Kvinnor i fokus

RFSL Stockholms hiv & hälsa-avdelning har utvidgats med ett nytt projekt med lesbiska, bisexuella och queera kvinnor som har sex med kvinnor som målgrupp. Projektet heter Kvinnor i fokus och är beviljat med medel från Jämställdhetsmyndigheten och kommer att pågå under hela 2022.

Mycket forskning visar på att det finns stora skillnader i hur kvinnor som har sex med kvinnor mår gällande flera hälsofaktorer, att de mår sämre än heterosexuella inom fler områden samt att det finns skillnader i hur målgruppen uppsöker vård i jämförelse med andra grupper. Med detta projekt vill vi ta fram hälsofrämjande åtgärder för målgruppen.

Målet med projektet är ökad kunskap om målgruppens behov vid vårdkontakter och vilka hälsofrämjande åtgärder som behövs för att på sikt uppnå jämställd hälsa. Under året kommer vi hålla i en fokusgrupp samt 10 – 15 enskilda djupintervjuer med personer ur målgruppen. Vi kommer även samla in input från personer ur målgruppen via en enkät. Enkäten når du här. Resultatet med hälsofrämjande insatser för målgruppen kommer att sammanställas i en rapport som kommer finnas tillgänglig digitalt och i tryck. 

Detta projekt är det första i sitt slag och vi på RFSL Stockholm är väldigt glada över att äntligen få göra något på detta tema med och för målgruppen lesbiska, bisexuella och queera kvinnor. Vi planerar att göra fler projekt framöver med och för målgruppen. 

Vill du ha mer information om projektet, delta i enskild intervju eller svara på enkäten när den är färdig; maila till caro.wikbro@stockholm.rfsl.se