Kommentar till medieuppgifter

I helgen har flera medier rapporterat om en tidigare medarbetare på RFSL Stockholm som anklagas för sexuella övergrepp och avskedades i mars 2020. Av medias rapportering kan det lätt uppfattas att det här är något som skett nu, men de händelser som beskrivits har i själva verket inträffat långt tidigare.

Den första anmälan från offret kom in sensommaren 2019 då ledningen tog emot uppgifter som pekade ut medarbetaren. Även om anmälaren inte var beredd att polisanmäla fattades beslut om att utreda påståendena internt.

Utredaren landade i slutsatsen att de uppgifter som kommit fram inte var tillräckliga för att agera arbetsrättsligt mot medarbetaren, dock sattes försiktighetsåtgärder in och ett arbete med att se över de interna riktlinjerna och rutinerna för att förstärka det förebyggande arbetet inleddes.

Här finns självklart anledning till självkritik, säger Jacob Tardell, ordförande. Med facit i hand kan vi konstatera att utredningen brast. Det drabbade framförallt de asylsökande. Jag vill därför framföra en både formell och uppriktig ursäkt till offren från RFSL Stockholm.

Under hösten togs ett antal åtgärder fram, men vi kan se i efterhand att dessa inte var tillräckligt bra eller skarpa. 

Ett halvår senare, februari 2020, inkom en ny anmälan mot medarbetaren till RFSL Stockholms ledning som då genast satte samman en krisgrupp för att komma till botten med de rykten som fanns. Parallellt skickades medarbetaren hem. Han förbjöds att komma till arbetsplatsen eller ha någon ytterligare kontakt med sina klienter.

Ledningen landade också snabbt i att utredningen skulle drivas av ett externt säkerhetsföretag.

Medlemmar informerades om utredningen genom mailutskick, informationsmöte och på hemsidan.

En del anser att vi redan då borde ha involverat polisen, och jag kan förstå att det låter som ett självklart steg givet det vi vet idag. Samtidigt ska man komma ihåg att flera av uppgiftslämnarna i det läget inte ville ha någon som helst kontakt med polisen, säger Jacob Tardell. Den enda framkomliga väg, som vi bedömde det, var med andra ord att låta ett säkerhetsföretag utreda det hela för att sedan kunna agera arbetsrättsligt gentemot medarbetaren. Utredaren kunde också stötta offren att göra anmälan på sina villkor.

Sedan spelade det naturligtvis också in att vi genom att anlita experter kunde snabba på processen. Vi hade redan tappat ett halvår och hade vi bara gått till polisen vet vi inte alls hur lång tid det hade tagit innan de hade agerat.

Utredningen pågick under tre veckor och den ansvarige utredaren kom ganska snabbt till slutsatsen att uppgiftslämnarna var att bedöma som trovärdiga och att händelserna borde polisanmälas.

Med tanke på offrens status som asylsökande eller papperslösa hade en polisanmälan utan deras medverkan kunnat utgöra en ytterligare kränkning. Därför var det viktigt att det var offren själva som fick göra polisanmälan men självklart erbjöd vi dem stöd för att kunna klara att ta steget. Vår utredare var med när själva anmälan gjordes.

Oaktat polisanmälan fattade ledningen beslutet att med stöd av den externa utredningen avsluta medarbetarens anställning på RFSL Stockholm. Detta kommunicerades också till medlemmarna våren 2020. Parallellt har en rad åtgärder vidtagits i syfte att säkerställa att eventuella framtida anmälningar hanteras med större professionalitet. Detta arbete genomförs gemensamt i hela förbundet och detta är ett påbörjat långsiktigt arbete som också handlar om kunskap, kultur, rutiner och regelefterlevnad.

Här kan du läsa hela åtgärdsplanen: https://www.rfsl.se/aktuellt/information-visselblasarsystem-handlingsplan/.

Det här är en tragisk fråga från början till slut och jag beklagar att vi inte tidigare fattade vad som pågick. Vi förlorade ett halvår som vi aldrig kan ge tillbaka till offren men jag hoppas att den kommande rättegången ändå kan ge dem en rättmätig upprättelse.