RFSL Stockholm delar oron för de omänskliga konsekvenser som den föreslagna angiverilagen kan få för vårt samhälle. Därför vill vi uttrycka vårt stöd för demonstrationen Stoppa Angiverilagen som ska hållas i Fatbursparken på söndag den 9 september klockan 14.

Att tvinga offentligt anställda att rapportera papperslösa till polisen bryter mot människovärdesprincipen som varje demokratiskt samhälle vilar på. När lärare, vårdpersonal och socialarbetare tvingas agera angivare riskerar vi att i stället skapa ett samhälle präglat av rädsla, misstänksamhet och avhumanisering.

Vi kan inte passivt se på när några av samhällets mest utsatta människor inte längre vågar söka  medicinsk vård, röra sig i offentliga rum eller gå till skolan. RFSL Stockholm stöder därför demonstrationen och uppmanar alla som värdesätter mänskliga rättigheter att göra era röster hörda. 

Tillsammans kan vi förhindra att höga murar av rädsla och misstänksamhet byggs upp runt omkring oss. Tillsammans kan vi bygga broar av empati och medmänsklighet.

RFSL Stockholm shares the concern for the inhumane consequences that the proposed denunciation legislation may have on our society. Therefore, we want to express our support for the demonstration that will be held in Fatbursparken on Sunday, September 9th at 2 PM.

Forcing public employees to report undocumented individuals to the police goes against the principle of human dignity which is the foundation of every democratic society. When teachers, doctors, and social workers are compelled to act as informants, we risk creating a society marked by fear, suspicion, and dehumanization.

We cannot passively stand by and watch as some of the most vulnerable members of society no longer dare to seek medical care, access public spaces, or attend school. RFSL Stockholm therefore supports the demonstration and urges everyone who values human rights to make your voices heard.

Together, we can prevent high walls of fear and suspicion from being built around us. Together, we can build bridges of empathy and humanity instead.