Prata om Det

RFSL Stockholms projekt Prata om Det, som finansieras av Jämställdhetsmyndigheten, är en bred satsning med syftet att sänka hbtqi-personers förhöjda utsatthet för sexualiserat våld genom tidiga våldsförebyggande insatser.

Projektgruppen bakom initiativet Prata om Det uppmärksammade att de förebyggande insatser mot sexualiserat våld som finns i dagsläget utgår ifrån heteronormativa mönster. Målet är att genom projektet bidra till ett utveckling där hbtqi-personer har samma förutsättningar och möjligheter som den övriga befolkningen att uppnå̊ en god sexuell hälsa.

Att främja en samtyckeskultur

Prata om Det är ett av de första initiativ som Jämställdhetsmyndigheten (JÄMY) tilldelat ekonomiska medel till under förordningen (2022:722) om statsbidrag till visst våldsförebyggande arbete. Bakgrunden är att regeringen i sitt åtgärdsprogram för 2021–23 identifierar hbtqi-personer som en av grupperna vars våldsutsatthet särskilt ska uppmärksammas. 

Enligt Jämställdhetsmyndighetens bedömningar beror hbtqi-personers förhöjda våldsutsatthet bland annat på att det kan vara svårare som hbtqi-person att söka stöd på grund av risken att diskrimineras. Det finns också en oro över risken att bemötas med fördomar eller oförståelse i verksamheter där det i dagsläget råder bristande kunskap om hbtqi. 

Ett projekt i tre delar

Projektet är indelat i tre delar: En informationssatsning i form av en samtalsserie, framtagandet av ett preventivt program som specifikt fokuserar på sexualiserat våld mot hbtqi-personer samt en utbildning fokuserad på att synliggöra sexualiserat våld bland hbtqi-personer. Utbildningen kommer att hållas för yrkesverksamma inom kommun och region.

”När det kommer till sexuellt våld kan vi arbeta förebyggande genom att bygga starka samtyckeskulturer som vilar på ömsesidighet, inkludering och respekt.”

Projektledare Suzann Larsdotter, som är auktoriserad socionom och sexolog.

Samtalsserien som inleder projektet kommer att fokusera på våldsprevention med fokus på sexuellt våld, strategier för att främja en god samtyckeskultur och på hur skadliga samhällsnormer kan utmanas. Ett urval av personer som på olika sätt profilerat sig inom hbtqi-communityt och/eller har värdefulla erfarenheter kommer att delta i samtalsserien, som ska publiceras i form av en podcast.