Erbjudande till RFSL Stockholms medlemmar!

 

En unik teaterhändelse på Strindbergs Intima teater

Den 100:ade uppsättningen på Strindbergs Intima teater öppnar alla portar på vid gavel och bjuder på KUNG KRISTINAS INTIMA TEATER. Det handlar om drottningen som egentligen var kung. Det handlar om rätten till sitt eget liv. Ämnet rör sig kring uppbrott, förvandling och identitet. Intima teatern speglar en annan verklighet än den gängse. Vi bjuder på ett visuellt sceniskt verk. Vi möter Kung Kristina i Aleksa Lundbergs gestalt på scenen. Genom Elisabeth Wallins kameralins får vi ta del av nutida transpersoners kamp och liv. Film och foto möter teater. Barock möter nutid. August Strindberg bidrar med Kristinatexter liksom Kung Kristina själv. Strindbergsteaterns scen vrider sig knarrande både med- och motsols genom tider fyllda av kamp och förtryck.

ELISABETH OHLSON WALLIN är uppmärksammad svensk fotograf som slog igenom med utställningen Ecce Homo 1998 i Uppsala domkyrka. Kyrkan bombhotades och Elisabeth provocerade, precis som Kristina, påven och samtiden. Utställningen blev 1900-talets mest omdiskuterade. Den turnerade sedan i Sverige och Europa under flera år. Med Kung Kristina debuterar Elisabeth Ohlson Wallin som regissör.

ALEKSA LUNDBERG är den första utbildade skådespelaren med transbakgrund i Sverige. Även hon har mångårig erfarenhet av homo- och transaktivism och i ett flertal uppmärksammade produktioner har hon använt sina erfarenheter. Under hösten 2016 har hon turnerat med sin egna pjäs Flytta på er – jag ska bli fri. Våren 2017 står Aleksa Lundberg för första gången på Strindbergs Intima teater, gestaltandes drottningen som egentligen var kung.

Spelas: 1 mars tom 8 april (ej 3/3). Tis kl. 18.00, ons- fre kl. 19.00, lör kl. 16.00

Erbjudande: 180 kr (ord 250 kr) Uppge bokningskod: Kristina vid köp av biljett. Publiksamtal: 11 & 21 mars med Aleksa Lundberg & Elisabeth Ohlson Wallin. Dagens föreställningsbiljett gäller.

 

Biljetter köps på www.strindbergsintimateater.se eller Nortic Call-center telefon 0455 – 61 97 00, Kulturdirekt i Kulturhuset, Strindbergsteaterns kassa Adress: Barnhusgatan 20, N:a Bantorget

Kallelse till årsmöte 25 mars

Hej kära medlem!

Härmed vill vi hälsa dig välkommen till ett nytt år med RFSL Stockholm, genom att bjuda in dig till RFSL Stockholms årsmöte den 25 mars. 2016 har varit ett händelserikt år. RFSL Stockholm har fortsatt sitt politiska påverkansarbete och ordnat en rad olika uppskattade evenemang, i såväl egen regi som i samarbete med andra. Bland dessa märks bland annat Högdalen Pride och transfesten under Stockholm Pride. Under året har föreningen även arbetat med lokalfrågan, som blivit akut, eftersom föreningen blivit uppsagd från nuvarande lokaler.

Samtidigt har utvecklingen i samhället, med växande hat och ökande stöd för rasistiska grupper, visat att föreningens feministiska och antirasistiska arbete behövs mer än någonsin. Det är viktigt att föreningen systematiskt arbetar för att bidra till att stävja denna utveckling och för att stå upp för ett öppet och inkluderande samhälle.

Föreningen kommer under 2017 att fortsätta utveckla medlemsverksamheterna. Dessutom kommer föreningen fortsätta att bygga på sin plattform för det politiska påverkansarbetet. Under året kommer också Newcomers att bli en medlemsgrupp under RFSL Stockholm. En stor utmaning under året kommer att vara nya lokaler, eftersom föreningen måste flytta senast till årsskiftet. Det betyder att föreningen har möjlighet att flytta till ändamålsenliga och tillgängliga lokaler, men det betyder också att det kommer att innebära en flytt från vad många ser som en klassisk adress.

Självklart innebär en flytt att föreningens verksamhet fortsätter, såväl medlemsverksamheter som stödverksamheterna och det hivpreventiva arbetet. RFSL Stockholm är en förening där alla kan känna sig välkomna och där alla har en plats och ska fortsätta vara det.

I detta brev vill vi bjuda in dig att vara med på vårt årsmöte, där vi tillsammans tar viktiga beslut om vad RFSL Stockholm ska göra under det kommande året och väljer en ny styrelse. Vi hoppas på att träffa dig under årsmötet den 25 mars och vi vill också gärna se dig engagerad i vår fantastiska förening under året. Om du inte kan vara med på årsmötet, tveka inte att höra av dig och berätta vad du vill göra för att RFSL Stockholm ska bli ännu bättre.

Vänliga hälsningar

Styrelsen för RFSL Stockholm

Kallelse till årsmöte

Medlemmar i RFSL Stockholm kallas till årsmöte.

Dag: Lördagen 25:e mars 2017
Tid: 14.00-18.00 (öppet hus från kl 13.00 för dig som vill träffa valberedning, styrelse och nominerade kandidater)
Plats: RFSL Stockholms lokaler, Sveavägen 59

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av årsmötespresidium
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Val av protokolljusterare
d. Val av rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.Propositioner
11. Motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.

13.Val:
a. Styrelse
i. Fastställande av mandatperioder och antalet ledamöter i styrelsen
ii. Ordförande
iii. Kassör
iv. Övriga ordinarie ledamöter**
v. Ersättare
b. Valberedning
c. Revisorer
d. Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
15. Mötets avslutande.

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

Eventuella motioner ska vara styrelsens sekreterare tillhanda senast den 25 februari på fej.ganebo.skantz@stockholm.rfsl.se. Styrelsen planerar inte att föreslå årsmötet stadge- ändringar. Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmötet ska vara tillgängliga för medlemmarna senast den 11 mars vid RFSL Stockholms kansli och på http://www.rfslstockholm.se.

Vi hoppas att så många som möjligt vill passa på att lära sig mer om vad vår förening gör och vad vi vill uppnå, och dessutom vara med och fatta beslut på årsmötet. Frågor och funderingar om årsmötet kan skickas till RFSL Stockholms ordförande Andrés Esteche via andres.esteche@stockholm.rfsl.se. För övriga frågor kontakta info@stockholm.rfsl.se.

Styrelsen för RFSL Stockholm

RFSL Stockholms ungdomsverksamhet EGALIA söker en PROJEKTLEDARE, med start 13 mars.

Vilka är vi?

RFSL Stockholm tillhör Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättigheter (RFSL) och är förbundets största avdelning. Vi finns på Sveavägen 59. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.rfslstockholm.se.

EGALIA är en fritidsverksamhet som drivs av RFSL Stockholm, med stöd av Stockholms Stad. Den riktar sig till unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera) i åldrarna 13-19 år. Syftet med Egalia är att erbjuda dess besökare en trygg, ledarledd mötesplats där de får träffa andra i liknande situation och där de blir sedda och stärkta i sina identiteter. Verksamheten samordnas av en anställd projektledare. Fyra volontära ledare följer ett roterande schema där tre av dem är på plats vid varje öppettillfälle. Egalia är ett fritidshäng som har funnits i snart 10 år och har öppet måndagar och torsdagar mellan kl.17-20. I snitt besöker 35 ungdomar verksamheten varje öppetkväll.

Egalias metoder bygger på: trygghet, representation och kontinuitet. Trygghet på Egalia innebär en trygg plats som är fri från hatbrott, trakasserier och från rädslan för dem. Egalia erbjuder ett tryggt möte med hbtq-världen. Representation handlar om att ge hbtq-ungdomar möjlighet till positiva hbtq-förebilder. Ungdomarna ska kunna spegla sig mot och identifiera sig med ledarna. Kontinuitet handlar om att ungdomarna ska kunna komma till en trygg plats varje vecka och på så sätt känna att det finns något stabilt i livet. Som volontär Egalialedare är din huvudsakliga uppgift att vara en trygg och vuxen förebild, mentor och stödperson åt Egalias besökare.

 

Om tjänsten

Projektledaren har huvudansvar för Egalia. Det är projektledarens uppgift att se till att verksamhetsplanen följs, att budgeten hålls och att redovisa och ansöka om kommande verksamhetsår.

En ytterst viktig del av rollen som projektledare på Egalia är att samordna volontärsgruppen som arbetar med ungdomarna. Utöver det praktiska såsom rekrytering av volontärer och schemaläggning så handlar det framförallt om att arbeta med medvetna strategier kring processledning som skapar trygga ramar för de som deltar i verksamheten och som fångar upp och tar vara på allas engagemang. Projektledaren är trygg i situationer av kris och kan hantera akuta situationer på såväl individ som gruppnivå.

Projektledaren arbetar även som fritidsledare under vissa av fritidshängets öppetkvällar. Som ledare handlar det dels om att vara en trygg och vuxen förebild, mentor och stödperson åt Egalias besökare men också att stötta volontärerna och vara en resursperson.

En annan viktig del i arbetet på Egalia är att jobba med frågor som rör antirasism, klass och funktionalitet. Inte enbart med former för att nå ut, utan också för att öka inkludering på själva platsen och att aktivt arbeta med dessa frågor i det löpande arbetet.

Att marknadsföra och sprida projektet utåt ingår i projektledarens arbetsuppgifter. På förfrågan håller projektledaren föreläsningar om verksamheten och tar emot studiebesök.

Då verksamheten bygger på många olika slags arbetsuppgifter är det nödvändigt att projektledaren organiserar upp sitt arbete. Här handlar det om att med ett helhetstänk hantera olika och varierande arbetsuppgifter som ska utföras parallellt.

Allt arbete inom tjänsten sker i linje med RFSL Stockholms stadgar och RFSLs principprogram .

 

För att kunna söka tjänsten skall du:

  • Ha erfarenheter av att vara hbtq och vara maktmedveten. Det är viktigt för Egalias ungdomar att kunna spegla sig i vuxna hbtq-personer och därför är alla Egalialedare hbtq, likaså projektledaren. På Egalia arbetar du aktivt med att utveckla verksamheten utifrån frågor om kön, sexualitet och könsidentitet och måste förstå hur maktprocesser fungerar. Hur hbtq-frågor hänger ihop med andra strukturer, såsom rasism, och kunna hantera hur det påverkar individers och gruppers agerande och mående.
  • Ha god ledarskapsförmåga. För att uppnå verksamhetens mål så leder, organiserar, motiverar och förser du andra med de befogenheter som krävs. Du samordnar och handleder volontärgruppen, följer upp aktiviteter, hanterar kriser och har fokus på att hitta lösningar. Här handlar det om att förhålla sig konstruktiv till motgångar samt tänka nytt och bortom fasta ramar om det krävs. Projektledaren är tydlig med gränser och samtidigt lyhörd för situationers komplexitet. Med verksamhetens syfte i fokus vägleder du volontärs- och ungdomsgruppen genom dynamiska processer.
  • Vara ansvarstagande, då det är en viktig egenskap för att kunna ge stöd och skapa goda relationer. Genom att vara ansvarsfull har du förmågan att inge förtroende och skapa trygghet och kan etablera en ärlig och tillitsfull kontakt med volontärgruppen.
  • Vara prestigelös. Det är viktigt att kunna låta andra ta cred. Som projektledare har du inte ditt personliga namn på allt som görs och du åsidosätter eventuell egen agenda när så krävs. Du lyfter fram organisationen som helhet och backar inte för mindre prestigefyllda arbetsuppgifter.

Det är meriterande om du:

  • Har erfarenhet av att bli/riskerar att bli utsatt för rasism. Du har t ex blivit utsatt för diskriminering och rasism på grund av din hudfärg, hårfärg, födelseland, namn, språk, religion och/eller etnicitet. Med dessa erfarenheter kan du fungera som en god förebild och skapa möjlighet till identifikation för de av Egalias besökare som är i minoritet i gruppen.
  • Har erfarenheter av att leva som transperson. Du ska kunna agera förebild och skapa förtroende bland Egalias besökare när det gäller transfrågor. Att spegla sig i någon och att känna tillit är betydelsefullt för Egalias transidentifierade ungdomar. Du ska kunna använda dina erfarenheter till att vägleda och stötta ungdomarna när det kommer till transrelaterade frågor.
  • Har erfarenhet av att växa upp eller bo i ett socioekonomiskt resurssvagt område. Egalia arbetar bland annat med att rikta verksamheten mot, fånga upp och skapa förtroende för Egalia bland hbtq-ungdomar i socioekonomiskt resurssvaga områden, vilket är ett arbete som vi vill förstärka och utveckla. Projektledaren arbetar med nätverk och med att engagera relevanta aktörer. I spridning och marknadsföring arbetar du strategiskt med sociala medier men använder dig också av egna nätverk och söker nya, för att göra Egalia tillgängligt för fler ungdomar i socioekonomiskt resurssvaga områden.
  • Har god förmåga och är bekväm med att prata inför grupp. Detta gäller exempelvis att prata inför ungdomsgruppen. Det handlar också om att presentera och föreläsa om verksamheten för allmänheten i diverse forum, till exempel sitta med i panelsamtal och ta emot studiebesök.

 

Uppdragets omfattning

Omfattning: Vikariat 100 % till 31 december 2017

Tillträde: 13 mars 2017

Arbetsvillkor: På RFSL Stockholm har vi kollektivavtal, 37,5 timmar arbetsvecka, 30 dagars semester, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.

Arbetsplats: RFSL Stockholm, Sveavägen 59, 1 tr, Rådmansgatan tunnelbana.

Sista ansökningsdag: 22 februari 2017

Kontaktperson: Jenny Eiseb Söderstrand – jenny.soderstrand@stockholm.rfsl.se

Fackliga frågor: Lisa Ericson – lisa.ericson@stockholm.rfsl.se

 

Information om rekryteringsprocessen

Ansök senast 22 februari 2017 genom ett formulär på följande länk:

https://www.webropolsurveys.com/S/677EF7CBC3A5437B.par

Du som uppfyller bedömningskriterierna för tjänsten kommer att gå vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen. Detta omfattar en intervju under v 9. Utifrån bedömningen av formulärets kvalité samt intervjun kommer vi sedan att välja ut den sökande som bäst uppfyller de kompetenser som efterfrågas.

Vi tar INTE emot ansökningar per e-post och kommer inte att läsa CV eller personligt brev.

Läs gärna mer om Egalia på http://www.egaliaung.se

 

Stolta Föräldrar bjuder in till temakväll på temat Intersex – medicin och motstånd.

Den 16:e februari bjuder Stolta Föräldrar in till temakväll på temat Intersex – medicin och motstånd. Denna kväll är I:et i HBTQI i fokus. Ellie Nordfelt – intersexaktivist och verksam vid RFSL Ungdom – talar om Intersex och trans. Hon varvar fakta med egna intersex-erfarenheter och diskuterar medikalisering och intersex-aktivism. Varmt välkomna till en lärorik och intressant kväll!

Sprid gärna till någon som du tror kan vara intresserad av denna kväll.

Efter en fikapaus med mingel finns utrymme för frågor och diskussion i publiken.

Tid: torsdagen den 16 februari kl. 18.30-21.00.
Plats: Lokalen heter T1 och ligger på Torkel Knutssonsgatan 39.
Kostnad: 100:- inkl. kaffe/te med fikabröd (Under 18 år gratis)

Hälsningar,

Stolta Föräldrar till hbtq-barn i Stockholm

EGALIA söker en arvoderad EGALIALEDARE, med start 13 februari och tillsvidare.

Vilka är vi?

EGALIA är en fritidsverksamhet som drivs av RFSL Stockholm, med stöd av Stockholms Stad. Den riktar sig till unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera) i åldrarna 13-19 år. Syftet med Egalia är att erbjuda dess besökare en trygg, ledarledd mötesplats där de får träffa andra i liknande situation och där de blir sedda och stärkta i sina identiteter. Verksamheten samordnas av en anställd projektledare. Fyra volontära ledare följer ett roterande schema där tre av dem är på plats vid varje öppettillfälle. Egalia är ett fritidshäng som har funnits i snart 10 år och har öppet måndagar och torsdagar mellan kl.17-20. I snitt besöker 35 ungdomar verksamheten varje öppetkväll.

Egalias metoder bygger på: trygghet, representation och kontinuitet. Trygghet på Egalia innebär en trygg plats som är fri från hatbrott, trakasserier och från rädslan för dem. Egalia erbjuder ett tryggt möte med hbtq-världen. Representation handlar om att ge hbtq-ungdomar möjlighet till positiva hbtq-förebilder. Ungdomarna ska kunna spegla sig mot och identifiera sig med ledarna. Kontinuitet handlar om att ungdomarna ska kunna komma till en trygg plats varje vecka och på så sätt känna att det finns något stabilt i livet. Som volontär Egalialedare är din huvudsakliga uppgift att vara en trygg och vuxen förebild, mentor och stödperson åt Egalias besökare.

 

Om uppdraget

Ge stöd till och skapa relationer med Egalias besökare. Det är viktigt att som vuxen hbtq-person kunna visa empati med ungdomarna och kunna inge en känsla av trygghet och stabilitet. Ledaren jobbar för att skapa förtroende hos besökarna så att alla vill hjälpas åt att ta hand om varandra och platsen. Som ledare behöver man ofta inspirera ungdomarna till att möjliggöra kreativitet. T ex används pyssel, olika aktiviteter och utflykter för att stärka besökarna som individer och som grupp.

Göra tydliga gränsdragningar. Ledaren är tydlig med vad den kan och inte kan göra. Som vuxen tar du ett personligt ansvar genom att själv vara medveten om och kunna förmedla dina begränsningar. Du är öppen med att ditt uppdrag är begränsat och att du kan lotsa ungdomarna vidare när så behövs.

Planera och utforma verksamheten tillsammans med projektledaren. Egalialedarna är uppmärksamma på varandra inom arbetsteamet och känner av så att ungdomsgruppen fungerar bra och hittar gemensamma lösningar på problem.

Ta itu med praktiska göromål. Under Egalias korta öppettider är det många moment som ska hinnas med och tillsammans ser ledarna till att fördela uppgifterna sinsemellan. I stora drag handlar det om att ha förberedande och avslutande möten ledarna emellan, förbereda Egalia-rummet, hitta på och utveckla aktiviteter för och med ungdomarna under kvällen och plocka iordning vid stängningsdags.

Kommunicera med hbtq-ungdomar som har olika bakgrund och erfarenheter. Som ledare anpassar du ditt språk efter situationen och förenklar i möjligaste mån när du pratar till hela ungdomsgruppen. På ett lättförståeligt sätt lyfts hbtq-frågor och samtal om rasism och andra viktiga ämnen bland ungdomarna.

 

För att volontärarbeta som Egalialedare ska du:

Ha erfarenheter av att vara hbtq och vara maktmedveten. Det är viktigt för Egalias ungdomar att kunna spegla sig i vuxna hbtq-personer och därför är alla Egalialedare hbtq. På Egalia pratar du med ungdomarna om kön, sexualitet och könsidentitet och måste förstå hur maktprocesser fungerar. Du kommer att föra samtal om hur hbtq-frågor hänger ihop med andra strukturer, såsom rasism, och kunna hantera hur det påverkar individers och gruppers agerande och mående.

Vara ansvarstagande, då det är en viktig egenskap för att kunna ge stöd och skapa goda relationer. Genom att vara ansvarsfull har du förmågan att inge förtroende och skapa trygga relationer. Det handlar också om att ta ansvar för ditt volontära uppdrag genom att anmäla frånvaro i tid och visa vilja att tillmötesgå arbetsteamet.

Ha ett stort engagemang och förmåga att ta egna initiativ. För att få bra kontakt med ungdomarna och vara medskapare till en bra atmosfär så behöver du vara intresserad av att lära känna dem och visa engagemang för Egalia. Du måste kunna initiera lekfulla och kreativa aktiviteter som kan stärka ungdomarna både som individer och som grupp.

Ha god samarbetsförmåga eftersom du som ledare jobbar i ett team med andra ledare och projektledaren för Egalia. Detta avser både när ledarteamet planerar och utvecklar verksamheten och när det kommer till grupprocessen inom såväl ledargruppen som ungdomsgruppen.

Vara prestigelös. Det är viktigt att kunna låta andra ta cred. Som Egalialedare har du inte ditt personliga namn på allt som görs och du åsidosätter eventuell egen agenda när så krävs. Du lyfter fram verksamheten som helhet och backar inte för mindre prestigefyllda arbetsuppgifter.

 

Det är en merit om du:

Har erfarenhet av att bli/riskerar att bli utsatt för rasism. Du har t ex blivit utsatt för diskriminering och rasism på grund av din hudfärg, hårfärg, födelseland, namn, språk, religion och/eller etnicitet. Med dessa erfarenheter kan du fungera som en god förebild och skapa möjlighet till identifikation för de av Egalias besökare som är i minoritet i gruppen. Det ökar även möjligheterna för ungdomarna att känna sig trygga att dela med sig av liknande erfarenheter och funderingar.

Har erfarenheter av att leva som transperson. Du ska kunna agera förebild och skapa förtroende bland Egalias besökare när det gäller transfrågor. Att spegla sig i någon och att känna tillit är betydelsefullt för Egalias transidentifierade ungdomar. Du ska kunna använda dina erfarenheter till att vägleda och stötta ungdomarna så att de känner sig trygga att dela med sig av sina egna erfarenheter och funderingar.

Har kunskap och erfarenhet av funkisfrågor. Verksamheten behöver ytterligare kompetens i frågor om tillgänglighet och vad det kan innebära att leva med normbrytande funktionalitet, både när det kommer till fysiska och psykiska aspekter av funktionalitet.

Kan förstå och prata dari eller persiska då det skapar goda förutsättningar för att fördjupa kontakten med de Egalia-ungdomar som är nyanlända och som gärna kommunicerar med hjälp av något av dessa språk.

 

Uppdragets omfattning

Trots att uppdraget är ideellt så är det ett stort ansvarstagande som kräver engagemang, då du förväntas kunna vara på Egalia varje måndag och torsdag mellan kl.16-20.30. Därtill tillkommer tid för handledning några gånger varje termin och eventuell fortbildning och metodutveckling vid behov. Du förutsätts även ha möjlighet till mailväxling och andra mindre uppgifter på din fritid.

Uppdragets karaktär: Arvoderat volontäruppdrag

Omfattning: ca 25 timmar/månad schemalagd tid i verksamheten.

Ekonomisk ersättning: Ingen lön utgår men en ekonomisk ersättning på 150 kr/timmen för Egalia-passen.

Tillträde: 13 februari 2017

Arbetsplats: RFSL Stockholm, Sveavägen 59, 1 tr, Rådmansgatan tunnelbana.

Kontaktperson:

Jenny Eiseb Söderstrand, projektledare

jenny.soderstrand@stockholm.rfsl.se

 

Information om rekryteringsprocessen

Ansök senast 3 februari 2017 genom ett frågeformulär på följande länk:

https://www.webropolsurveys.com/S/9172CC42FC09A217.par

Du som uppfyller bedömningskriterierna för volontäruppdraget kommer att gå vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen. Detta omfattar en intervju under v 6. Utifrån bedömningen av frågeformulärets kvalité samt intervjun kommer vi sedan att välja ut den sökande som bäst uppfyller de kompetenser som Egalia söker.

Vi tar INTE emot ansökningar per e-post och kommer inte att läsa CV eller personligt brev.

Läs gärna mer om Egalia på http://www.egaliaung.se

Vill du göra skillnad? Det fattas forskning kring dig!

 Vill du göra skillnad? Det fattas forskning kring dig!  

Är du homo- eller bisexuell och har invandrarbakgrund? Då vill vi ha med dig i vårt forskningsprojekt ”Being non-heterosexual with ’non-western’ immigrant background in Sweden”. Projektet vill undersöka och belysa erfarenheter av att vara homo- eller bisexuell med invandrarbakgrund i Sverige. Vi vill lyfta fram livserfarenheter och undersöka strukturella förtryck som rasism och homofobi. Projektet är en intervjustudie, där vi vill ha dig som deltagare. Allt material behandlas konfidentiellt. Vi ser fram emot att få kontakt med just dig!

Hälsningar, Emelie Miller och Masoud Kamali, avdelningen för socialt arbete, Mittuniversitetet.

För att delta tryck här.                   För att läsa mer om forskningsprojektet tryck här.

 mu_logotyp_lag.png

Nominera till Styrelsen / Nominate for the board!

Tillfälle att vara med i RFSL Stockholms styrelse!
Vi söker dig som känner dig inspirerad att bidra praktiskt till RFSL Stockholms viktiga arbete. Läs mer om vad vi söker.

Om du är intresserad eller känner någon som är, skicka din nominering till valberedningen på epost valberedning@stockholm.rfsl.se senast den 15 januari 2017!
Frågor mejlas till samma adress.

Alternativt klickar du på länken nedan som vidarekopplar dig till vår enkät:
goo.gl/CGc9Bk

I mejlet/enkäten får du gärna skriva en kort presentation av dig själv eller den du nominerar, samt kontaktuppgifter så vi kan nå dig/den.

Efter att valberedningen samlat alla nomineringar kommer den att kalla till personliga intervjuer.

An opportunity to participate in RFSL Stockholm’s board!
We are searching for somebody who wants to contribute to the key work of RFSL Stockholm. Read more about what we are looking for in this document (English translation in second half of document).

If you are interested or know someone who is, send your nomination to the committee on e-mail valberedning@stockholm.rfsl.se, no later than January 15 2017!
Questions mailed to the same address.

Or click on the link below to connect to our survey:
goo.gl/CGc9Bk

Please feel free to write a short presentation of yourself or the person you nominate, along with contact information so we can reach you/them.

After the election committee gathered all nominations will be called for an interview.