Handlingar till årsmötet!

Årsmötet sker:

DATUM: Lördag 24 mars.
TID: 13.00-16.00.
PLATS: RFSL Stockholm, Alsnögatan 7

Handlingarna hittar du här:

KALLELSE TILL RFSL STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 2018 OCH DAGORDNING

Summon for the annual meeting 2018

RFSL Stockholm verksamhetsberättelse 2017

RFSL Stockholm verksamhetsplan 2018

RFSL Stockholms årsredovisning

Granskningsrapport från verksamhetsrevisorerna 2017

RFSL Stockholm Budgetproposition 2018

Valberedningens förslag 2018

Styrelsen har inga inkomna motioner.

 

 

Volunteer Training for Newcomer volunteers

Our next Volunteer Training for people
who wish to become engaged in Newcomers Stockholm
as volunteers is on march 14th, between 6-9pm.
Newcomers is a network for lgbtq newcomers and asylum seekers in Stockholm.
You find more information about Newcomers Stockholm if you follow this link: https://rfslstockholm.se/medlemsgrupper/newcomers/
The Volunteer Training is three hours and contains lgbtq-knowledge, Norm Critical Theory, Volunteer work, RFSL Stockholm and Safer space-methods. The training prepares you for your volunteer work. After you have undergone the Training
you are ready to start as a volunteer.
To sign up for the Volunteer Training please email volontar@stockholm.rfsl.se.
For questions email jojo@stockholm.rfsl.se.
Hope to hear from you!

KALLELSE TILL RFSL STOCKHOLMS ÅRSMÖTE 2018

See English below.
RFSL Stockholm välkomnar alla medlemmar till årsmöte lördagen 24 mars. Årsmötet är RFSL Stockholms högsta beslutande organ. Det är tillfället då alla föreningens medlemmar har möjlighet att komma med förslag, rösta igenom beslut och välja vilka som ska leda föreningen det närmsta två åren. Kom och var med och påverka inriktningen på RFSL Stockholms verksamhet!
Vi vill passa på att hälsa alla nya och gamla medlemmar välkomna till ett nytt spännande verksamhetsår och bjuda på lite mingel och gott tilltugg i samband med mötet.

DATUM: Lördag 24 mars.
TID: 13.00-16.00.
PLATS: RFSL Stockholm, Alsnögatan 7

TILLGÄNGLIGHET
Lokalen är tillgänglig för rullstol och barnvagn med hiss, automatiska dörröppnare och tillgängliga toaletter. Årsmötet är allergivänligt, undvik därför doftande produkter såsom parfym eller hårspray och nötter är helt förbjudna. Hörslinga finns i lokalen.

KANDIDERA TILL STYRELSEN
På årsmötet väljer medlemmarna vilka som ska sitta i styrelsen för RFSL Stockholm samt valberedning och revisorer för nästkommande år. Nominera gärna dig själv eller någon du känner genom att skicka en kort presentation av den du vill nominera senast den 10 februari till valberedning@stockholm.rfsl.se. Glöm inte att skicka med kontaktuppgifter! Det går också att kandidera till styrelsen på plats.

Observera att alla uppdrag är ideella. För att kunna rösta på årsmötet och för att kunna bli vald är det viktigt att du är medlem i RFSL. Om du inte redan är det kan du enkelt bli det här: https://rfslstockholm.se/om-oss/bli-medlem/

SISTA DAGEN FÖR MOTIONER
Var med och påverka RFSL Stockholms verksamhet och framtid, formulera dina förslag i en motion till årsmötet. Motioner ska skickas till matilda.stromberg@stockholm.rfsl.se senast lördagen 10 februari.

ÅRSMÖTESHANDLINGARNA
Verksamhetsberättelse, propositioner och styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2018 samt inkomna motioner med styrelsens yttranden kommer att finnas tillgängliga på hemsidan, RFSL Stockholms lokaler och Facebook-eventet senast två veckor innan årsmötet.

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET
Det behövs ingen anmälan utan vi prickar av dig på plats så du får rösträtt på årsmötet. Har du däremot särskilda behov som exempelvis översättning till engelska eller många pauser under mötet, mejla till adressen matilda.stromberg@stockholm.rfsl.se.

DAGORDNINGEN FÖR ÅRSMÖTET

Årsmötets öppnande § 1
Fastställande av röstlängd § 2
Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst § 3
Val av årsmötespresidium § 4
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) protokolljusterare
d) rösträknare
Fastställande av dagordningen § 5
Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse § 6
Revisorernas berättelse § 7
Fastställande av resultat- och balansräkning (inkl resultatdisposition) § 8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen § 9
Propositioner § 10
Motioner § 11
Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret § 12
Val § 13
a) Styrelse
i) fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
ii) Ordförande
iii) Kassör
iv) Övriga ordinarie ledamöter
v) Ersättare
b) Kongressombud
c) Valberedning
d) Revisorer
e) Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
Övriga frågor (ej beslutsfrågor) § 14
Mötets avslutande § 15


Varmt välkomna önskar RFSL Stockholms styrelse!


Summon to RFSL Stockholm’s General Annual Meeting 2018

 

RFSL Stockholm hereby welcomes all members to its annual meeting Saturday the 24th of March. The annual meeting is the organisations highest decision making body and gives its members the opportunity to raise suggestions, vote and elect the board for the coming two years.

We want to take the oppurtunity to welcome both old and new members to a new exciting year of operation. Take the chance to meet other members aswell as board members. Lighter snacks will be provided.

 

Date: Saturday March 24th

Time: 13:00-16:00

Place: RFSL Stockholm, Alsnögatan 7

 

Accessibility

The venue is accessible to wheelchairs and baby stroller through elevators. The doors can be opened automatically and the toilets are accessible. A reminder to think of those with allergies and avoid the use of products with a strong fragrance such as perfumes and hairsprays. Nuts are strictly prohibited. Hearing loop is available.

 

Nomination to the board

During the annual meeting, members decide who will be on the board, in the nomination committee aswell as auditors for the coming year. Feel free to nominate yourself or someone you think would be suitable by sending a short presentation and contact information of your nominee to valberedning@stockholm.rfsl.se. Send your nomination on the 10th of February at the latest. You can also nominate during the annual meeting.

 

Please note that all commitments are voluntary and not paid positions. 

To be able to vote during the annual meeting and in order to be able to be elected you will have to be a member of RFSL. If you’re not already a member please join here: https://rfslstockholm.se/om-oss/bli-medlem/

 

Last day to submit motions

Do you have any ideas on how to make RFSL Stockholm better? You can make an impact by writing it down and submitting your motion to matilda.stromberg@stockholm.rfsl.se on February 10th at the latest.

 

Annual meeting documents

The annual Report, proposals and the board’s proposal for a business plan for 2018 as well as received motions with the Board’s opinions will be available on the website, in RFSL Stockholm’s premises and the Facebook event no later than two weeks before the annual meeting.

 

Sign up 

You don’t have to sign up in advance, you are welcome to just drop in. We will sign you in upon arrival so that you can vote at the meeting. If you are in need of special assistance during the meeting, for example translation to english or many breaks, please e-mail matilda.stromberg@stockholm.rfsl.se and we will try to meet your request.

 

Agenda for the annual meeting

§1 Opening of the annual meeting

§2 Determination of electoral register

§3 Summon to the meeting

§4 Election of the annual meeting presidency

a) chairman of the meeting

b) meeting secretary

c) keepers of the minutes

d)  tellers

§5 Approval of agenda

§6 The board’s business and economic story

§7 Auditors story

§8 Determination of results and balance sheets

§9 Discharge for the board

§10 Propostions

§11 Motions

§12 Determination of business plan and budget for the fiscal year

§13 Elections

a) Board

i) Determination of term of office and number of members of the Board

ii)Chairman

iii)Treasurer

iv) Other regular members of the board

v) Substitutes

b) Congress representatives

c) Nomination committee

d) auditors

e) Potential working groups and other trustees

§14 Other questions (non decision- making)

§15 End of the annual meeting

 

All the best, 

RFSL Stockholm board

RFSL Stockholm tar ställning rörande PrEP

PrEP står för preexpositionsprofylax, det är en daglig medicin i tablettform hivnegativa kan ta i syftet att förebygga en hivinfektion. PrEP, i denna kontext, innebär användningen av preparaten emtricitabin och tenofovir. Det motsvarar Truvada eller generikaversioner av Truvada. Personer som tar PrEP bör inledningsvis säkerställa att den är hivnegativ för att under tiden personen går på PrEP också gå på regelbundna uppföljningar i syfte att bevaka eventuella biverkningar enligt rekommendationer från Referensgruppen för antiviral terapi (RAV).

I dagsläget finns som vi kan se det inga hinder för att implementera PrEP: godkännande, finansiering och riktlinjer för behandling och vem som är aktuell för PrEP finns på plats, men ändå dröjer landstinget med implementeringen. Resultatet är att PrEP inte tillgängligt på ett patientsäkert sätt för människor som skulle ha nytta av det. Venhälsan, som är den enskilt viktigaste hiv/STI-mottagningen för MSM, har meddelat att man inte har den ekonomiska möjligheten att varken förskriva PrEP eller erbjuda uppföljningar till de som gjort privatimport.

RFSL Stockholm kräver därför:

• att SLL skyndsamt inför ett ordnat program för PrEP-förskrivning utifrån de behandlingsriktlinjer som utfärdats av RAV, och

• att Venhälsan på Södersjukhuset ges ett särskilt uppdrag och finansiering för att inrätta ett PrEP-program.

Läs hela ställningstagandet här; Ställningstagande runt PrEP_20171205

Tips: föreläsningsdag om könsdysfori och transvård 21/2 2018

Skärmavbild 2017-12-12 kl. 15.51.52

ANOVA (Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin) buder in till informationsföreläsning om könsdysfori och transvård onsdag 21 februari 2018 kl 14.00-20.00

Varje år bjuder den transmedicinska vården i Stockholm in till en informations-föreläsning om den könsbekräftande vården i länet. Det är en 6 timmar lång föreläsning som ger en gedigen och aktuell information om utredning och könsbekräftande vård både för ungdomar och för vuxna. Alla som är intresserade är välkomna. Ur innehållet inledning Anna Starbrink hälso- och sjukvårds- landstingsråd, utredning av vuxna och ungdomar, psykoterapeutisk hjälp för transpersoner, hormonbehandling av ungdomar och vuxna, fertilitetsbevarande åtgärder, röstbehandling och röstkirurgi, gynekologisk hjälp för transpersoner, könsbekräftande kirurgi, hur går det efteråt, samt information från RFSL, RFSL ungdom, Transammans, FPES, Stolta föräldrar och TAG (Transanhöriggruppen).

För mer info: var god se programmet (öppnas som PDF)

 

Programmet för Utflyttningsfesten är HÄR!!

PROGRAM!!
(english below)

Nu är det snart dags för den stora UTFLYTTNINGSFESTEN den 6 december!!!
Vi är superstolta att få presentera programmet för kvällen!
STRULA MED SIRI uppträder! Georg Sved berättar om när vi flyttade in på Sveavägen och presenterar hyllningsskriften Huset 30 år! Vi får en liten förhandstitt på de nya lokalerna. Bokloppis, buffé och barnhörna. Sen tackar vi av vår chef Sanna för sju år vid rodret! Ta chansen att visa dina kunskaper om HUSET i QUIZZZET, priser utlovas!
Framförallt kom och dela denna stund med oss när vi lämnar vår communityplats sedan 30 år för att flytta in i något nytt.
****************************
Our Moving away party is only days away now!!!! We are so proud to present our program for the evening.
STRULA MED SIRI will be playing. Georg Sved tells us about when we moved into Sveavägen and presents the memory writing Huset 30 years! We get a little sneek peak of our new place. Book sale, buffet and kid space. We also say thank you and goodbye to our boss Sanna who has been steering the ship for 7 years. Don’t miss the opportunity to show your expertise in HUSET knowledge in the QUIZZZZZZZ, there will be prizes!!
But most of all come and join us for this moment of memories as we are leaving our community base since 30 years to move into something new.
Läs och ladda ned pdf om RFSL Stockholms 30 år på Huset, Sveavägen 59!

Asylsökande HBTQ-personer får inte glömmas bort – lyssna på vår podcast!

Idag är Trans Day of Remembrance, en dag då vi uppmärksammar och skänker en extra tanke på de som inte längre är bland oss för att hatet tog deras liv.

Här är första avsnittet av Newcomers mini-pod i fem avsnitt. Idag berättar Suma om sin flykt från trans-hatet i Egypten och vad hon tror vi kan förbättra i Sverige för asylsökande transpersoner.

________________

Today is Trans Day of Remembrance, a day where we recognize and remember the people that are no longer with us because hate ended their lifes.


Here is the first out of five episode of Newcomers mini-podcast. Today we meet Suma and hear her story about fleeing trans hate in Egypt and how she believes we can improve the process for trans asylum seekers in Sweden.