mottagningsfunktionen eller uttryckligen ange att man vill vara anonym.

Att tänka på inför anmälan

 • Tänk på att skriva information så detaljerat och korrekt som möjligt.
 • Vem/vilka inom RFSL berörs av din anmälan?
 • Vem/vilka misstänks ha begått lagöverträdelser eller andra allvarliga oegentligheter som rör RFSL och som din anmälan avser?
 • När skedde händelsen/lagöverträdelsen som du vill anmäla?
 • Beskriv närmare den händelse/lagöverträdelse som din anmälan avser (I beskrivningen bör du skilja på vad du vet och vad du tror):

Har du andra relevanta kommentarer till den händelse/lagöverträdelse som din anmälan avser?

När ett tips kommer in till den externa mottagningsfunktionen görs en första bedömning av ärendet. Därefter lämnas det över till en intern utredningsgrupp inom RFSL med rekommendation om fortsatt hantering eller avskrivning. RFSL får statistik och en samlad bild av inkomna anmälningar och föreningens revisorer har insyn i hanteringen.

Anmälan ska göras till Grey advokatbyrå. Använd kontaktuppgifterna nedan:

Telefon: 070-792 04 24

Telefontid: måndag-fredag 08.00-16.30

E-post: info@greyadvokat.se

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 12, 114 34 Stockholm

Att visselblåsa innebär att anmäla allvarliga fel i föreningen som kan skada medlemmar, personal, förtroendevalda och/eller föreningen. Det kan till exempel vara:

– Olagligt agerande. – Allvarligt missbruk av makt eller förtroendeställning.
– Diskriminering, sexuella trakasserier och andra former av trakasserier.
– Felaktig redovisning eller revisionspraxis.
– Agerande som kan orsaka skada på person eller egendom.
– Mutor.
– Utpressning.

Handlingsplan för säkerhet och kvalitet inom RFSL

Medlemmar, stödsökande, medarbetare, samarbetspartners, besökare och deltagare i våra verksamheter ska kunna lita på att RFSL har rutiner och förhållningssätt för säkerhet och hög kvalitet i verksamheten. I synnerhet handlar det om att den som söker stöd och befinner sig i en utsatt situation ska kunna lita på att få rätt stöd på ett säkert sätt. Det handlar inte bara om regler utan om kultur och ett systematiskt arbete över tid.

En del åtgärder påbörjades 2020 och intensifieras 2021. Åtgärder tillkommer under 2021 och kommer att läggas till utifrån nya lärdomar och nuvarande situation.

Åtgärder

 1. Genomgång av befintliga styrdokument och rutiner på nationell nivå (påbörjat)
 2. Genomgång av stöd i styrdokument och rutiner från förbund till avdelningar (påbörjat)
 3. Genomgång av styrdokument och rutiner i avdelningar för ökad samstämmighet inom hela RFSL (ska påbörjas)
 4. Utvärdering av förbundsgemensamma regler kring visselblåsning, medlemsnätverk och RFSL Newcomers (ska påbörjas)
 5. Förbättrad information om visselblåsning och klagomålshantering (påbörjat)
 6. Ta in extern expertis vid hantering av visselblåsning (påbörjat)
 7. Utvärdera hantering av tidigare visselblåsningar, klagomål och incidenter (ska påbörjas)
 8. Se över stöd till visselblåsare (ska påbörjas)
 9. Samtalsträffar och seminarier om tystnadskultur, samtycke och utsatthet inom RFSL och hbtqi-rörelsen (ska påbörjas)
 10. Utvecklade och samstämmiga rutiner vid arbete med särskilt utsatta hbtqi-personer inom hela RFSL (ska påbörjas)
 11. Gemensamma riktlinjer för risk- och säkerhetsanalys för projektverksamheter och utvärdera om och hur projekt kan genomföras säkert. (påbörjat)
 12. Förbättrad samordning och kommunikation mellan förbund, avdelningar och Newcomers-grupper (påbörjat)
 13. Säkerställa att uppförandekoder är uppdaterade och används vid interna utbildningar (påbörjat)
 14. Gemensamma krav på volontärsutbildning i hela RFSL (ska påbörjas)
 15. Utbildning om uppdaterade styrdokument, rutiner och om värderingar (ska påbörjas)
 16. Utvecklade säkerhetsrutiner och riktlinjer för hantering av interna och externa risker (påbörjat)
 17. Utvecklade rutiner för krishantering på nationell och lokal nivå (påbörjat)
 18. Stärkt stöd i arbetsgivarfrågor inom hela RFSL (påbörjat)
 19. Stärkt arbete med verksamhetsrevision inom hela RFSL (ska påbörjas)
 20. Ta in extern expertis för säkerhetsbedömningar (påbörjat)
 21. Utvecklade och samstämmiga kvalitetsundersökningar i förbund och avdelningar (ska påbörjas)
 22. Förbättrad medlemskommunikation (påbörjat)