När: 19 oktober klockan 18.00
Var: Digitalt via Google Meet

Vid det ordinarie årsmötet 2021 fattade stämman beslut om att ge styrelsen i uppdrag ta fram en reviderad verksamhetsplan samt förslag till ny valberedning. Styrelsen fick också en uppmaning att fram förslag på stadgeändringar för att göra dessa tydligare och mindre tolkningsbara. Med anledning av att detta arbete nu är färdigt, kallar styrelsen i RFSL Stockholm samtliga medlemmar till ett extrainsatt årsmöte.

Nedan finner ni mer information om årsmötet.

Föranmälan

Eftersom mötet kommer ske digitalt behöver en föranmälan göras. Anmälan till årsmötet görs via länken nedan. Utskick med instruktioner till det digitala mötet skickas separat till alla föranmälda.

Föranmälan: https://forms.gle/mG9bXVs9phAXL2Rw8

Rösträtt

För att kunna rösta vid årsmötet behöver en vara medlem. Nya medlemmar behöver ha registrerat sig senast 1 vecka efter att kallelsen gick ut. 

Du ska ha registrerat och betalat ditt medlemskap senast 12 oktober 2021.

Utdrag ur RFSL Stockholms stadgar:
§ 4.5 Varje medlem har rösträtt vid årsmöte och extra årsmöte. För att ny medlem ska ha rösträtt vid årsmötet ska de ha blivit medlemmar senast en (1) vecka efter det att kallelse till årsmötet gick ut.
 

Möteshandlingar

Möteshandlingar skickas ut separat innan mötet. Dagordningen hittar ni här nedan.

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötets är stadgeenligt utlyst
4. Val av årsmötespresidium
    4.1. Mötesordförande
    4.2. Mötessekreterare
    4.3. Val av protokolljusterare
    4.4. Val av rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. Beslutspunkter
    6.1. Val av valberedning
    6.2. Stadgeändringar
7. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
8. Mötets avslutande.

Övrigt

Det extrainsatta årsmötet får endast behandla de frågor som föranlett mötet. Detta i enlighet med § 6.3 i RFSL Stockholm stadgar.

Frågor

Vid frågor om årsmötet maila ordforande@stockholm.rfsl.se och/eller styrelsen@stockholm.rfsl.se.

Vid frågor om ditt medlemskap maila medlemskap@rfsl.se

Kallelse till mötet gick ut 2021-10-05