PrEP står för preexpositionsprofylax, det är en daglig medicin i tablettform hivnegativa kan ta i syftet att förebygga en hivinfektion. PrEP, i denna kontext, innebär användningen av preparaten emtricitabin och tenofovir. Det motsvarar Truvada eller generikaversioner av Truvada. Personer som tar PrEP bör inledningsvis säkerställa att den är hivnegativ för att under tiden personen går på PrEP också gå på regelbundna uppföljningar i syfte att bevaka eventuella biverkningar enligt rekommendationer från Referensgruppen för antiviral terapi (RAV).

I dagsläget finns som vi kan se det inga hinder för att implementera PrEP: godkännande, finansiering och riktlinjer för behandling och vem som är aktuell för PrEP finns på plats, men ändå dröjer landstinget med implementeringen. Resultatet är att PrEP inte tillgängligt på ett patientsäkert sätt för människor som skulle ha nytta av det. Venhälsan, som är den enskilt viktigaste hiv/STI-mottagningen för MSM, har meddelat att man inte har den ekonomiska möjligheten att varken förskriva PrEP eller erbjuda uppföljningar till de som gjort privatimport.

RFSL Stockholm kräver därför:

• att SLL skyndsamt inför ett ordnat program för PrEP-förskrivning utifrån de behandlingsriktlinjer som utfärdats av RAV, och

• att Venhälsan på Södersjukhuset ges ett särskilt uppdrag och finansiering för att inrätta ett PrEP-program.

Läs hela ställningstagandet här; Ställningstagande runt PrEP_20171205