See English below.
RFSL Stockholm välkomnar alla medlemmar till årsmöte lördagen 24 mars. Årsmötet är RFSL Stockholms högsta beslutande organ. Det är tillfället då alla föreningens medlemmar har möjlighet att komma med förslag, rösta igenom beslut och välja vilka som ska leda föreningen det närmsta två åren. Kom och var med och påverka inriktningen på RFSL Stockholms verksamhet!
Vi vill passa på att hälsa alla nya och gamla medlemmar välkomna till ett nytt spännande verksamhetsår och bjuda på lite mingel och gott tilltugg i samband med mötet.

DATUM: Lördag 24 mars.
TID: 13.00-16.00.
PLATS: RFSL Stockholm, Alsnögatan 7

TILLGÄNGLIGHET
Lokalen är tillgänglig för rullstol och barnvagn med hiss, automatiska dörröppnare och tillgängliga toaletter. Årsmötet är allergivänligt, undvik därför doftande produkter såsom parfym eller hårspray och nötter är helt förbjudna. Hörslinga finns i lokalen.

KANDIDERA TILL STYRELSEN
På årsmötet väljer medlemmarna vilka som ska sitta i styrelsen för RFSL Stockholm samt valberedning och revisorer för nästkommande år. Nominera gärna dig själv eller någon du känner genom att skicka en kort presentation av den du vill nominera senast den 10 februari till valberedning@stockholm.rfsl.se. Glöm inte att skicka med kontaktuppgifter! Det går också att kandidera till styrelsen på plats.

Observera att alla uppdrag är ideella. För att kunna rösta på årsmötet och för att kunna bli vald är det viktigt att du är medlem i RFSL. Om du inte redan är det kan du enkelt bli det här: https://rfslstockholm.se/om-oss/bli-medlem/

SISTA DAGEN FÖR MOTIONER
Var med och påverka RFSL Stockholms verksamhet och framtid, formulera dina förslag i en motion till årsmötet. Motioner ska skickas till matilda.stromberg@stockholm.rfsl.se senast lördagen 10 februari.

ÅRSMÖTESHANDLINGARNA
Verksamhetsberättelse, propositioner och styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2018 samt inkomna motioner med styrelsens yttranden kommer att finnas tillgängliga på hemsidan, RFSL Stockholms lokaler och Facebook-eventet senast två veckor innan årsmötet.

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET
Det behövs ingen anmälan utan vi prickar av dig på plats så du får rösträtt på årsmötet. Har du däremot särskilda behov som exempelvis översättning till engelska eller många pauser under mötet, mejla till adressen matilda.stromberg@stockholm.rfsl.se.

DAGORDNINGEN FÖR ÅRSMÖTET

Årsmötets öppnande § 1
Fastställande av röstlängd § 2
Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst § 3
Val av årsmötespresidium § 4
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
c) protokolljusterare
d) rösträknare
Fastställande av dagordningen § 5
Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse § 6
Revisorernas berättelse § 7
Fastställande av resultat- och balansräkning (inkl resultatdisposition) § 8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen § 9
Propositioner § 10
Motioner § 11
Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret § 12
Val § 13
a) Styrelse
i) fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
ii) Ordförande
iii) Kassör
iv) Övriga ordinarie ledamöter
v) Ersättare
b) Kongressombud
c) Valberedning
d) Revisorer
e) Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
Övriga frågor (ej beslutsfrågor) § 14
Mötets avslutande § 15


Varmt välkomna önskar RFSL Stockholms styrelse!


Summon to RFSL Stockholm’s General Annual Meeting 2018

 

RFSL Stockholm hereby welcomes all members to its annual meeting Saturday the 24th of March. The annual meeting is the organisations highest decision making body and gives its members the opportunity to raise suggestions, vote and elect the board for the coming two years.

We want to take the oppurtunity to welcome both old and new members to a new exciting year of operation. Take the chance to meet other members aswell as board members. Lighter snacks will be provided.

 

Date: Saturday March 24th

Time: 13:00-16:00

Place: RFSL Stockholm, Alsnögatan 7

 

Accessibility

The venue is accessible to wheelchairs and baby stroller through elevators. The doors can be opened automatically and the toilets are accessible. A reminder to think of those with allergies and avoid the use of products with a strong fragrance such as perfumes and hairsprays. Nuts are strictly prohibited. Hearing loop is available.

 

Nomination to the board

During the annual meeting, members decide who will be on the board, in the nomination committee aswell as auditors for the coming year. Feel free to nominate yourself or someone you think would be suitable by sending a short presentation and contact information of your nominee to valberedning@stockholm.rfsl.se. Send your nomination on the 10th of February at the latest. You can also nominate during the annual meeting.

 

Please note that all commitments are voluntary and not paid positions. 

To be able to vote during the annual meeting and in order to be able to be elected you will have to be a member of RFSL. If you’re not already a member please join here: https://rfslstockholm.se/om-oss/bli-medlem/

 

Last day to submit motions

Do you have any ideas on how to make RFSL Stockholm better? You can make an impact by writing it down and submitting your motion to matilda.stromberg@stockholm.rfsl.se on February 10th at the latest.

 

Annual meeting documents

The annual Report, proposals and the board’s proposal for a business plan for 2018 as well as received motions with the Board’s opinions will be available on the website, in RFSL Stockholm’s premises and the Facebook event no later than two weeks before the annual meeting.

 

Sign up 

You don’t have to sign up in advance, you are welcome to just drop in. We will sign you in upon arrival so that you can vote at the meeting. If you are in need of special assistance during the meeting, for example translation to english or many breaks, please e-mail matilda.stromberg@stockholm.rfsl.se and we will try to meet your request.

 

Agenda for the annual meeting

§1 Opening of the annual meeting

§2 Determination of electoral register

§3 Summon to the meeting

§4 Election of the annual meeting presidency

a) chairman of the meeting

b) meeting secretary

c) keepers of the minutes

d)  tellers

§5 Approval of agenda

§6 The board’s business and economic story

§7 Auditors story

§8 Determination of results and balance sheets

§9 Discharge for the board

§10 Propostions

§11 Motions

§12 Determination of business plan and budget for the fiscal year

§13 Elections

a) Board

i) Determination of term of office and number of members of the Board

ii)Chairman

iii)Treasurer

iv) Other regular members of the board

v) Substitutes

b) Congress representatives

c) Nomination committee

d) auditors

e) Potential working groups and other trustees

§14 Other questions (non decision- making)

§15 End of the annual meeting

 

All the best, 

RFSL Stockholm board