Utbildningsmoduler

Våra utbildningsmoduler kan ge dig en uppfattning om vad vi har att erbjuda. Varje modul är två timmar. I samtliga moduler ingår en grundläggande presentation av hbtq-begreppen, samt en presentation av RFSL Stockholm.

Vill du boka en utbildning?
Fyll i vårt bokningsformulär eller ring oss på tel 08-501 629 55 (lämna meddelande om vi inte svarar så ringer vi upp dig). Vår fullständiga prislista hittar du under rubriken priser. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Kön, sexualitet och begrepp
Denna modul innehåller en fördjupning gällande hur begreppen kön och sexualitet kan förstås samt en fördjupande genomgång av de ord som används för att på olika sätt beskriva könsidentitet och sexuell identitet (t.ex. hbt, heterosexualitet, cisperson och queer).

Kön- och sexualitetsnormer och dess konsekvenser
Denna modul innehåller en grundläggande genomgång av hur normer i allmänhet fungerar samt en fördjupning gällande kön- och sexualitetsnormer och dess konsekvenser. Stor vikt läggs vid att skapa möjligheter för deltagarna att göra en reflektion gällande sin egen och andras position i det rådande kön- och sexualitetsnormsystemet samt vad dessa positioner innebär för konkreta fördelar och/eller nackdelar.

Normkritisk pedagogik i praktiken
Denna modul riktar sig främst till personer som på olika sätt arbetar pedagogiskt och/eller studerar pedagogik. Modulen innehåller, förutom en grundläggande genomgång av vad som karaktäriserar ett normkritiskt arbetssätt, konkreta tips och metoder för en normkritisk undervisning. Stor vikt läggs vid att deltagarna, utifrån sina förkunskaper, får möjlighet att prova olika normkritiska pedagogiska metoder samt utrymme att samtala om dessa.

Olika typer av familjebildningar
Familjer kan se ut på oändligt många olika sätt. Trots detta är normen för vad som anses vara en ”riktig familj” fortfarande stark. Denna modul erbjuder en genomgång av hur olika familjekonstellationer kan se ut samt belyser hur juridiken ser på barnskaffande och föräldraskap i Sverige i dag. Denna modul riktar sig särskilt till personer som möter olika typer av familjer i sitt arbete, exempelvis barnmorskor och familjerådgivare. Vad är egentligen en regnbågsfamilj, hur många vårdnadshavare kan ett barn ha och hur går en donation av könsceller (ägg och spermier) till, är exempel på frågeställningar som tas upp under denna föreläsning

Att skapa ett likvärdigt bemötande
Denna modul riktar sig till personer som på olika sätt möter människor i sitt arbete, exempelvis personer som är yrkesverksamma inom vård och omsorg. Fokus läggs på att synliggöra heteronormativa antaganden i olika typer av bemötandesituationer samt att tillsammans hitta strategier för att förändra dessa antaganden. Målet är att deltagarna efter utbildningen ska erbjuda ett inkluderande bemötande till sina patienter/ kunder/ klienter/ brukare.

Transpersoner; t i hbtq
Denna modul erbjuder en fördjupning gällande trans, med speciellt fokus på unga transpersoners livssituation. Fokus läggs på en djupgående genomgång av begreppet transperson och dess innebörd samt på hur en könskorrigerande process går till i Sverige. Modulen innehåller vidare en presentation av den forskning som finns på området, främst gällande hälsosituationen i gruppen unga transpersoner.

Har du Lust? Prata om sex med unga!
Vad är sex och hur kan man prata om det med ungdomar? Denna modul riktar sig främst till personer som i sitt arbete pratar om sexualitet med unga människor. Vi diskuterar hur man kan prata om sex utan att förutsätta en viss sexuell identitet och/eller könsidentitet. Fokus läggs vid att skapa förutsättningar för deltagarna att ge ungdomar korrekt och relevant information om sex.

Riktade/fördjupade moduler

Egaliamodellen; ”det är ändå en rätt maxad känsla att få vara sig själv”
Denna modul riktar sig främst till personer som möter ungdomar i sitt arbete. Fokus läggs vid att påvisa hur man med enkla medel kan arbeta hbtq-inkluderande i verksamheter som riktar sig till ungdomar. Med utgångspunkt i Egaliamodellens metoder ges verktyg för hur man som vuxen kan signalera att man arbetar för att hbtq-ungdomar ska känna sig trygga och välkomna i miljöer som är skapade för ungdomar.

Queer Kultur – unga kulturskapare
Som ung person finns det ett stort behov av att ha berättelser och bilder att spegla och identifiera sig med. För unga normbrytare råder det stor brist på den typen av identifikation. I den tomheten är det många som skapar sina egna berättelser och sprider dessa vidare i sina nätverk. Denna modul fokuserar på unga normbrytares kulturskapande som identitetsstärkande metod och överlevnad.

Att stödja unga hbtq-personer på nätet. 
Under fem år drev RFSL Stockholm mentorsverksamheten hbtqkojan.se – stödjande arbete över nätet. Tack vare den verskamheten har vi samlat stor erfarenhet av hur en kan stärka unga hbtq-personer i sin identitet, underlätta en komma-ut-process och arbeta främjande för psykisk hälsa.

We are the Sexperts!
Denna modul riktar sig till personer som arbetar med kontakter över Internet och erbjuder praktiska hjälpmedel för att föra samtal online. Stor vikt läggs vid samtalsmetodik och vikten av att inte göra normativa antaganden i kontakter via nätet. Vi utforskar även skillnaden mellan information och kommunikation. Modulen lägger även vikt vid hur internetbaserat arbete kan utvärderas. Föreläsningen använder sig av RFSL Stockholms erfarenheter och exempel från verksamheten Sexperterna för att konkretisera samtalsmetodiken.

Sexualupplysning 2.0
RFSL Stockholm har tagit fram tio grundregler för hur vi arbetar med sexualupplysning och hälsofrämjande arbete. Denna modul riktar sig till personer som arbetar med sexualhälsa inom exempelvis vården, ungdomsmottagningar eller frivilligorganisationer. Vi utforskar bland annat vikten av att ha ett normkritiskt förhållningsätt och arbeta inkluderande för att nå ut med budskap av hälsofrämjande karaktär.

Kondomsamtal
Denna modul riktar sig till alla som arbetar med sexualhälsa och på ett eller annat sätt möter människor i sitt arbete, exempelvis på ungdomsmottagningar. RFSL Stockholm har tagit fram en samtalsmanual för att kunna erbjuda strukturerade kortare samtal rörande kondomer. Samtalet ger både teoretisk kunskap och praktiska råd för att underlätta kondomanvändning. Denna modul är, till skillnad från de övriga modulerna, ungefär tre timmar lång och i utbildningen ingår ett metodmaterial som alla deltagare får, bestående av samtalsmanualen, en demonstrationspenis, och olika varianter av kondomer och glidmedel. En materialkostnad på 500 kr per deltagare tillkommer.