Riktlinjer för RFSL Stockholms medlemsgrupper

Riktlinjerna är fastställda av styrelsen den 7 april 2022

Bakgrund

Verksamheten som bedrivs i medlemsgrupperna är central för RFSL Stockholm. Medlemsgrupper varierar i storlek och verksamhet och utgör det primära sättet för medlemars engagemang i föreningen.

Vad är en medlemsgrupp?

Med medlemsgrupp avses en avgränsad medlemsverksamhet som styrelsen särskilt fastställt. Medlemsgrupperna ska verka i enlighet med RFSL Stockholms stadgar: 

“Avdelningens syfte och ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika, ska ha lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt lika möjligheter att leva och verka.”

Medlemsgrupperna kan vara separatistiska, men måste vara och verka inkluderande inom sitt område och följa RFSL Stockholms policys. Varje medlemsgrupp ska ha ett namn. Av namnet ska det tydligt framgå att det är en medlemsgrupp. Det får inte finnas någon risk för att gruppen sammanblandas med andra organisationer eller motsvarande inom RFSL eller RFSL Ungdom som t.ex. nätverk, distrikt eller avdelning. 

Att bilda en medlemsgrupp

Ansökan om att bilda en medlemsgrupp ska skickas till styrelsen. Ansökan ska ske enligt den mall som tillhandahålls.

Det praktiska 

Medlemsgruppen ska aktivt verka för att alla deltagare i gruppens aktiviteter är medlemmar i RFSL Stockholm. Det ska följas upp löpande under året och redovisas i den årlig rapporten. 

Före uppstart av medlemsgrupp ska gruppen ta del av och säkerställa att man följer rutinerna som gäller för medlemsgrupper. Det åligger grupperna att hålla sig informerade om gällande rutiner.

Varje medlemsgrupp ska årligen lämna in en redogörelse för det gångna årets verksamhet samt en planering för kommande års verksamhet. Detta ska ske senast den 15 januari. Detta ska ske enligt de mallar som tillhandahålls.

Vid kommunikation med externa parter utanför RFSL Stockholm ska det tydligt framgå att medlemsgruppen är en grupp inom RFSL Stockholm.

Medlemsgruppen ska löpande hålla styrelsen informerad om aktuella kontaktuppgifter. 

En medlemsgrupp är en del av RFSL Stockholm och styrs därmed av föreningens delegationsordning. Ingen medlemsgrupp kan själv ingå avtal.

Ansökan om bidrag för projekt ska ske i samarbete med verksamhetschefen. Redovisningen av bidraget ska skötas i föreningens gemensamma redovisning.

Det roliga 

Varje medlemsgrupp kan få ersättning för utlägg för sin verksamhet. Ersättning lämnas mot inlämnade kvitton upp till totalt 5 000 kr per år. Medlemsgruppen ska stämma av planerade utlägg med verksamhetschefen innan de görs.

Eventuella gåvor till gruppen ska hanteras i föreningens gemensamma redovisning i enlighet med riktlinjer för gåvor: https://rfslstockholm.se/styrande-dokument/riktlinjer-for-gavor/.

Ansökan om bidrag för projekt ska ske i samarbete med verksamhetschefen. Redovisningen av bidraget ska skötas i föreningens gemensamma redovisning.

Alla medlemsgrupper ska presentera sin verksamhet på föreningens webbplats: https://rfslstockholm.se/medlemsgrupper/.

Medlemsgrupper inom RFSL Stockholm har möjlighet att kostnadsfritt använda föreningens lokaler efter överenskommelse. 

Medlemsgrupper som använder RFSLs lokaler ska aktivt verka för och uppmana sina medlemmar att vara medlemmar RFSL. Den som bokar lokalen är också ansvarig för att informera deltagarna om att som deltagare i medlemsgruppen också ska vara medlem i RFSL.

Frågor

Frågor kring RFSL Stockholms medlemsgrupper ska skickas till styrelsen på styrelsen@stockholm.rfsl.se

En medlemsgrupp som bryter mot riktlinjer eller rutiner kan bli föremål för åtgärder. Beslut kring detta fattas av styrelsen.