Projektet ”Kvinnor i fokus” är ett projekt med målgruppen lesbiska, bisexuella och queera kvinnor som har sex med kvinnor som antingen bor eller tidigare bott i Stockholm. Målgruppen omfattar cis- och transkvinnor samt ickebinära. Nu söker vi deltagare till djupintervju som ska ske under våren och sommaren. Totalt söker vi 10 – 15 personer och du som deltar är helt anonym. Uppskattningsvis kommer intervjun ta en timme och du får biobiljetter som tack för din insats!

Projektledaren kommer att spela in och transkribera intervjun, och det är bara projektledaren som kommer ha tillgång till intervjumaterialet. Enstaka citat kommer att finnas i den slutgiltiga rapporten och i föredrag om projektet. Men inget kommer gå att härleda till enskilda individer. Du väljer själv vilka frågor du vill svara på och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Fokus för intervjun kommer vara tidigare erfarenheter av vård och vilka behov du har gällande vård.

Mycket forskning visar på att det finns stora skillnader i hur kvinnor som har sex med kvinnor mår gällande flera hälsofaktorer, att de mår sämre än heterosexuella inom fler områden samt att det finns skillnader i hur målgruppen uppsöker vård i jämförelse med andra grupper. Målet med projektet är ökad kunskap om målgruppens behov vid vårdkontakter och vilka hälsofrämjande insatser som behövs för att på sikt uppnå jämställd hälsa.

Vill du delta i en intervju eller har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta projektledaren på caro.wikbro@stockholm.rfsl.se