Kallelse till RFSL Stockholms årsmöte 2021

RFSL Stockholm välkomnar alla medlemmar till årsmötet lördagen 20 mars. På årsmötet bestämmer föreningens medlemmar tillsammans RFSL Stockholms framtid. På mötet kan alla medlemmar komma med förslag och rösta igenom de beslut som ska leda arbetet under kommande verksamhetsår. På årsmötet väljer medlemmarna vilka som ska sitta i styrelsen och leda föreningen fram till nästa årsmöte. 

Både nya och gamla medlemmar är varmt välkomna till årsmötet. Med anledning av pandemin kommer årsmötet att äga rum på distans. 

Datum: Lördag 20 mars.

Tid: 13.00-16.00.

Plats: Digitalt 

RÖSTRÄTT PÅ ÅRSMÖTET

För att kunna rösta på årsmötet och för att kunna bli vald måste du vara medlem i RFSL. Enligt RFSL Stockholms stadgar måste ny medlem i föreningen ha blivit medlem senast en vecka efter kallelse till årsmötet gick ut, för att ha rösträtt på årsmötet. Om du inte redan är medlem, kan du enkelt bli det på blimedlem.rfsl.se.

SISTA DAGEN FÖR MOTIONER

Var med och påverka RFSL Stockholms verksamhet och framtid, formulera dina förslag i en motion till årsmötet. Motioner ska skickas till alexander.widergren@stockholm.rfsl.se senast lördagen 20 februari.

ÅRSMÖTESHANDLINGARNA

Verksamhetsberättelse, propositioner och styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2022 – 2024 samt inkomna motioner med styrelsens yttranden kommer att finnas tillgängliga på RFSL Stockholms hemsida, i RFSL Stockholms lokaler och Facebook-eventet för årsmötet senast två veckor innan årsmötet äger rum.

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET

För att kunna delta i årsmötet behöver du anmäla dig i förväg. En länk kommer att skickas ut några veckor innan mötet där du kan anmäla dig. 

DAGORDNINGEN FÖR ÅRSMÖTET

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

4. Val av årsmötespresidium:

4.1 Mötesordförande, 

4.2 Mötessekreterare

5. Val av 2 protokolljusterare

6. Val av rösträknare

7. Fastställande av dagordning

8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Propositioner: 

12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress), 

12.2 Fastställande av verksamhetsplan, 

12.3 Budget för verksamhetsåret,

12.4 Övriga propositioner

13. Rapport om medlemsavgifter

14. Motioner

15. Val av styrelse:

15.1 Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen, 

15.2 Ordförande,

15.3 Kassör,

15.4 Övriga ordinarie ledamöter,

15.5 Ersättare

16. Val av kongressombud

17. Val av valberedning

18. Val av revisorer

19. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda

20. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)

21. Mötets avslutande.

Publicerad 2021-02-03