Regnbågspriset 2017

Regnbågspriset 2017

Regnbågspriset 2017 tilldelas Rickard Söderberg med följande motivering:

Årets regnbågspris tilldelas en person som under många år oförtröttligt, med lika delar allvar och glimten i ögat, arbetat för hbtq-personers lika rättigheter. Han har lyft frågorna i vitt skilda sammanhang och som en regnbågsriddare har han dragit fram i tidningar och tv, som bloggare och sommarpratare, som dansare och körledare samt inte minst på operascenen. 

 

Gamla hjältars pris 2017

Gamla hjältars pris 2017.jpg

George Svéd tilldelas Gamla hjältars pris med motiveringen:

För att han under sin karriär inom såväl föreningslivet som i statliga myndigheter såsom HomO och Folkhälsomyndigheten oförtrutet arbetat för hbtq-personers rättigheter. 

Hans insatser har haft påtaglig inverkan för personer inom communityt. 

Vem tar ansvar för fler mötesplatser för hbtq-personer med funktionsnedsättningar?

Alla hbtq-personer har inte samma tillgång till trygga mötesplatser. En grupp som saknar tillgängliga rum att träffas i är hbtq-personer med funktionsnedsättningar. Vad kan vi göra åt det? Under Stockholm Pride bjuder RFSL Stockholms Funkisprojekt in till ett panelsamtal om vilken roll civilsamhället och Stockholm stad har för att skapa trygga mötesplatser som gynnar folkhälsan.

Hbtq-hänget är en social mötesplats med syftet att stärka det psykiska välmåendet för hbtq-personer med rätt till LSS-insatser som daglig verksamhet och boendestöd. Vi vet sen tidigare verksamhet och forskning att trygga mötesplatser gynnar det psykiska välmåendet och verkar preventivt mot psykisk ohälsa. Hbtq-hänget hålls en gång i månaden, på träffarna träffar man andra med likande erfarenheter och pratar om hbtq, normer och rättigheter.

– Denna livsviktiga verksamhet i Stockholm står nu utan egen extern finansiering från den 15 augusti och ska införlivas i ordinarie verksamhet och inom det föreningsbidrag RFSL Stockholm beviljas årligen. Detta bidrag har inte höjts de senaste sju åren vilket innebär en ansträngd ekonomi för föreningen. Vi har under den senaste mandatperioden glädjande sett satsningar på unga hbtq-personers mötesplatser. Men målgruppen för Hbtq-hänget nås inte av dessa satsningar trots att behovet är stort, säger Sanna Frost, verksamhetschef för RFSL Stockholm.

Hbtq-hänget startades som en del av ett Arvsfondsfinansierat projekt som RFSL Förbundet och RFSL Stockholm har drivit i tre år, Funkisprojektet. Många som besöker Hbtq-hänget berättar att det har blivit en trygg plats där man får sin hbtq-identitet bekräftad, och där man kan stärka varandra genom att dela erfarenheter.

– För att känna trygghet och prata rättigheter. Man får vara precis den man är, berättar en av en av deltagarna om varför han vill komma till Hbtq-hänget.

– Man måste veta vad man har för rättigheter och man ska få vara vem man är utan att känna sig nedtrampad, berättar en annan deltagare.

Funkisprojektet bjuder in berörda politiker till ett samtal om hur man ser på civilsamhällets roll i stödjande verksamheter, när tillfälliga projektmedel tar slut.

Punkt: Vem tar ansvar för hbtq-personer med kognitiva funktionsnedsättningars möjlighet till sociala mötesplatser?
Tid: Tisdag 1 augusti 2017, kl 13.00-13.45
Plats: Stockholm Pride House, Kulturhuset, Studion

Deltar gör:
Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd
Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd
Sissela Nordling Blanco (FI), majoritetens ansvarige för MR-frågor
Joar Forssell (L), ledamot i kommunfullmäktige, förbundsordförande LUF
Karin Ernlund (C), gruppledare

Moderatorer:
Lo Holmberg, aktivist från Hbtq-hänget
Johanna Nyberg, verksamhetsansvarig för Hbtq-hänget inom Funkisprojektet

Kallelse till extra årsmöte

RFSL Stockholm kallar samtliga medlemmar till extrainsatt årsmöte. Handlingar skickas.

Nomineringar till ordförandeposten kan lämnas till valberedningen, valberedning@stockholm.rfsl.se. Nomineringar ska lämnas till valberedningen senast 20 augusti.

När: 24 september klockan 13-15.
Var: Sveavägen 59

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötets är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium
  1. Mötesordförande
  2. Mötessekreterare
  3. Val av protokolljusterare
  4. Val av rösträknare
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Beslutspunkter
  1. Val av ordförande
  2. Revidering av budget för 2017
 7. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
  1. Information om flytt
 8. Mötets avslutande.