Kvinnor i fokus

RFSL Stockholms hiv & hälsa-avdelning har utvidgats med ett nytt projekt med lesbiska, bisexuella och queera kvinnor som har sex med kvinnor som målgrupp. Projektet Kvinnor i fokus var beviljat med medel från Jämställdhetsmyndigheten och pågick 2022.

Mycket forskning visar på att det finns stora skillnader i hur kvinnor som har sex med kvinnor mår gällande flera hälsofaktorer, att de mår sämre än heterosexuella inom fler områden samt att det finns skillnader i hur målgruppen uppsöker vård i jämförelse med andra grupper. Med detta projekt tog vi fram hälsofrämjande åtgärder för målgruppen, som resulterade i en rapport som finns tillgänglig nedan.

Målet med projektet var ökad kunskap om målgruppens behov vid vårdkontakter och vilka hälsofrämjande åtgärder som behövs för att på sikt uppnå jämställd hälsa. Under året hölls en fokusgrupp samt 15 enskilda djupintervjuer med personer ur målgruppen. Vi samlade även in över 800 enkätsvar från målgruppen. Resultatet med hälsofrämjande insatser för målgruppen sammanställdes i en rapport som finns tillgänglig digitalt och i tryck. 

Detta projekt är det första i sitt slag och vi på RFSL Stockholm är väldigt glada över att äntligen få göra något på detta tema med och för målgruppen lesbiska, bisexuella och queera kvinnor. Vi planerar att göra fler projekt framöver med och för målgruppen. Under 2023 kommer vi ha projektet Kvinnors hälsa i fokus, mer information om det kommer.

Vill du ha mer information om projektet eller beställa rapporten; maila till caro.wikbro@stockholm.rfsl.se