Policy för hund på jobbet

Gäller från 2019-10-01.

Denna policy är framtagen i överensstämmelse med Arbetsmiljölagen 3 kap 2 § och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om Systematiskt arbetsmiljöarbete 2 § samt 10 §. Policyn gäller 191001–200930, men kan sägas upp i förtid av verksamhetscheferna eller på begäran av arbetsmiljöombuden.

Policyn gäller för anställda och förtroendevalda på RFSL Stockholm och RFSU Stockholm som arbetar på kansliet på Alsnögatan 7 i Stockholm. För besökare och medlemsgrupper gäller fortsatt förbud att medta hund och andra pälsdjur.

Dessa bestämmelser gäller sällskapshund och omfattar inte ledarhund och assistanshund.

Högst tre hundar får vistas på arbetsplatsen samtidigt, inklusive ledarhund och assistanshund. I mindre utrymmen får endast en hund vistas åt gången.

Avdelningar där hund är tillåten: Tysta rummet, kontorslandskapet, lilla konferensrummet, stora pentryt, huvudentrén.

Avdelningar där hund inte är tillåten: Lilla pentryt, stora konferensrummet, medlemsentrén, de små mötesrummen, chattrummet, vilorummet, städskrubben.

Alla hundar ska ha tillgång till vatten och ska matas och rastas i enlighet med bestämmelserna i djurskyddslagen. Ägaren har ansvar för hunden under hela vistelsen på arbetsplatsen. Eventuella skador som uppstår på grund av hundens vistelse på arbetsplatsen ska återställas av ägaren. En hund som inte trivs på arbetsplatsen eller med de andra hundarna, eller som stör personalen i arbetet, ska inte heller vistas där.

Om någon anställd besväras av hunden, exempelvis på grund av allergi eller hundrädsla, så går den anställdes rätt att vistas på sin arbetsplats utan besvär före rätten att ha hund på jobbet.

Vid önskemål om att ta med sin hund till arbetsplatsen ska en begäran ställas till verksamhetschefen och skälen vägas mot bestämmelserna i policyn. I händelse av att det inkommer fler förfrågningar än antalet lediga hundplatser så uppmanas medarbetarna att själva lösa frågan i första hand. Om detta inte är möjligt avgörs frågan av verksamhetscheferna. Arbetsgivaren har sista ordet i alla frågor som rör hund på jobbet.