RFSL Stockholm välkomnar alla medlemmar till årsmötet lördagen 28 mars. På årsmötet bestämmer föreningens medlemmar tillsammans RFSL Stockholms framtid. På mötet kan alla medlemmar komma med förslag och rösta igenom de beslut som ska leda arbetet under kommande verksamhetsår. På årsmötet väljer medlemmarna vilka som ska sitta i styrelsen och leda föreningen fram till nästa årsmöte.

Både nya och gamla medlemmar är varmt välkomna till årsmötet. Vi bjuder på fika och i pauserna finns det tid att träffa andra medlemmar.

Datum: Lördag 28 mars.
Tid: 13.00-16.00.
Plats: RFSL Stockholm, Alsnögatan 7, Stockholm

RÖSTRÄTT PÅ ÅRSMÖTET

För att kunna rösta på årsmötet och för att kunna bli vald måste du vara medlem i RFSL. Enligt RFSL Stockholms stadgar måste ny medlem i föreningen ha blivit medlem senast en vecka efter kallelse till årsmötet gick ut, för att ha rösträtt på årsmötet. Om du inte redan är medlem, kan du enkelt bli det här. 

SISTA DAGEN FÖR MOTIONER


Var med och påverka RFSL Stockholms verksamhet och framtid, formulera dina förslag i en motion till årsmötet. Motioner ska skickas till kristofer.edlund@stockholm.rfsl.se senast lördagen 29 februari.

ÅRSMÖTESHANDLINGARNA


Verksamhetsberättelse, propositioner och styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2020 – 2022 samt inkomna motioner med styrelsens yttranden kommer att finnas tillgängliga på RFSL Stockholms hemsida, i RFSL Stockholms lokaler och Facebook-eventet för årsmötet senast två veckor innan årsmötet äger rum.

ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTET


Det behövs ingen anmälan i förväg. Vi prickar av dig på plats så du får rösträtt på årsmötet. Har du särskilda behov, som exempelvis tolkning eller extra pauser under mötet, mejla gärna till kristofer.edlund@stockholm.rfsl.se i god tid i förväg.

TILLGÄNGLIGHET

Lokalen är tillgänglig för rullstol och barnvagn med hiss, automatiska dörröppnare och tillgängliga toaletter. Hörslinga finns i lokalen. Tänk på allergiker och undvik därför doftande produkter såsom parfym eller hårspray. Nötter är inte tillåtna i lokalerna.

DAGORDNINGEN FÖR ÅRSMÖTET

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

4. Val av årsmötespresidium:
4.1 Mötesordförande,
4.2 Mötessekreterare

5. Val av protokolljusterare

6. Val av rösträknare

7. Fastställande av dagordningen

8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Propositioner:
12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress),
12.2 Fastställande av verksamhetsplan,
12.3 Budget för verksamhetsåret,
12.4 Övriga propositioner

13. Motioner

14. Val av styrelse:
14.1 Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen, 
14.2 Ordförande,
14.3 Kassör,
14.4 Övriga ordinarie ledamöter,
14.5 Ersättare

15. Val av kongressombud

16. Val av valberedning

17. Val av revisorer

18. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda

19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)

20. Mötets avslutande.