Stoppa deportation av transflyktingar! Låt Suma Abdelsamie styrelseledamot och aktivist inom Newcomers Stockholm stanna!

Newcomers Stockholm Suma.jpg

Bild: Suma håller i ett seminarium om transmigranters rättigheter under Stockholm Pride 2017.

Transpersoner tillhör hbtq-världens mest synliga och sårbara medlemmar och trygghet är närmast en lyxvara. Många av de länder som Migrationsverket anser säkra, är långt ifrån säkra för transpersoner. Denna speciella utsatthet måste nu uppmärksammas av svenska myndigheter. RFSL Stockholms styrelse uppmärksammar behovet av att synliggöra transpersoners särskilda utsatthet i migrationsprocesser.

I RFSL Stockholms styrelse har Suma Abdelsamie (Abdelsamie Hossameldine), förtroendevald inom föreningen som suppleant, outtröttligt arbetat för verksamheten RFSL Newcomers Stockholm och för att asylsökande hbtq-personer ska få skydd boende och stöd. RFSL Newcomers Stockholm har nyligen tilldelats Nelson Mandela-priset av Stockholms stad. Suma har på kort tid blivit oumbärlig för organisationen som en kraftfull kämpe för mänskliga rättigheter. Efter avslag på asylansökan hotas Sumas trygghet. RFSL Stockholms styrelsen backar Suma Abdelsamie och andra hbtq-flyktingar och kräver stopp för deportationer av transflyktingar samt att Suma Abdelsamie ska få stanna!

 

 

Gamla hjältars pris 2017

Gamla hjältars pris 2017.jpg

George Svéd tilldelas Gamla hjältars pris med motiveringen:

För att han under sin karriär inom såväl föreningslivet som i statliga myndigheter såsom HomO och Folkhälsomyndigheten oförtrutet arbetat för hbtq-personers rättigheter. 

Hans insatser har haft påtaglig inverkan för personer inom communityt. 

Vem tar ansvar för fler mötesplatser för hbtq-personer med funktionsnedsättningar?

Alla hbtq-personer har inte samma tillgång till trygga mötesplatser. En grupp som saknar tillgängliga rum att träffas i är hbtq-personer med funktionsnedsättningar. Vad kan vi göra åt det? Under Stockholm Pride bjuder RFSL Stockholms Funkisprojekt in till ett panelsamtal om vilken roll civilsamhället och Stockholm stad har för att skapa trygga mötesplatser som gynnar folkhälsan.

Hbtq-hänget är en social mötesplats med syftet att stärka det psykiska välmåendet för hbtq-personer med rätt till LSS-insatser som daglig verksamhet och boendestöd. Vi vet sen tidigare verksamhet och forskning att trygga mötesplatser gynnar det psykiska välmåendet och verkar preventivt mot psykisk ohälsa. Hbtq-hänget hålls en gång i månaden, på träffarna träffar man andra med likande erfarenheter och pratar om hbtq, normer och rättigheter.

– Denna livsviktiga verksamhet i Stockholm står nu utan egen extern finansiering från den 15 augusti och ska införlivas i ordinarie verksamhet och inom det föreningsbidrag RFSL Stockholm beviljas årligen. Detta bidrag har inte höjts de senaste sju åren vilket innebär en ansträngd ekonomi för föreningen. Vi har under den senaste mandatperioden glädjande sett satsningar på unga hbtq-personers mötesplatser. Men målgruppen för Hbtq-hänget nås inte av dessa satsningar trots att behovet är stort, säger Sanna Frost, verksamhetschef för RFSL Stockholm.

Hbtq-hänget startades som en del av ett Arvsfondsfinansierat projekt som RFSL Förbundet och RFSL Stockholm har drivit i tre år, Funkisprojektet. Många som besöker Hbtq-hänget berättar att det har blivit en trygg plats där man får sin hbtq-identitet bekräftad, och där man kan stärka varandra genom att dela erfarenheter.

– För att känna trygghet och prata rättigheter. Man får vara precis den man är, berättar en av en av deltagarna om varför han vill komma till Hbtq-hänget.

– Man måste veta vad man har för rättigheter och man ska få vara vem man är utan att känna sig nedtrampad, berättar en annan deltagare.

Funkisprojektet bjuder in berörda politiker till ett samtal om hur man ser på civilsamhällets roll i stödjande verksamheter, när tillfälliga projektmedel tar slut.

Punkt: Vem tar ansvar för hbtq-personer med kognitiva funktionsnedsättningars möjlighet till sociala mötesplatser?
Tid: Tisdag 1 augusti 2017, kl 13.00-13.45
Plats: Stockholm Pride House, Kulturhuset, Studion

Deltar gör:
Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd
Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd
Sissela Nordling Blanco (FI), majoritetens ansvarige för MR-frågor
Joar Forssell (L), ledamot i kommunfullmäktige, förbundsordförande LUF
Karin Ernlund (C), gruppledare

Moderatorer:
Lo Holmberg, aktivist från Hbtq-hänget
Johanna Nyberg, verksamhetsansvarig för Hbtq-hänget inom Funkisprojektet

Kallelse till extra årsmöte

RFSL Stockholm kallar samtliga medlemmar till extrainsatt årsmöte. Handlingar skickas.

Nomineringar till ordförandeposten kan lämnas till valberedningen, valberedning@stockholm.rfsl.se. Nomineringar ska lämnas till valberedningen senast 20 augusti.

När: 24 september klockan 13-15.
Var: Sveavägen 59

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötets är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium
  1. Mötesordförande
  2. Mötessekreterare
  3. Val av protokolljusterare
  4. Val av rösträknare
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Beslutspunkter
  1. Val av ordförande
  2. Revidering av budget för 2017
 7. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
  1. Information om flytt
 8. Mötets avslutande.

RFSL Stockholms verksamhet Newcomers Stockholm tilldelas Nelson Mandela-priset

RFSL Stockholms verksamhet Newcomers Stockholm har idag tilldelats Nelson Mandela-priset av Stockholms stad som delas ut för att uppmärksamma goda initiativ i arbetet för en öppen och integrerad stad.

– Det är otroligt roligt att Newcomers verksamhet och det arbete våra volontärer utför uppmärksammas. Våra volontärer gör ett fantastiskt jobb för att skapa en bättre tillvaro för asylsökande och nyanlända hbtq-personer i Stockholm, säger ordförande Peter Sidlund Ponkala.

Priset kommer att användas för att utveckla verksamheten ytterligare.