DU driver projektet Pralin i förskolan och vi söker nu x antal texter om diskriminerande normer med koppling till förskolan. Vi saknar berättelser som synliggör hur barn drabbas av diskriminerande normer. Därför vill vi nu hitta texter som förmedlar kunskap om diskriminering, makt och normer som barn utsätts för. Vi hoppas att de ska kunna synliggöra hur barn kan drabbas av kränkningar kopplade till samhälleliga normer, samt ge en aha- känsla till dem som saknar kunskap/förståelse kring de olika diskrimineringsgrunderna.
Tanken är att de ska publiceras i vårt kommande metodmaterial och användas som diskussionsunderlag för förskolepersonal för att prata om och reflektera kring diskriminering i förskolans värld.
Texterna får därför gärna ha koppling till förskola, begränsande normer och/eller diskriminering som barn drabbas av.
Uppdragets ramar
DU kommer köpa max 10 texter, 7 texter med koppling till diskrimineringsgrunderna (etnicitet, funktionsförmåga, kön, könsidentitet och uttryck, sexualitet, religion och/eller annan trosuppfattning, ålder), samt ytterligare 2 texter om begränsande normer (det vill säga utan specifik koppling till en specifik diskrimineringsgrund, till exempel kroppstorlek eller klassbakgrund).
Texterna vi söker ska
– vara mellan 1- maximalt 2 A4 sidor
– ha ett tillgängligt språk (det vill säga ett språk som inte är akademiskt eller svårt)
– synliggöra ojämlika normer kopplade till minst en diskrimineringsgrund eller annat område kopplat till begränsande normer
Texterna kan
– vara skriven i skönlitterär, självbiografisk, reportage, serie eller diktform
– gärna knyta an till flera samverkande diskriminerande normer eller maktordningar
– gärna ge tydliga exempel på priviligering och diskriminering

Vi söker texter inom följande disk grunder och normområden
Etnicitet/vithetsnorm/rasism
Funktionalitet / abelism
Kön / sexism
Könsidentitet och uttryck / cissexism
Religion /
Sexualitet / heteronormativitet / heterosexism
Ålder / åldersmaktordningen
Klass /
Kroppstorlek /
Utseende /
Urval
DU förbehåller sig rätten att välja mellan de texter som skickas in.
Texterna kommer att anonymiseras i urvalsprocessen och bedömas utifrån följande kriterier:
– lättillgänglig
– tydlig
– inspirerande
– normkritisk
– intersektionell
Det är möjligt för en skribent att skicka in flera texter.
Vid publicering är det valbart för skribenten att vara anonym, skriva under pseudonym eller eget namn.
Ersättning
För utvalda texter utgår ett arvode om 5000 kr (inkl moms) per text och skribenten överlåter därmed rätten att publicera och använda texten till DU.
Ersättningen utbetalas efter fakturering. Har du inte ett eget företag är ett tips att du vänder dig till ett företag som fakturerar åt dig (googla).
Tidsplan
Sista datum för texter att inkomma är 03/11-2014.
Vi kommer därefter att gå igenom urvalsarbetet och återkoppla till er om era texter antagits eller ej.
Har du frågor, kontakta pralin@diskrimineringsbyran.se (obs skicka ej din text till denna adress)
Texten skickas till:
Diskrimineringsbyrån Uppsala
Kungsängsgatan 74
753 18 Uppsala
Märk kuvertet med: PRALIN
Det går också bra att maila texten till: eva.wesslen@diskrimineringsbyran.se
Ange PRALIN i ämnesraden.
Vi ser fram emot att läsa din text!
Vänliga hälsningar,
Anna Stendin
Elliot Edberg
Kristin Solvik
Pralin i förskolan/DU