Mycket allvarliga anklagelser om övergrepp, bland annat våldtäkt, inkom 2019 och 2020 gällande en dåvarande anställd hos RFSL Stockholm. När en första anklagelse kom in 2019 startade RFSL Stockholm omgående en intern utredning.  RFSL Stockholm ansåg då att den interna utredningen inte gav tillräckligt stöd för arbetsrättsliga åtgärder mot den före detta medarbetaren. Senare har RFSL Stockholm konstaterat att den interna utredningen och åtgärderna var otillräckliga.

RFSL Stockholm ville inte agera externt eller göra en polisanmälan mot offrets vilja. Offret ville vid det tillfället inte göra en polisanmälan bland annat på grund av att hen vid denna tidpunkt var papperslös. När RFSL Stockholm fick mer information 2020 och offret var redo att gå vidare med polisanmälan startades en extern utredning med särskild expertis och den externa utredaren fick till uppgift att hjälpa offret att göra en polisanmälan.

Medarbetaren stängdes av under tiden utredningen pågick. Efter att utredningens rapport lämnats till ledningen valde RFSL Stockholm att omgående avskeda medarbetaren. Hela utredningen har lämnats över till polis för att vara till hjälp i fortsatt brottsutredning. Åtal kommer att väckas i mars.

RFSL fortsätter att se  över rutiner, riktlinjer och utbildningsmaterial för anställda, volontärer och förtroendevalda. RFSL måste kunna garantera att verksamheter som avdelningar bedriver är säkra RFSL har ett viktigt arbete framför sig med att fortsätta att utveckla både förbundets och RFSL:s avdelningars kontroll, rutiner, kvalitetssäkring och uppföljning av sina verksamhet.

RFSL tar avstånd från alla former av övergrepp. RFSL är en förening som står på en värdegrund som innebär att vi ska skydda och stötta hbtqi-personer som utsätts för våld, hot och hat. Om någon ofrivilligt, eller till följd av beroendeställning, blir inbegripen i eller utsatt för sexuella handlingar är detta ett övergrepp och ett uttryck för makt, inte sexualitet. Sexuella handlingar som förorsakar någon människa skada eller lidande kan aldrig accepteras.

RFSL har en extern visselblåsartjänst samt en handlingsplan, läs i detalj här.

Så är RFSL organiserat

RFSL är ett nationellt förbund med 36 självständiga avdelningar. Varje avdelning är en egen juridisk organisation, styrelsens i avdelningen är arbetsgivare över sina anställda och avdelningen har ett eget ansvar över att bedriva verksamhet i enlighet med RFSLs stadgar, principprogram och riktlinjer. Varje avdelning håller årsmöte varje år på våren där de väljer den egna styrelsen för avdelningen. Avdelningarna skickar ombud till förbundets kongress vartannat år för att rösta fram förbundets styrelse. Förbundsstyrelsen har till sin hjälp ett kansli.

RFSL:s rutiner idag

RFSL har etablerade visselblåsarrutiner samt Gemensamma regler mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier och arbetar regelbundet med kvalitetssäkring.

RFSL:s Whistleblower-policy

Uppförandekod för förtroendevalda

Gemensamma regler mot diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier