Riktlinjer för gåvor till RFSL Stockholm

Policyn antogs av styrelsen den 21 juni 2021

Gåvopolicy 

RFSL Stockholm är en ideell organisation som är beroende av anslag, bidrag och ersättningar för att finansiera verksamheten. Gåvor till RFSL Stockholms verksamhet och dess medlemsgrupper utgör en viktig del av föreningens ekonomi och vi uppfattar dem som ett uttryck för att många uppskattar och stödjer vårt viktiga arbete. Föreningens verksamhet bedrivs till förmån för arbete där alla – oavsett sexuell läggning, sexualitet, könsidentitet och könsuttryck – erkänns samma rättigheter och möjligheter. 

Hantering av gåvor i organisationen

En gåva till RFSL Stockholm är vanligtvis pengar men kan även vara tex utrustning, material, kläder eller mat etc.

Alla gåvor till föreningen eller dess medlemsgrupper hanteras i föreningens gemensamma redovisning. Föreningen förfogar fritt över de medel som inkommit till föreningen som gåvor vilket innebär att givarens pengar kan användas där de bäst behövs och gör mest nytta vid varje given tidpunkt. Detta innebär att inkomna gåvor förvaltas centralt i föreningens ekonomi och varje verksamhetsområde sedan kan ansöka om medel från gåvofonden för specifika ändamål. Varje verksamhetsområde kan sedan ansöka om medel för specifika ändamål vilket godkänns av styrelse och verksamhetschef.

Har givaren starka önskemål om hur gåvan ska användas behöver detta särskilt överenskommas med föreningen. 

RFSL Stockholm ska på lämpligt sätt tacka för mottagna gåvor. Fokus ska vara kostnadseffektivitet men även på givarens behov av att få bekräftelse på att föreningen har mottagit gåvan. I de fall då kostnaden uppskattas bli stor i relation till gåvan tackas inte givaren personligen. Givaren kan även tackas kollektivt via digitala kanaler som föreningen förfogar över.

Givarens identitet

En givare kan vara en fysisk eller juridisk person. Givarens gåvor är frivilliga och kan upphöra när som helst. De utgår från givarens engagemang för hbtq-rättigheter och möjligheter.

Givarens identitet måste alltid vara känd för RFSL Stockholm. Dokumentation av givarnas identitet hanteras i föreningens gemensamma redovisning.  Föreningen ska inte lämna givarens namn vidare till annan organisation eller företag.

Vill en givare vara anonym skall detta respekteras. Givarens namn skall aldrig publiceras utan givarens medgivande. Likaså ska föreningen respektera om en givare inte vill bli kontaktad. 

Nekande av gåva

RFSL Stockholm har möjlighet att neka till gåva vid stark misstanke om att gåvogivares värderingar eller verksamhet står i strid med föreningens värderingar samt om det finns misstanke att gåvans ursprung är förenad med olämplighet. 

Föreningen kan även tacka nej till gåva om den är förenad med specifika villkor, som föreningen inte kan uppfylla eller om kostnaderna för att ta emot gåvan inte står i rimlig proportion till gåvan i sig.

Andra skäl att tacka nej kan vara att gåvan får oönskade konsekvenser eller om den består av aror, tjänster, byggnader etc. som föreningen inte kan använda eller avyttra.

Gåvopolicyns giltighetstid och ansvarig

Denna policy gäller från och med beslutsdagen och tills vidare, och revideras vid behov.

Ansvarig för gåvopolicyn är RFSL Stockholms styrelse.