Riktlinjer för RFSL Stockholms medlemsgrupper

Riktlinjerna är fastställda av styrelsen den 7 oktober 2019.

Bakgrund

Verksamheten som bedrivs i medlemsgrupperna är central för RFSL Stockholm. De utgör det primära sättet för medlemmars engagemang i föreningen. Medlemsgrupper finns i alla storlekar och har många olika verksamheter.

Vad är en medlemsgrupp

Syftet med medlemsgrupperna regleras i RFSL Stockholms stadgar: Med medlemsgrupp avses en avgränsad medlemsverksamhet som styrelsen särskilt fastställt.

Varje medlemsgrupp ska ha ett namn. Av namnet ska det tydligt framgå att det är en medlemsgrupp. Det får inte finnas någon risk för att gruppen sammanblandas med andra organisationer eller motsvarande inom RFSL eller RFSL Ungdom som t.ex. nätverk, distrikt eller avdelning.

Ansökan

Ansökan om att bilda en medlemsgrupp ska skickas till medlemsgruppsansvarige. Ansökan ska ske enligt den mall som tillhandahålls.

Åtaganden

Före uppstart av medlemsgrupp ska gruppen delta i introduktion av rutinerna som gäller för medlemsgrupper. Det åligger grupperna att hålla sig informerade om gällande rutiner.

Varje medlemsgrupp ska varje år lämna in en redogörelse för det gångna årets verksamhet senast den 15 januari. Redogörelsen ska ske enligt den mall som tillhandahålls.

Varje medlemsgrupp ska varje år lämna in en planering för året senast den 15 januari. Planeringen ska ske enligt den mall som tillhandahålls.

Vid kommunikation med externa parter utanför RFSL Stockholm ska det tydligt framgå att medlemsgruppen är en grupp inom RFSL Stockholm.

Medlemsgruppen ska löpande hålla medlemsgruppsansvarige informerad om aktuella kontaktuppgifter.

Medlemsgruppen ska aktivt se till att alla deltagare i gruppens aktiviteter är medlemmar i RFSL Stockholm. Det ska följas upp löpande under året och redovisas i den årlig rapporten.

Förmåner

Varje medlemsgrupp kan få ersättning för utlägg för sin verksamhet från kansliet. Ersättning lämnas mot inlämnade kvitton upp till totalt 5 000 kr per år. Medlemsgruppen ska stämma av de planerade utläggen med verksamhetschefen innan de görs.

Varje medlemsgrupp kan boka lokal i föreningens lokaler på Alsnögatan för sin verksamhet. Vid varje bokning ska minst 80 % av de förväntade deltagarna vara medlemmar i RFSL Stockholm. Undantag kan i förväg beviljas av verksamhetschefen.

Alla medlemsgrupper ska visa upp sig på föreningens webbplats: https://rfslstockholm.se/medlemsgrupper/.

Begränsningar

En medlemsgrupp är en del av RFSL Stockholm och styrs därmed av föreningens delegationsordning. Ingen medlemsgrupp kan själv ingå avtal.

En medlemsgrupp får inte själv ta emot penninggåvor. De ska hanteras i föreningens gemensamma redovisning i enlighet med riktlinjer för gåvor: https://rfslstockholm.se/styrande-dokument/riktlinjer-for-gavor/.

Ansökan om bidrag för projekt ska ske i samarbete med verksamhetschefen. Redovisningen av bidraget ska skötas i föreningens gemensamma redovisning.

Frågor

Frågor kring RFSL Stockholms medlemsgrupper ska skickas till medlemsgruppsansvarige på info@stockholm.rfsl.se.