Vem tar ansvar för fler mötesplatser för hbtq-personer med funktionsnedsättningar?

Alla hbtq-personer har inte samma tillgång till trygga mötesplatser. En grupp som saknar tillgängliga rum att träffas i är hbtq-personer med funktionsnedsättningar. Vad kan vi göra åt det? Under Stockholm Pride bjuder RFSL Stockholms Funkisprojekt in till ett panelsamtal om vilken roll civilsamhället och Stockholm stad har för att skapa trygga mötesplatser som gynnar folkhälsan.

Hbtq-hänget är en social mötesplats med syftet att stärka det psykiska välmåendet för hbtq-personer med rätt till LSS-insatser som daglig verksamhet och boendestöd. Vi vet sen tidigare verksamhet och forskning att trygga mötesplatser gynnar det psykiska välmåendet och verkar preventivt mot psykisk ohälsa. Hbtq-hänget hålls en gång i månaden, på träffarna träffar man andra med likande erfarenheter och pratar om hbtq, normer och rättigheter.

– Denna livsviktiga verksamhet i Stockholm står nu utan egen extern finansiering från den 15 augusti och ska införlivas i ordinarie verksamhet och inom det föreningsbidrag RFSL Stockholm beviljas årligen. Detta bidrag har inte höjts de senaste sju åren vilket innebär en ansträngd ekonomi för föreningen. Vi har under den senaste mandatperioden glädjande sett satsningar på unga hbtq-personers mötesplatser. Men målgruppen för Hbtq-hänget nås inte av dessa satsningar trots att behovet är stort, säger Sanna Frost, verksamhetschef för RFSL Stockholm.

Hbtq-hänget startades som en del av ett Arvsfondsfinansierat projekt som RFSL Förbundet och RFSL Stockholm har drivit i tre år, Funkisprojektet. Många som besöker Hbtq-hänget berättar att det har blivit en trygg plats där man får sin hbtq-identitet bekräftad, och där man kan stärka varandra genom att dela erfarenheter.

– För att känna trygghet och prata rättigheter. Man får vara precis den man är, berättar en av en av deltagarna om varför han vill komma till Hbtq-hänget.

– Man måste veta vad man har för rättigheter och man ska få vara vem man är utan att känna sig nedtrampad, berättar en annan deltagare.

Funkisprojektet bjuder in berörda politiker till ett samtal om hur man ser på civilsamhällets roll i stödjande verksamheter, när tillfälliga projektmedel tar slut.

Punkt: Vem tar ansvar för hbtq-personer med kognitiva funktionsnedsättningars möjlighet till sociala mötesplatser?
Tid: Tisdag 1 augusti 2017, kl 13.00-13.45
Plats: Stockholm Pride House, Kulturhuset, Studion

Deltar gör:
Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd
Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd
Sissela Nordling Blanco (FI), majoritetens ansvarige för MR-frågor
Joar Forssell (L), ledamot i kommunfullmäktige, förbundsordförande LUF
Karin Ernlund (C), gruppledare

Moderatorer:
Lo Holmberg, aktivist från Hbtq-hänget
Johanna Nyberg, verksamhetsansvarig för Hbtq-hänget inom Funkisprojektet

Kallelse till extra årsmöte

RFSL Stockholm kallar samtliga medlemmar till extrainsatt årsmöte. Handlingar skickas.

Nomineringar till ordförandeposten kan lämnas till valberedningen, valberedning@stockholm.rfsl.se. Nomineringar ska lämnas till valberedningen senast 20 augusti.

När: 24 september klockan 13-15.
Var: Sveavägen 59

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötets är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium
  1. Mötesordförande
  2. Mötessekreterare
  3. Val av protokolljusterare
  4. Val av rösträknare
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Beslutspunkter
  1. Val av ordförande
  2. Revidering av budget för 2017
 7. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
  1. Information om flytt
 8. Mötets avslutande.

RFSL Stockholm släpper bok för vett och etikett inom dejting

Sexperterna recyclar dick pics för ett schysstare dejtingklimat

RFSL Stockholm släpper nu Sexperternas dejtingbok som syftar till att skapa ett schysstare dejtingklimat. Boken är skriven av communityt för communityt och underlaget kommer från 23 djupintervjuer med dejtande bögar och bi-killar. Boken släpps tillsammans med initiativet ”Don’t be a dick” där RFSL Stockholm ger folk möjlighet att på ett kreativt sätt återvinna oönskade dick pics.

Den digitala dejtingscenen har underlättat för många. Med appar som Tinder och Grindr är utbudet större än någonsin och nästa dejt finns ofta runt hörnet. Samtidigt kan det skapa en dejtingkultur som ibland kan kännas hård och otrevlig. RFSL släpper nu ’Sexperternas dejtingbok’ som ska hjälpa gaykillar att dejta mer respektfullt.

– Bokens syfte är att skapa ett schysstare dejtingklimat och inspirera människor till att dejta mer, eller kanske mindre. Det är ett smörgåsbord där vi tar upp tankar och hjärnspöken som ofta uppstår kring dejting. Vi ger även konkreta dejtingtips och råd gällande säkrare sex, säger Filip Garcia som arbetar med sexualhälsa på RFSL Stockholm.

– Boken vänder sig till gaykillar men råden bidrar till ett bättre dejtingklimat för alla, säger Suzann Larsdotter som är sexolog på RFSU.

I samband med boksläppet släpps också kampanjen Don’t be a dick där RFSL vill belysa det respektfulla dejtandet ytterligare, men här med fokus på en specifik fråga: oönskade kukbilder. RFSL menar att kukbilder är ok så länge de är skickade i samtycke och med kärlek och respekt. Kampanjen ger folk möjlighet att skicka vidare oönskade kukbilder till RFSLs Dick Pic Recycler, och ni kan inte ana vad som kan hända med den då.

– En spännande och bitvis rolig läsning. Konkreta och pragmatiska reflektioner över alla de fällor som lurar i dejtingdjungeln blandade med ömsinta råd hur en undviker att såra och kränka någon, säger sexualupplysaren Olle Waller .

Om kampanjen

RFSL Stockholm verkar för ett tillåtande och positivt sexklimat. Parallellt med att nätdatingen blivit populärare har det medfört att fler utsätts för oönskade dick picks. Med Sexperternas dejtingbok och initiativet ”Don’t be a dick” vill RFSL Stockholm uppmuntra till ett mer respektfullt dejtingklimat, både online och offline.

Ladda ner boken och se kampanjen på www.dontbeadick.se.

länk till kampanjfilmen på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-S7OTMb6_NM.

RFSL Stockholms verksamhet Newcomers Stockholm tilldelas Nelson Mandela-priset

RFSL Stockholms verksamhet Newcomers Stockholm har idag tilldelats Nelson Mandela-priset av Stockholms stad som delas ut för att uppmärksamma goda initiativ i arbetet för en öppen och integrerad stad.

– Det är otroligt roligt att Newcomers verksamhet och det arbete våra volontärer utför uppmärksammas. Våra volontärer gör ett fantastiskt jobb för att skapa en bättre tillvaro för asylsökande och nyanlända hbtq-personer i Stockholm, säger ordförande Peter Sidlund Ponkala.

Priset kommer att användas för att utveckla verksamheten ytterligare.

 

Akut läge på Venhälsan kräver egen budget

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet sexuellt överförbara infektioner (STI:er) i Stockholms län bland män och transpersoner som har sex med män. Enligt statistik från Infektion/Venhälsan på Södersjukhuset har det skett en femdubbling av antalet gonorré- och klamydiafall samt en över hundraprocentig ökning av syfilis från år 2007 till idag. Samtidigt går personalen på Venhälsan på knäna och man har tvingats dra ned drastiskt på drop in-tiderna för testning. Venhälsan bör åter få eget budgetansvar och anslagen bör höjas för att möta efterfrågan på testning och minska det skenande antalet STI:er.

Venhälsan på Södersjukhuset har funnits sedan 1982 och var från början en mottagning för homo- och bisexuella män. Idag är Venhälsan, utöver att vara en STImottagning för män och transpersoner som har sex med män, även en hivmottagning för alla oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Venhälsans kunskap och erfarenhet gör att man effektivt fångar upp STI:er bland transpersoner och män som har sex med män. Det är exempelvis när det gäller hur man testar; enligt Venhälsans egen statistik är det upp till 65 procent av gonorréfallen, och 64 procent av klamydiafallen, som missas om prover inte tas i svalg och ändtarm utöver urinprov.

Södersjukhusets budget för 2016–2019 är fastställd i ett avtal med landstinget. Venhälsan hade fram till och med 2015 ett eget vårdavtal med landstinget men från och med 2016 gäller istället det så kallade omställningsavtalet. Det innebär att man delar budget med den akuta slutenvården på Södersjukhuset och det är idag sjukhuset självt som fördelar pengarna mellan verksamheterna. Akutsjukvården prioriteras, men att ställa åtgärder för att minska STI:er, det vill säga smittskydd mot akut verksamhet, är inte rimligt.

Enligt paragraf 8 i Smittskyddslagen ansvarar varje landsting för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom landstingsområdet. Man gör det dock alltför lätt för sig från politiskt håll om man hävdar att detta är en fråga för Södersjukhuset. Frågan är långt större än så och här krävs att politiskt ansvar tas.

För att få människor att testa sig för såväl hiv som andra STI:er krävs att testning är lättillgänglig. Från april i år har Venhälsan minskat sin drop in-mottagning från tre dagar i veckan till en dag i veckan. Istället för drop in erbjuds webbtidsbokning men då med väntetider på upp till någon vecka. Det går heller inte att boka webbtid utan ett svenskt personnummer. De patienter som man ej klarar av att ta emot på Venhälsan hänvisas till andra STI-mottagningar där väntetiden kan vara upp till fyra veckor.

Antalet vårdkontakter på STI-mottagningen på Venhälsan ökar med cirka 1000 kontakter per år. Vi ser det som mycket allvarligt att man nu tvingas dra ned på sina öppettider samtidigt som antalet sexuellt överförbara infektioner ökar och antalet personer som vill testa sig stiger. Det rimmar illa med att man från samhällets sida försöker få fler att gå och testa sig och att lagen faktiskt säger att den som misstänker sig ha en smittsam sjukdom är skyldig att utan dröjsmål söka vård. Risken är också stor att vården för dem som redan lever med hiv blir betydligt sämre. De kan få vänta längre med sina årliga kontroller samt får sämre tillgång till kuratorer och läkare.

Nu krävs politisk styrning, och det är i form av eget budgetansvar och höjda anslag till Venhälsan, för att möta behoven, minska det skenande antalet STI:er och faktiskt leva upp till det som lagen säger.

 

Thomas Winberg
Ordförande Posithiva Gruppen

Lena Nilsson Schönnesson
Ordförande Riksförbundet Noaks Ark

Birgitta Rydberg
Ordförande Noaks Ark Stockholm

Magnus Kolsjö
Vice förbundsordförande RFSL

Peter Sidlund Ponkala
Ordförande RFSL Stockholm

Christina Franzén
Ordförande Hiv-Sverige

Balder Sarmentero
Ordförande RFSU Stockholm

Nyhetsbrev maj

RFSL Stockholms styrelse har nu en kommunikationsgrupp som arbetar med att öka inkludering för medlemmar, både i vad vi gör i styrelsen, men också i andra medlemmars aktiviteter. Vi hoppas och tror att detta är något som stärker den enskilde medlemmens röst i föreningen, och skapar engagemang.

Vi börjar med ett nyhetsbrev, läs nedan!

Nyhetsbrevet maj