Den femte april fick vi i RFSL Stockholms styrelse och RFSLs förbundsstyrelse ett öppet brev av styrelsen i Interfem med anledning av RFSL Stockholms årsmöte den 16 mars 2013. Brevet adresserar vikten av diskussion kring och fortsatt arbete med frågor om etnicitet, rasifiering och maktstrukturer inom vår organisation. Dessa frågor är av högsta relevans och vi välkomnar det engagemang och den drivkraft som brevet representerar.

Vi kan konstatera att valberedningens arbete inför årsmötet var bristfälligt i fråga om intervjuförfarande och representation i förslaget av styrelse. Nu i efterhand ser vi att ett snabbt agerande, då det blev uppenbart att ett extensivt avhopp skett inom valberedningen, kunde ha förebyggt utfallet, men att rutiner för detta saknas.
En valberedning riskerar såklart alltid att göra ett bristfälligt jobb. I den organisationsstruktur som RFSL har kan sådana missar motverkas på årsmötet där medlemmarna har möjlighet att nominera andra kandidater. Det var precis vad en del av RFSL Stockholms medlemmar försökte göra och möttes då av motstånd i olika form, som ytterst bland annat var ett uttryck för den strukturella rasism som finns också inom RFSL, precis som i resten av samhället. Att det också kan finnas andra förklaringar till händelserna på mötet gör inte den uppkomna totala situationen mindre allvarlig.

RFSL Stockholms styrelse identifierade redan innan årsmötet brister och kommer under årets lopp att stötta sittande valberedning och granska valberedningens arbetsordning med avseende på operativa instruktioner och rutiner vid avhopp i valberedningen för att säkerställa ett arbete som motsvarar föreningens ambitioner. Vi kommer även att utveckla riktlinjer för valberedningens arbete för att verka för att ett större antal personer från i RFSL-sammanhang mindre privilegierade grupper väljs till förtroendeuppdrag. Den som föreslås väljas till mötesordförande bör också vara rustad att till exempel kunna hantera härskartekniker och utjämna maktobalans och dessutom vara välinformerad om potentiella situationer som kan uppstå på årsmötet.

Vi, liksom Interfem, har identifierat ett antal områden som vi som organisation behöver fortsätta att arbeta med. Ett av dessa områden avser representation av mindre priviligierade grupper, som utöver valet av styrelser även bör gälla valberedningar, personalgrupper, medlemsgrupper och medlemmar. Det gäller även vilka målgrupper som vår stödverksamhet och övriga verksamhet riktar sig till och når. Vi vet att vi redan idag når en större bredd i vår målgrupp med vissa verksamheter än med andra, och kommer fortsätta att följa upp hur vi kan bli bättre. Detta kräver goda riktlinjer för rekrytering och uppföljning, områden som bearbetas i och med verkställandet av den antirasistiska handlingsplan som RFSL Stockholm sedan slutet av förra året har arbetat med. RFSL:s förbundsstyrelse kommer också att jobba med att uppdatera vår antirasistiska handlingsplan från 2010. Vi inser att handlingsplaner inte i sig är tillräckliga för att skapa rättvisa och att det antirasistiska arbetet sträcker sig långt utöver frågan om representation. Vi planerar därför att även satsa på fortsatta utbildningar inom antirasism. Detta för att tillsammans med personal, medlemmar och intresserade samarbetsorganisationer ta fram konkreta åtgärder och förslag på hur RFSL ska bli en mer rättvis organisation.

RFSL Stockholm och RFSL ser mycket positivt på Interfems engagemang och modet att utmana den strukturella rasism som finns i samhället och därmed även inom RFSL. Vi anser att det är av yttersta vikt att vi vågar vara självkritiska och reflektera kring vilka strukturer och normer som påverkar vår förening och att vi knyter kompetenta personer och organisationer till vårt arbete. Därför hoppas vi att kunna ta vara på den drivkraft som engagerade medlemmar och Interfem nu har visat för att tillsammans arbeta för att motverka rasism inom föreningen.

RFSL Stockholms styrelse och RFSLs förbundsstyrelse

Det öppna brevet från Interfem kan läsas här.