Hej kära medlem!

Härmed vill vi hälsa dig välkommen till ett nytt år med RFSL Stockholm, genom att bjuda in dig till RFSL Stockholms årsmöte den 25 mars. 2016 har varit ett händelserikt år. RFSL Stockholm har fortsatt sitt politiska påverkansarbete och ordnat en rad olika uppskattade evenemang, i såväl egen regi som i samarbete med andra. Bland dessa märks bland annat Högdalen Pride och transfesten under Stockholm Pride. Under året har föreningen även arbetat med lokalfrågan, som blivit akut, eftersom föreningen blivit uppsagd från nuvarande lokaler.

Samtidigt har utvecklingen i samhället, med växande hat och ökande stöd för rasistiska grupper, visat att föreningens feministiska och antirasistiska arbete behövs mer än någonsin. Det är viktigt att föreningen systematiskt arbetar för att bidra till att stävja denna utveckling och för att stå upp för ett öppet och inkluderande samhälle.

Föreningen kommer under 2017 att fortsätta utveckla medlemsverksamheterna. Dessutom kommer föreningen fortsätta att bygga på sin plattform för det politiska påverkansarbetet. Under året kommer också Newcomers att bli en medlemsgrupp under RFSL Stockholm. En stor utmaning under året kommer att vara nya lokaler, eftersom föreningen måste flytta senast till årsskiftet. Det betyder att föreningen har möjlighet att flytta till ändamålsenliga och tillgängliga lokaler, men det betyder också att det kommer att innebära en flytt från vad många ser som en klassisk adress.

Självklart innebär en flytt att föreningens verksamhet fortsätter, såväl medlemsverksamheter som stödverksamheterna och det hivpreventiva arbetet. RFSL Stockholm är en förening där alla kan känna sig välkomna och där alla har en plats och ska fortsätta vara det.

I detta brev vill vi bjuda in dig att vara med på vårt årsmöte, där vi tillsammans tar viktiga beslut om vad RFSL Stockholm ska göra under det kommande året och väljer en ny styrelse. Vi hoppas på att träffa dig under årsmötet den 25 mars och vi vill också gärna se dig engagerad i vår fantastiska förening under året. Om du inte kan vara med på årsmötet, tveka inte att höra av dig och berätta vad du vill göra för att RFSL Stockholm ska bli ännu bättre.

Vänliga hälsningar

Styrelsen för RFSL Stockholm

Kallelse till årsmöte

Medlemmar i RFSL Stockholm kallas till årsmöte.

Dag: Lördagen 25:e mars 2017
Tid: 14.00-18.00 (öppet hus från kl 13.00 för dig som vill träffa valberedning, styrelse och nominerade kandidater)
Plats: RFSL Stockholms lokaler, Sveavägen 59

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av årsmötespresidium
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Val av protokolljusterare
d. Val av rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10.Propositioner
11. Motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.

13.Val:
a. Styrelse
i. Fastställande av mandatperioder och antalet ledamöter i styrelsen
ii. Ordförande
iii. Kassör
iv. Övriga ordinarie ledamöter**
v. Ersättare
b. Valberedning
c. Revisorer
d. Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
15. Mötets avslutande.

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses

Eventuella motioner ska vara styrelsens sekreterare tillhanda senast den 25 februari på fej.ganebo.skantz@stockholm.rfsl.se. Styrelsen planerar inte att föreslå årsmötet stadge- ändringar. Handlingar för ärenden som ska behandlas vid årsmötet ska vara tillgängliga för medlemmarna senast den 11 mars vid RFSL Stockholms kansli och på www.mdev.rfslstockholm.se.

Vi hoppas att så många som möjligt vill passa på att lära sig mer om vad vår förening gör och vad vi vill uppnå, och dessutom vara med och fatta beslut på årsmötet. Frågor och funderingar om årsmötet kan skickas till RFSL Stockholms ordförande Andrés Esteche via andres.esteche@stockholm.rfsl.se. För övriga frågor kontakta info@stockholm.rfsl.se.

Styrelsen för RFSL Stockholm