Arbetsordning för RFSL Stockholms valberedning

Antagen av RFSL Stockholms årsmöte 2019-03-23.

Inledning

Valberedningen är RFSL Stockholm beredningsorgan för de tillsättningsärenden som årsmötet beslutar om.

Valberedningens arbete regleras av RFSL Stockholm stadgar, denna arbetsordning samt eventuellt anslag till valberedningens arbete i budgeten beslutad av RFSL Stockholms årsmöte. Denna arbetsordning fastställs av årsmötet.

Tillsättning av valberedning

Förslag på ledamöter till ny valberedning ska skickas in till nuvarande valberedning. Valberedningen ska presentera samtliga inkomna kandidater för årsmötet i den ordning de inkom utan att bereda valet ytterligare.

Årsmötet utser valberedningens ledamöter och ersättare för dessa. Valberedningen ska konstituera sig direkt efter årsmötet och rapportera sitt beslut om sammankallande till styrelsen.

Valberedningens ledamöter

RFSL Stockholm ska ha en valberedning som representerar föreningens medlemmar. Ledamöter av valberedningen ska inte inneha styrelseuppdrag i föreningen eller förbundet. Verksamhetschef eller tjänsteperson i föreningen eller förbundet ska inte vara ledamot av valberedningen.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska till årsmötet lämna förslag till beslut i frågan om ordförande, styrelseledamöter, ersätter för dessa, revisorer samt ombud till förbundets kongress. Valberedningen ska även föreslå eventuellt arvode till ordförande och ledamöter. Ersättning till revisorerna hanteras i ordinarie budgetarbete inför årsmötet.

Valberedningen ansvarar för denna arbetsordning.

Valberedningens arbete

Valberedningen ska ta emot nomineringar, genomföra intervjuer med de nominerade, ta in referenser på de kandidater de avser att föreslå och skriftligen rapportera sina förslag till årsmötet. Förslagen ska presenteras på föreningens webbplats senast två veckor före årsmötet. Valberedningen ska även redovisa de nomineringar som inte ingår i förslaget om de inte har dragit tillbaka sin kandidatur.

Under årsmötet ska valberedningen finnas tillgänglig för frågor från medlemmarna.

Valberedningen ska föreslå årsmötet förbättringar av denna arbetsordning om den anser att det föreligger ett behov.

Sekretess

Valberedningen kan under arbetets gång komma över potentiellt känslig information om de olika kandidaterna, RFSL Stockholm, RFSL och andra organisationer eller företag, både sådan som är relevant för valet och sådan som inte är det. Det är av yttersta vikt att sådan information behandlas varsamt.

All information om kandidaterna och valberedningens arbete är konfidentiell och får ej lämnas ut av valberedningen eller någon av dess ledamöter, med följande undantag:

  1. Valberedningens förslag enligt ovan samt annan information som valberedningen skriftligen delger årsmötet.
  2. De nomineringar som valberedningen inte har med i sitt förslag och inte har dragit tillbaka sin kandidatur.
  3. Valberedningen ska under årsmötet i relevant utsträckning besvara de frågor som ställs av medlemmar.
  4. Även uppgifter som är att anse som känsliga ska delges årsmötet, om de bedöms vara av betydande vikt för valet. Dock skall de berörda kandidaterna i förväg informeras om detta och därvid ges möjlighet att dra tillbaka sina kandidaturer.

Tillbakadragna kandidaturer

Valberedningen får över huvud taget inte uttala sig om personer som inte längre kvarstår som kandidater, såvida inte personerna i fråga gett sina uttryckliga medgivanden till detta.