Kallelse: Extra årsmöte i föreningen RFSL Stockholm

RFSL Stockholms styrelse kallar föreningens medlemmar till extrainsatt årsmöte.

Plats: RFSL Stockholms lokaler, Sveavägen 59, plan 1
Tid: Söndag 11:e september kl. 12:00

Med vänlig hälsning,
Styrelsen


 

Dagordning för extrainsatt årsmöte 2016-09-11

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium
  • Mötesordförande
  • Mötessekreterare
  • Val av protokolljusterare
  • Val av rösträknare
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av ledamöter
 7. Val av suppleanter
 8. Val av kompletterande ledamöter till valberedningen
 9. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 10. Mötets avslutande

Valberedningens förslag till punkt 6 och 7.


 

Nominera till styrelsen! / Nominate to the board!

Tillfälle att vara med som ledamot eller ersättare i RFSL Stockholms styrelse!

Vi söker nu dig som känner dig inspirerad att bidra till RFSL Stockholms viktiga arbete!

Om styrelsen
Styrelsen består av elva personer: ordföranden, vice ordföranden, kassör, sekreterare och sju ledamöter varav en från RFSL Ungdom Öst.

Styrelsen planerar att i höst bland annat genomföra ett Högdalen Pride, som komplement till innerstadscentreringen under Stockholm Pride, och fortsätta synliggöra och marknadsföra årets Transkalender – en stor satsning med Elisabeth Ohlson Wallin som fotograf. Man kommer även genomföra kampanjer för medlemsvärvning, fortsätta driva ett insamlingsprojekt samt ägna sig åt ett aktivt politiskt påverkansarbete.

Om uppdragen
Vi söker nu två ledamöter till styrelsen varav en på mandat till mars 2017 och en på mandat till mars 2018. Vi söker också ett par ersättare på mandat till mars 2017. Ersättarnas uppgift är att kunna fylla en ledamots plats vid behov.

Vi söker dig som brinner för vår verksamhet och trivs med att arbeta i grupp. Du bör ha erfarenhet av styrelsearbete och/eller aktivism, men framförallt ska du ha tid. Ett krav är att du redan är medlem eller ska bli medlem i RFSL Stockholm.

Vi söker dig som har erfarenhet eller intresse av, ett eller flera av, följande områden:
•arbete med sociala medier, media och press
•arbete med transrättigheter
•kommunikation och skrivande
•kunskap om HBTQ-personers rättigheter
•antirasism, feminism och intersektionalitet i praktiken
•politiskt påverkansarbete
•finansiering av idéburen verksamhet och projekt
•aktiv medlem i någon av RFSL Stockholms projekt eller medlemsgrupper
•arbete med kulturella aktiviteter och projekt

En styrelseledamot förväntas ägna minst 5 timmar per vecka åt sitt uppdrag. Det är MYCKET viktigt att du är tillgänglig och aktiv under hela mandatperioden. Alla uppdrag är ideella.

Kontakt och nominering
Om du är intresserad eller känner någon som skulle kunna vara, skicka din nominering till nilsnilses@gmail.com senast den 12 augusti 2016! Frågor mejlas till samma adress.

Du kan också använda den här länken till ett webbformulär för att nominera.
Skriv en kort presentation av dig själv eller den du nominerar, samt kontaktuppgifter så att vi kan nå dig. Efter att valberedningen samlat alla nomineringar kommer du eller den du nominerat att kallas till en intervju.

Glada hälsningar från RFSL Stockholms valberedning!

Opening to serve as a member or a substitute at the board of RFSL Stockholm

We now seek you who will and can contribute at the board of RFSL Stockholm.

About the Board
The board of eleven consists of one president and one vice, a treasurer, a secretary and seven members including one from RFSL Youth East.

This autumn the board plans to launch the event “Högdalen Pride”, as a complement to the downtown focusing at Stockholm Pride and continues to promote and market this year’s Trans Calendar – a premium project with photographer Elisabeth Ohlson Wallin. RFSL Stockholm will also conduct campaigns for membership, continue to run a fundraising and engage in active political advocacy.

About the assignments
We now need two members of the board (by-elections, one member to serve until the annual meeting in 2017 and one member to serve until the annual meeting in 2018. We also need substitutes to the board, who will serve until the annual meeting in 2017). These seats will be elected at an extra annual meeting at September 11 in Stockholm.

We are looking for someone who is passionate about our cause and enjoys working in groups. You should have experience in board work and/or activism, but above all, you have to have a lot of time to give. One of our requirements is that you must be a member, or become a member of RFSL Stockholm. It is also a plus if you speak several languages.

The applicants should have experience or interest in, one or more of the following areas:
• work with social media, media and press
• work with trans rights
• communicator and/or writer
• knowledge about LGBTQ rights and RFSL organization
• anti-racism, feminism and intersectionality in practice
• political advocacy in general
• financing of non-profit educational activities and projects
• organizing member meetings and activities/events
• work with cultural activities and projects

A board member is expected to spend at least 5 hours per week on their mission. It is urgent that you are available and active when elected. All assignments are non-profit.

Contact and nomination info
If you are interested or know someone who might be, send your nomination (or your questions) to valberedning@stockholm.rfsl.se no later than August 12, 2016
Or use our web nomination form  where you can write a short presentation of yourself or the person you nominate and contact information so we can reach you/them. When we have got all mail/forms we will send out invites to interviews.

With compliments from the Nomination Committee of RFSL Stockholm!

Regnbågspriset

Regnbagspris_2016RFSL Stockholm har utsett 2016 års mottagare av Regnbågspriset

Lesbisk makt

för
att de med en bred och inkluderande definition och målbeskrivning har skapat välkomnande mötesplatser för lesbiskt intresserade av alla olika varianter av kön, ålder, funktion, rasifiering eller inkomst. Med sin ovilja att köna eller i övrigt tillskriva personer kategoriseringar, har Lesbisk makt blivit en vägvisande föregångare med sin mångfasetterade verksamhet som likt en månghövdad Hydra av lesbiskt intresse ger utrymme för många olika slags sammankomster, meningsutbyten och informationsdelning. Det lesbiskt intresserade samhället har blivit avsevärt rikare av Lesbisk makts verksamhet. Föreningen visar stor klarsynthet i sin insikt att lesbisk information och historia, så som all annan information, mångdubblar sitt värde genom att spridas och delas.

Lesbisk_makt

Lesbisk makts representanter tog emot utmärkelsen på stora scenen under Stockholm Prides invigningskväll och såg så här glada ut efteråt.

Rosa Tisteln

Rosa_tisteln_2016RFSL Stockholms föga hedervärda utmärkelse
Rosa Tisteln har 2016 tilldelats

Regeringen

för
att ha givit Sverige Europas mest begränsade asyllagstiftning.

Den nya lagen slår särskilt hårt mot hbtq-personer eftersom uppehållstillstånd inte längre ges i kategorin ”Övriga skyddsbehövande”, som är den kategori som är aktuell för många hbtq-personer som söker skydd i Sverige. Endast ett mycket begränsat antal asylansökningar har gjorts i kategorin ”Övriga skyddsbehövande” och regeringens målsättning att på detta sätt minska antalet asylsökande uppnås således inte av denna förändring, men leder till oerhörd skada och lidande för enskilda hbtq-personer och andra.

Regeringens kommentar:

Regeringen beklagar att de tilldelats utmärkelsen. Att skapa en tillfällig lagstiftning för att minska antalet asylsökande var ett väldigt svårt beslut för regeringen att ta, men regeringen anser att åtgärderna är nödvändiga för att skapa ett hållbart flyktingmottagande.
Regeringens bedömning är att den tillfälliga lagen inte särskilt drabbar asylsökande HBTQ-personer när uppehållstillstånd inte längre får beviljas ”övriga skyddsbehövande”.  Kriterierna för flyktingskap och alternativt skyddsbehövande ligger fast –  det är snarare dessa kriterier som är aktuella för HBTQ-personer. Det är alltid de individuella skälen som avgör om en asylsökande har rätt att stanna i Sverige.
Den internationella flyktingkrisen är för Europas del den allvarligaste sedan andra världskriget. Sverige har tagit ett större ansvar än något annat land i västvärlden och det svenska folket visar stor solidaritet.
I brist på solidaritet inom EU blev situationen i Sverige ohållbar. Sverige har på kort tid tagit emot så många asylsökande att viktiga samhällsfunktioner inte längre klarat av ansträngningen. Under 2015 tog vi emot över 160 000 asylsökande till Sverige. Myndigheter och kommuner har slagit larm om att de inte längre kan erbjuda ett bra mottagande och en bra start för dem som beviljas uppehållstillstånd.
Regeringen har därför föreslagit en rad tillfälliga åtgärder. Under en period anpassas asylreglerna till miniminivån i EU med syfte att fler ska välja att söka och beviljas asyl i andra europeiska länder.
Regeringen fortsätter även att driva på för att länderna i EU långsiktigt ska ta ett gemensamt ansvar för flyktingmottagandet i Europa.
Regeringens initiativ för att möta utmaningarna med flyktingsituationen finns samlade på: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-flyktingsituationen/.

 

Gamla Hjältars pris

Gamla_hjaltar_2016RFSL Stockholms mottagare av Gamla Hjältars pris 2016 är

Birgitta Stenberg

för
att hon beskrivit och levt ett queert liv som brutit mot normer om tvåsamhet och samlevnadsformer. Birgitta Stenberg var en författare och översättare, mottagare av Selma Lagerlöf-priset med motiveringen att hon ”vågar möta världen och se utan att döma”. Med sin självbiografiska svit skrev hon om sexualitet och uttryck som överskred samhällets normer.

Birgitta Stenberg avled 2014 och vi har tyvärr ännu inte kunnat meddela hennes nära att priset tilldelats.

Trans*Kalendern är här!

Transkalendern2017Transkalendern 2017 signad Elisabeth Ohlson Wallin hade releasefest under Stockholm Prides första dag. Det var en välbesökt tillställning med tal av RFSL Stockholms ordförande Andrés Esteche, Trans*Kalenderns initiativtagare Kim Nygren och den världskända fotografen Elisabeth Ohlson Wallin. I vimlet syntes flera av kalenderns modeller, däribland kända namn som Saga Becker och Aleksa Lundberg.

Transrelease

Kim Nygren talar på releasefesten på Bitter Pills. Foto: Andrés Esteche

Transkalendern har gjorts för att uppmärksamma och synliggöra transfrågor. Intäkterna går oavkortat till RFSL Stockholms olika projekt för att stärka transpersoner.

Transpersoner är överrepresenterade i RFSL:s ungdomsgrupper men fortfarande ganska osynliga i allmän media. Med denna kalender sätter RFSL Stockholm ett starkt ljus på transpersoner och transfrågor. Läs mer på sidan om Trans*Kalendern.

Kalendern kostar endast 150 kronor plus frakt. Du kan köpa kalendern när du besöker RFSL Stockholms lokaler på Sveavägen. Du kan även beställa kalendern genom att skriva till RFSL Stockholm på info@stockholm.rfsl.se eller köpa den online på qx-shopen på www.qx.se. Vill du beställa ett större antal kalendrar, till exempel om du vill ge bort den till alla medarbetare på ditt företag, uppmanar vi dig att skriva till vår e-postadress. Vi kan då skicka dig en faktura på din beställning. Alla kalendrar skickas ut i god tid innan nästa år.

Det går också bra att köpa kalendern på Transfesten, onsdag 27:e juli kl 20.00 på Bistro Sjöstad. Läs mer på vårt Facebook-event. Kalendern finns även till försäljning under Stockholm Pride vid RFSL:s informationsbord i Pride House, samt i QX tält i Pride Park.