fbpx

Information om visselblåsarsystem och handlingsplan

RFSL förstärker sina visselblåsningsrutiner genom en extern visselblåsarfunktion. Detta i form av en extern mottagnings- och utredningsfunktion som hanteras av Grey Advokatbyrå AB. Detta är en del av pågående åtgärder för att säkerställa att RFSL upplevs som en trygg och säker miljö för stödsökande, medlemmar, volontärer, förtroendevalda, medarbetare, samarbetspartners och alla andra som besöker oss.

Den som har misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer aktiva inom RFSL kan göra en anmälan. Anmälan till Grey Advokatbyrå AB ska göras om det är sakligt motiverat att utreda om personen ifråga varit delaktig i allvarliga oegentligheter.

En anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras anonymt. Den som vill vara anonym kan antingen välja att inte lämna några uppgifter som avslöjar identitet till den externa mottagningsfunktionen eller uttryckligen ange att man vill vara anonym.

Att tänka på inför anmälan

 • Tänk på att skriva information så detaljerat och korrekt som möjligt.
 • Vem/vilka inom RFSL berörs av din anmälan?
 • Vem/vilka misstänks ha begått lagöverträdelser eller andra allvarliga oegentligheter som rör RFSL och som din anmälan avser?
 • När skedde händelsen/lagöverträdelsen som du vill anmäla?
 • Beskriv närmare den händelse/lagöverträdelse som din anmälan avser (I beskrivningen bör du skilja på vad du vet och vad du tror):

Har du andra relevanta kommentarer till den händelse/lagöverträdelse som din anmälan avser?

När ett tips kommer in till den externa mottagningsfunktionen görs en första bedömning av ärendet. Därefter lämnas det över till en intern utredningsgrupp inom RFSL med rekommendation om fortsatt hantering eller avskrivning. RFSL får statistik och en samlad bild av inkomna anmälningar och föreningens revisorer har insyn i hanteringen.

Anmälan ska göras till Grey advokatbyrå. Använd kontaktuppgifterna nedan:

Telefon: 070-792 04 24

Telefontid: måndag-fredag 08.00-16.30

E-post: info@greyadvokat.se

Besöksadress: Birger Jarlsgatan 12, 114 34 Stockholm

Att visselblåsa innebär att anmäla allvarliga fel i föreningen som kan skada medlemmar, personal, förtroendevalda och/eller föreningen. Det kan till exempel vara:

– Olagligt agerande. – Allvarligt missbruk av makt eller förtroendeställning.
– Diskriminering, sexuella trakasserier och andra former av trakasserier.
– Felaktig redovisning eller revisionspraxis.
– Agerande som kan orsaka skada på person eller egendom.
– Mutor.
– Utpressning.

Handlingsplan för säkerhet och kvalitet inom RFSL

Medlemmar, stödsökande, medarbetare, samarbetspartners, besökare och deltagare i våra verksamheter ska kunna lita på att RFSL har rutiner och förhållningssätt för säkerhet och hög kvalitet i verksamheten. I synnerhet handlar det om att den som söker stöd och befinner sig i en utsatt situation ska kunna lita på att få rätt stöd på ett säkert sätt. Det handlar inte bara om regler utan om kultur och ett systematiskt arbete över tid.

En del åtgärder påbörjades 2020 och intensifieras 2021. Åtgärder tillkommer under 2021 och kommer att läggas till utifrån nya lärdomar och nuvarande situation.

Åtgärder

 1. Genomgång av befintliga styrdokument och rutiner på nationell nivå (påbörjat)
 2. Genomgång av stöd i styrdokument och rutiner från förbund till avdelningar (påbörjat)
 3. Genomgång av styrdokument och rutiner i avdelningar för ökad samstämmighet inom hela RFSL (ska påbörjas)
 4. Utvärdering av förbundsgemensamma regler kring visselblåsning, medlemsnätverk och RFSL Newcomers (ska påbörjas)
 5. Förbättrad information om visselblåsning och klagomålshantering (påbörjat)
 6. Ta in extern expertis vid hantering av visselblåsning (påbörjat)
 7. Utvärdera hantering av tidigare visselblåsningar, klagomål och incidenter (ska påbörjas)
 8. Se över stöd till visselblåsare (ska påbörjas)
 9. Samtalsträffar och seminarier om tystnadskultur, samtycke och utsatthet inom RFSL och hbtqi-rörelsen (ska påbörjas)
 10. Utvecklade och samstämmiga rutiner vid arbete med särskilt utsatta hbtqi-personer inom hela RFSL (ska påbörjas)
 11. Gemensamma riktlinjer för risk- och säkerhetsanalys för projektverksamheter och utvärdera om och hur projekt kan genomföras säkert. (påbörjat)
 12. Förbättrad samordning och kommunikation mellan förbund, avdelningar och Newcomers-grupper (påbörjat)
 13. Säkerställa att uppförandekoder är uppdaterade och används vid interna utbildningar (påbörjat)
 14. Gemensamma krav på volontärsutbildning i hela RFSL (ska påbörjas)
 15. Utbildning om uppdaterade styrdokument, rutiner och om värderingar (ska påbörjas)
 16. Utvecklade säkerhetsrutiner och riktlinjer för hantering av interna och externa risker (påbörjat)
 17. Utvecklade rutiner för krishantering på nationell och lokal nivå (påbörjat)
 18. Stärkt stöd i arbetsgivarfrågor inom hela RFSL (påbörjat)
 19. Stärkt arbete med verksamhetsrevision inom hela RFSL (ska påbörjas)
 20. Ta in extern expertis för säkerhetsbedömningar (påbörjat)
 21. Utvecklade och samstämmiga kvalitetsundersökningar i förbund och avdelningar (ska påbörjas)
 22. Förbättrad medlemskommunikation (påbörjat)

Tidigare anställd avskedad

Efter att mycket allvarliga anklagelser om övergrepp, bland annat våldtäkt, inkommit gällande en tidigare anställd hos RFSL Stockholm beslutade styrelsen för avdelningen under 2020 att en extern utredning skulle tillsättas. Utredningen leddes av en expert hos säkerhetsföretaget 2Secure AB. Medarbetaren stängdes av under tiden utredningen pågick.

Efter att 2Secures rapport avlämnats till ledningen valde RFSL Stockholm att omgående avskeda medarbetaren.

RFSL Stockholm har under tiden hjälpt flera av de drabbade med samtalsstöd och stöttat dem i deras respektive polisanmälan. Vi välkomnar att polis och åklagare tagit brottsutredningen vidare och vi har bistått på alla sätt vi kunnat för att underlätta deras arbete. 

RFSL Stockholm känner sig lurade av den tidigare anställde och är förkrossade över vad som hänt och för att medlemmar skadats av en medarbetare vars arbete skulle gå ut på att stötta dem. Handlingarna är oförlåtliga och ett hårt slag mot allt vi står för. RFSL Stockholm kan givetvis aldrig säga att föreningen gjort tillräckligt när detta kunnat ske och utvärderar vad som kan göras annorlunda. RFSL ser för närvarande över rutiner, riktlinjer och utbildningsmaterial för anställda, volontärer och förtroendevalda. All verksamhet ska ske i säkra rum.

RFSL tar avstånd från alla former av övergrepp. RFSL är en förening som står på en tydlig värdegrund som innebär att vi ska skydda och stötta hbtqi-personer som utsätts för våld, hot och hat. Om en person ofrivilligt, eller till följd av beroendeställning, blir inbegripen i eller utsatt för sexuella handlingar är detta ett övergrepp och ett uttryck för makt, inte sexualitet. Sexuella handlingar som förorsakar någon människa skada eller lidande kan aldrig accepteras.  

RFSL:s rutiner idag

RFSL har etablerade visselblåsarrutiner, samt Gemensamma regler mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier och arbetar regelbundet med kvalitetssäkring både i RFSL Stockholm och inom RFSL generellt. 

Här hittar du RFSL:s Whistleblower-policy: https://www.rfsl.se/om-oss/organisation/whistle-blower-policy/

RFSL har också en uppförandkod för förtroendevalda:
https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2015/12/Uppf%C3%B6randekod-f%C3%B6r-f%C3%B6rtroendevalda.pdf

Gemensamma regler mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier:
https://www.rfsl.se/om-oss/organisation/gemensamma-regler-mot-diskriminering-krankande-sarbehandling-och-trakasserier/

För RFSL är det viktigt att alltid kunna erbjuda ett tryggt sammanhang, särskilt eftersom RFSL Stockholm arbetar för och med en utsatt målgrupp. 

Värderingar att värna ur principprogrammet

RFSL ska verka för att hbtq-personers behov ska vara tillgodosedda och tryggade på alla samhällsområden, samt för samarbete och mångfald inom den rörelse som verkar för hbtq-personer. RFSL ska dessutom arbeta med att stödja individer inom gruppen genom att ge möjlighet till samvaro med andra och utbyte av information om hbtq-frågor. Detta med avsikt att självkänslan, identiteten, stoltheten och kunskapen ska stärkas hos målgruppen.

Brottsofferstöd

Personer som utsatts för brott på grund av eller relaterade till sin sexuella läggning eller könsidentitet eller sitt könsuttryck har specifika behov av stöd. Män och transpersoner som utsatts för våld i nära relationer och/eller sexuella övergrepp osynliggörs oftare och behöver särskilt uppmärksammas. Unga hbtq-personer är mer utsatta när det gäller sexuella övergrepp, jämfört med andra ungdomar. Hbtq-personer som lever i sammanhang med hedersnormer är osynliggjorda. Riktade insatser behövs för att stödja dessa grupper.

Sexuella övergrepp

Om en person ofrivilligt, eller till följd av beroendeställning, blir inbegripen i eller utsatt för sexuella handlingar är detta övergrepp och uttryck för makt, inte sexualitet. RFSL tar avstånd från alla former av sexuella övergrepp och ofrivilligt sexuellt våld. Våldtäkt och sexuella övergrepp mot barn som begås av vuxna är särskilt allvarliga. Sexuella handlingar som förorsakar någon människa ofrivillig skada eller lidande kan aldrig accepteras.

Frågor och svar

Hur ser ni på det här?

Vi är förtvivlade. Det som har hänt är fruktansvärt och oacceptabelt. Det handlar om en förövare som hade i uppgift att hjälpa utsatta personer som söker sig till RFSL. RFSL fördömer kraftigt alla former av sexuella övergrepp. RFSL Stockholm har avskedat medarbetaren och ärendet överlämnades till polisen. Vi har verksamhet för de allra mest utsatta. Papperslösa nyanlända som inte kan vara öppna. Det som har hänt är svårt att beskriva med ord, det skadar vår organisation oerhört och drabbar såklart allra mest de som behöver stöd. Vi behöver arbeta hårt nu för att stötta alla som behöver och återvinna förtroende.

Vad gjorde ni när anklagelsen kom? 

När en första anklagelse kom in startade RFSL Stockholm omgående en intern utredning. RFSL Stockholm ville inte agera externt eller göra en polisanmälan mot offrets vilja. Offret ville vid det tillfället inte göra en polisanmälan på grund av att hen vid denna tidpunkt var papperslös. Den interna utredningen gav tyvärr inte tillräckligt underlag för arbetsrättsliga åtgärder mot den före detta medarbetaren då, eller en bild av den omfattning av övergrepp som kommit fram senare. Däremot inleddes ett arbete med att se över och uppdatera interna riktlinjer för att förstärka det förebyggande arbetet. När RFSL Stockholm fick mer information och offret var berett att gå vidare med polisanmälan så startades en extern utredning med särskild expertis och den externa utredaren fick till uppgift att hjälpa offret göra en polisanmälan på sina villkor. Den externa utredningen skulle också gå till botten med vad som hänt utifrån sin expertis och ta fram underlag för arbetsrättsliga åtgärder mot den före detta medarbetaren. Under den externa utredningen stängdes den för detta medarbetaren av och när utredningen var klar så avskedades medarbetaren. Medlemsgrupper, medlemmar och personal informerades om och uppmanades att medverka i den externa utredningen. Den externa utredningen överlämnades till polis för att vara till hjälp i brottsutredningen. RFSL Stockholm måste självklart vara självkritiska till hur det här har hanterats och se över vad som kunnat göras annorlunda. RFSL Stockholm är väldigt ledsna att hanteringen kan uppfattas som långsam.

Hur har ni stöttat offren?

RFSL Stockholm har erbjudit offren hjälp att göra polisanmälan på egna villkor med hjälp av en extern utredare. RFSL Stockholm har också erbjudit professionellt samtalsstöd utanför föreningen. Ett väldigt viktig stöd till offren har RFSL Newcomers kunnat vara med volontärer och andra personer i samma livssituation. Det går självklart aldrig att säga att RFSL Stockholm gjort tillräckligt när en förövare funnits i organisationen och RFSL Stockholm måste fortsätta se över riktlinjer och rutiner och erbjuda det bästa möjliga stödet.

Var kan man vända sig för stöd

Den som har frågor, information eller vill ha stöd kan vända sig till riksförbundet RFSL på forbund@rfsl.se. Personer som är i behov av stöd och vill vara anonyma kan höra av sig till RFSL:s Stödmottagning på riksförbundet, på stod@rfsl.se eller 020 – 34 13 16, som också kan hänvisa till andra stödverksamheter utanför RFSL.

Vill ni ta del av fler berättelser?

Den som har viktig information för oss att ta del av är viktig för att vi ska kunna fortsätta ge stöd till utsatta hbtqi-personer och fortsätta förbättra vår organisation. Hör av dig till forbund@rfsl.se och du kan även läsa mer i vår Whistle Blower Policy. 

Var offren minderåriga? 

Offren som framkommit i den utredning som genomförts med hjälp av extern utredare är alla över 18 år. Den före detta medarbetaren hade inte i uppgift att arbeta med minderåriga.

Varför valde ni att ta in en extern firma istället för att gå direkt till polisen? 

RFSL Stockholm gav i uppdrag till en extern utredare med särskild expertis att hjälpa offren att göra en polisanmälan på sina villkor och att samtidigt gå till botten med vad som hänt för att ta fram underlag för arbetsrättsliga åtgärder. Medlemsgrupper, medlemmar och personal informerades och uppmanades att medverka i den externa utredningen. Den före detta medarbetaren togs ur tjänst under utredningen och avskedades när den var klar. Allt utredningsmaterial är överlämnat till polis för att vara till hjälp i brottsutredning. 

RFSL Stockholm är självklart väldigt ledsna att det finns de som uppfattar valet att inte göra en polisanmälan från RFSL Stockholms sida som att RFSL Stockholm inte skulle vilja se en polisanmälan. RFSL Stockholm ville hjälpa offren att göra anmälan på sina villkor.

Hur kunde detta ske?

Vi är bestörta och förkrossade över att det här har kunnat ske. Det finns tyvärr inget enkelt svar och det är många som känner sig lurade av förövaren. När detta fruktansvärda hänt måste RFSL Stockholm såklart ifrågasätta hur organisation, rutiner och riktlinjer fungerar och har därför påbörjat en översyn och gjort förändringar. RFSL Stockholm har till exempel lyft fram tydligare kontaktvägar och kommunikation kring visselblåsarpolicy, men måste givetvis fortsätta göra mer. Den före detta medarbetaren är avskedad.

Vad har ni för rutiner idag?

Vi har etablerade visselblåsarrutiner samt Gemensamma regler mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier och arbetar regelbundet med kvalitetssäkring både i RFSL Stockholm och inom RFSL generellt. 

Här hittar du RFSL:s Whistleblower-policy: https://www.rfsl.se/om-oss/organisation/whistle-blower-policy/

RFSL har också en uppförandekod för förtroendevalda:
https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2015/12/Uppf%C3%B6randekod-f%C3%B6r-f%C3%B6rtroendevalda.pdf

Gemensamma regler mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier:
https://www.rfsl.se/om-oss/organisation/gemensamma-regler-mot-diskriminering-krankande-sarbehandling-och-trakasserier/

För oss är det viktigt att alltid kunna erbjuda ett tryggt sammanhang, särskilt eftersom RFSL Stockholm arbetar för och med en utsatt målgrupp. Detta har vi misslyckats med och det är helt oacceptabelt. Vi ser över organisation, rutiner och riktlinjer.

Hur kommer det sig att polisanmälan dröjt?

RFSL Stockholm uppmanade offret att göra en polisanmälan men hen ville vid det tillfället inte göra en sådan på grund av att hen vid denna tidpunkt var papperslös. RFSL Stockholm ville inte göra något mot offrets vilja. När anklagelser kom in startade RFSL Stockholm en intern utredning för att som arbetsgivare kunna ta till eventuella åtgärder gentemot den anställde. När RFSL Stockholm fick mer information och offret var berett att gå vidare med polisanmälan så startades en extern utredning med särskild expertis och den externa utredaren fick till uppgift att hjälpa offret göra en polisanmälan på sina villkor. Den externa utredningen är överlämnad till polis för att vara till hjälp i brottsutredningen.