Riktlinjer för RFSL Stockholms riktlinjer

Riktlinjerna är fastställda av styrelsen den 23 januari 2020.

Bakgrund

Föreningen har ett stort antal dokument som reglerar vår verksamhet. För att underlätta förvaltningen av dessa dokument så har dessa riktlinjer tagits fram.

En riktlinje är en instruktion om hur och ibland varför en återkommande verksamhet inom föreningen ska bedrivas på ett visst sätt. Ändringar av verksamheter ska ske genom att riktlinjer uppdateras.

Riktlinjer kallas ibland för arbetsordning. Tidigare kallades riktlinjer även för policy. Årsmötet, styrelsen och verksamhetschefen kan besluta om riktlinjer.

Språk och utformning

Riktlinjer ska skrivas på svenska. Vid behov ska riktlinjer, främst de som är avsedda för medlemmar, översättas till andra språk. Den svenska texten har företräde.

Alla riktlinjer ska vara korta och koncisa. De ska följa utformningen av detta dokument med rubriker, namngivning och datum mm.

Publicering

Alla gällande riktlinjer ska, om inte annat beslutas, finnas tillgängliga som webbsida (ej pdf) på föreningens webbplats under Styrande dokument. Dokument som inte längre gäller ska arkiveras och får ej vara publicerade där.