RFSL Stockholms verksamhet Newcomers Stockholm tilldelas Nelson Mandela-priset

RFSL Stockholms verksamhet Newcomers Stockholm har idag tilldelats Nelson Mandela-priset av Stockholms stad som delas ut för att uppmärksamma goda initiativ i arbetet för en öppen och integrerad stad.

– Det är otroligt roligt att Newcomers verksamhet och det arbete våra volontärer utför uppmärksammas. Våra volontärer gör ett fantastiskt jobb för att skapa en bättre tillvaro för asylsökande och nyanlända hbtq-personer i Stockholm, säger ordförande Peter Sidlund Ponkala.

Priset kommer att användas för att utveckla verksamheten ytterligare.

 

Akut läge på Venhälsan kräver egen budget

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet sexuellt överförbara infektioner (STI:er) i Stockholms län bland män och transpersoner som har sex med män. Enligt statistik från Infektion/Venhälsan på Södersjukhuset har det skett en femdubbling av antalet gonorré- och klamydiafall samt en över hundraprocentig ökning av syfilis från år 2007 till idag. Samtidigt går personalen på Venhälsan på knäna och man har tvingats dra ned drastiskt på drop in-tiderna för testning. Venhälsan bör åter få eget budgetansvar och anslagen bör höjas för att möta efterfrågan på testning och minska det skenande antalet STI:er.

Venhälsan på Södersjukhuset har funnits sedan 1982 och var från början en mottagning för homo- och bisexuella män. Idag är Venhälsan, utöver att vara en STImottagning för män och transpersoner som har sex med män, även en hivmottagning för alla oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Venhälsans kunskap och erfarenhet gör att man effektivt fångar upp STI:er bland transpersoner och män som har sex med män. Det är exempelvis när det gäller hur man testar; enligt Venhälsans egen statistik är det upp till 65 procent av gonorréfallen, och 64 procent av klamydiafallen, som missas om prover inte tas i svalg och ändtarm utöver urinprov.

Södersjukhusets budget för 2016–2019 är fastställd i ett avtal med landstinget. Venhälsan hade fram till och med 2015 ett eget vårdavtal med landstinget men från och med 2016 gäller istället det så kallade omställningsavtalet. Det innebär att man delar budget med den akuta slutenvården på Södersjukhuset och det är idag sjukhuset självt som fördelar pengarna mellan verksamheterna. Akutsjukvården prioriteras, men att ställa åtgärder för att minska STI:er, det vill säga smittskydd mot akut verksamhet, är inte rimligt.

Enligt paragraf 8 i Smittskyddslagen ansvarar varje landsting för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom landstingsområdet. Man gör det dock alltför lätt för sig från politiskt håll om man hävdar att detta är en fråga för Södersjukhuset. Frågan är långt större än så och här krävs att politiskt ansvar tas.

För att få människor att testa sig för såväl hiv som andra STI:er krävs att testning är lättillgänglig. Från april i år har Venhälsan minskat sin drop in-mottagning från tre dagar i veckan till en dag i veckan. Istället för drop in erbjuds webbtidsbokning men då med väntetider på upp till någon vecka. Det går heller inte att boka webbtid utan ett svenskt personnummer. De patienter som man ej klarar av att ta emot på Venhälsan hänvisas till andra STI-mottagningar där väntetiden kan vara upp till fyra veckor.

Antalet vårdkontakter på STI-mottagningen på Venhälsan ökar med cirka 1000 kontakter per år. Vi ser det som mycket allvarligt att man nu tvingas dra ned på sina öppettider samtidigt som antalet sexuellt överförbara infektioner ökar och antalet personer som vill testa sig stiger. Det rimmar illa med att man från samhällets sida försöker få fler att gå och testa sig och att lagen faktiskt säger att den som misstänker sig ha en smittsam sjukdom är skyldig att utan dröjsmål söka vård. Risken är också stor att vården för dem som redan lever med hiv blir betydligt sämre. De kan få vänta längre med sina årliga kontroller samt får sämre tillgång till kuratorer och läkare.

Nu krävs politisk styrning, och det är i form av eget budgetansvar och höjda anslag till Venhälsan, för att möta behoven, minska det skenande antalet STI:er och faktiskt leva upp till det som lagen säger.

 

Thomas Winberg
Ordförande Posithiva Gruppen

Lena Nilsson Schönnesson
Ordförande Riksförbundet Noaks Ark

Birgitta Rydberg
Ordförande Noaks Ark Stockholm

Magnus Kolsjö
Vice förbundsordförande RFSL

Peter Sidlund Ponkala
Ordförande RFSL Stockholm

Christina Franzén
Ordförande Hiv-Sverige

Balder Sarmentero
Ordförande RFSU Stockholm

Nyhetsbrev maj

RFSL Stockholms styrelse har nu en kommunikationsgrupp som arbetar med att öka inkludering för medlemmar, både i vad vi gör i styrelsen, men också i andra medlemmars aktiviteter. Vi hoppas och tror att detta är något som stärker den enskilde medlemmens röst i föreningen, och skapar engagemang.

Vi börjar med ett nyhetsbrev, läs nedan!

Nyhetsbrevet maj

RFSL Stockholm uppmärksammar IDAHOT

Idag, den 17 maj, är den internationella dagen mot homo- och transfobi (IDAHOT). Den 17 maj 1990 beslutade WHO (Världshälsoorganisationen) att inte längre klassa homosexualitet som en sjukdom. Sedan 2004 uppmärksammas detta runt om i världen i samband med IDAHOT-dagen.

Trots att stora framsteg gjorts och utvecklingen går snabbt på vissa håll så utgör homo- och transfobi fortfarande ett stort problem runt om i Stockholms län. Resultat från UngKab15, visade att 16 % av unga anser att de är av annan sexuell läggning än heterosexuell och att 1 av 100 anser sig vara transperson. UngKab15 visade också att varannan person som inte ville kategorisera sig utifrån det binära könssystemet hade utsatts för diskriminering eller känt sig trakasserad på grund av sin könsidentitet/könsuttryck. Det finns många exempel på hur personer som är öppna med sin sexuella läggning eller sin könsidentitet/könsuttryck utsätts för kränkningar och diskriminering av olika slag.

UNgKab15Bild: Statistik från UngKab15.


Att uppmärksamma IDAHOT-dagen den 17 maj blir ett litet steg på vägen mot lika rättigheter och möjligheter för alla – oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. RFSL Stockholm bedriver politik och informationsverksamhet, ordnar olika sorters utbildningar och ger målgrupperna olika typer av stöd. Vi bjuder också in till inspirerande medlemskvällar, organiserar ungdomsverksamheten Egalia och verksamheten för Newcomers, fixar sommarfest (31 maj) och ordnar en årlig transtemadag. Vi ser även till att det blir spännande aktiviteter under Stockholm Pride. Och mycket, mycket mer.

Välkomna att kontakta oss på info@stockholm.rfsl.se om du har frågor eller vill engagera dig!

Uttalande med anledning av ordförandes avgång

Anton Johansson väljer att på egen begäran avgå från posten som ordförande för RFSL Stockholm. Efter att en tid ha mottagit anonyma meddelanden av hotfull karaktär på sociala medier upptäckte han och sambon att deras lägenhet utsatts för skadegörelse. Händelsen är polisanmäld och polisutredning pågår.

”Det är ett beslut som tagit tid att landa i och det är en stor sorg för mig att avgå. Att det som skett drabbat min familj i kombination med oron för fler aktioner har påverkat mitt val. Jag brinner för hbtq-frågor och vi har många fantastiska saker på gång i RFSL Stockholm som jag gärna hade fortsatt att arbeta med. Jag är tacksam för det stöd jag fått både från min egen styrelse och förbundsstyrelsen. Mitt engagemang i hbtq-frågor kommer att fortsätta, men engagemanget kommer se annorlunda ut den närmsta tiden.” säger Anton Johansson

Ordförandeskapet kommer under en övergångsperiod att tas över av förste vice ordförande Peter Sidlund Ponkala, som beklagar avgången:
”Det är mycket tråkigt att Anton väljer att lämna föreningen efter så kort tid. Styrelsen stöttar Anton i hans beslut. Att använda trakasserier och hot för att försöka tysta meningsmotståndare är aldrig acceptabelt. Det demokratiska samtalet kräver en respektfull ton såväl internt som externt.” säger Peter Sidlund Ponkala

Ett extrainsatt årsmöte kommer att hållas, där en ny ordförande kan väljas. RFSL Stockholms styrelse kommer att samråda med föreningens valberedning och återkomma med datum för extra årsmöte. Styrelsen kommer att återkomma med inbjudan till extra årsmötet.

Anton Johansson ber alla respektera att han och hans familj behöver tid för sig själva och kommer inte att svara på några frågor kring hans avgång för tillfället.

Kommentar till inlägg på SVT Opinion

Med anledning av den debattartikel som publicerades i fredags på SVT Opinion vill RFSL Stockholms styrelse ge en kommentar. I debattartikeln fokuserade vår ordförande på förtryck mot hbtq-personer i området Järvafältet. Debattartikeln var en reaktion mot att Kalla Fakta och SVT Opinions program om trakasserier mot kvinnor i Stockholms norra förorter inte tog upp hbtq-perspektivet.

RFSL Stockholm vill understryka att förtryck mot hbtq-personer inte är något som är unikt för Järvafältet eller förorter. Vi ser och bekämpar förtryck i alla delar av Stockholm. Vi tycker det är viktigt att lyfta utsatthet som finns och är medvetna om att förtryck kan komma från många olika strukturer. Oavsett om förtrycket kommer från machokultur, hedersnorm, vithetsnorm, sker på grund av funktionsvariationer eller något annat så är det lika viktigt att bekämpa. Ett av våra medel för att bekämpa förtrycket mot hbtq-personer är att arbeta med normkritik och många av de aktiviteter vi anordnar är kopplade till empowerment.

Debattartikeln har av vissa uppfattats ställa grupp mot grupp och att svartmåla förorten. Detta är något som både vår ordförande och styrelsen i sin helhet tar starkt avstånd ifrån, och det är mycket tråkigt att artikeln av vissa kommit att tolkas på det sättet. RFSL Stockholm kommer som den feministiska och antirasistiska organisation vi är fortsätta arbeta för allas rätt att få vara den hen är och  att bekämpa förtryck mot hbtq-personer i alla delar av Stockholm.

Styrelsen för RFSL Stockholm