Politisk plattform valrörelsen 2022

Baserade på RFSLs prioriterade områden. Antagna av RFSL Stockholms styrelse 220613.

Äldre/unga HBTQI personers psykiska och fysiska hälsa samt hälsa och levnadsvillkor för hbtqi-personer med funktionsnedsättning

Krav:

 • Krav om hbtqi-diplomering i upphandling av alla utförarer inom socialt arbete – tex aktörer inom äldreomsorg och LSS-verksamhet
 • Säkra långsiktig finansiering av communitydriven ungdomsverksamhet för hbtqi-personer (tex genom IOP)
 • Säkra att biståndsbedömare (både inom LSS och äldreomsorg) har hbtqi-kompetens
 • Säkra platser på äldreboende med hbtqi-profil och att all personal inom hemtjänsten i Stockholm är hbtqi-diplomerade
 • Säkra att det på sikt finns LSS boende- och gruppbostäder med hbtqi-profil/kompetens
 • Utveckla och stärka hbtqi-individers rätt till samtal och stöd via upprättande av en communitydriven stödmottagning i Stockholmsområdet.
 • Region Stockholm bör erbjuda catch-up-vaccination mot HPV för särskilt utsatta grupper (msm samt transpersoner)

Regnbågsfamiljers villkor i Stockholm

Krav:

 • Säkra att Stockholm stads digitala plattformar för tex förskola/skola är anpassade för olika typer av familjer – tex till familjer med fler vårdnadshavare än två
 • Säkra att alla som arbetar inom socialtjänsten kompetensutvecklas i hbtqi-frågor 
 • Säkra att hbtqi-personer inte diskrimineras när det gäller möjligheterna att bli familjehem i Stockholm
 • Utöka resurserna inom reproduktionsmedicin i Region Stockholm samt säkra att kraven som ställs på den som vill genomgå fertilitetsbehandling är rimliga och relevanta samt forskningsbaserade. 
 • Ställ krav på Region Stockholm att kartlägga vårdköer för de olika grupperna så att alla erbjuds likvärdig vård. 

Asylsökande/nyanlända/papperslösa hbtqi-personers behov

Krav:

 • En hbtqi-profilerad flyktinganläggning i Stockholmsområdet
 • Säkra att personalen på asylboenden i Stockholmsområdet är utbildade inom hbtqi-frågor och bemötande
 • Säkra tillgång till hbtqi-kompetent juridisk hjälp till asylsökande
 • Säkerställa hbtqi-utbildning och kvalitetssäkring av handläggare på mottagningsenheten och asylprövningsenheten i Stockholm.
 • Möjliggöra undantag från att en blir av med dagersättningen om en väljer att ordna eget boende i vissa utsatta områden, vilket en del hbtqi-asylsökande ofta gör då de inte vill riskera hbtqi-fobiskt våld i Migrationsverkets boenden
 • STI och STI-undersökningar ska definieras som vård som inte kan anstå för att tillgängliggöras för målgruppen
 • Enkla och trygga vägar in i vården även för personer som saknar svenskt personnummer eller som lever under utvisningsbeslut

Trans/intersex

Krav:

 • Säkra långsiktig finansiering av communitydriven verksamhet och mötesplatser för trans- och intersex-personer (tex genom IOP)
 • Region Stockholm måste erbjuda könsbekräftande vård och behandling för de barn, unga och vuxna som behöver den
 • Behandling för könsdysfori ska definieras som vård som inte kan anstå för att tillgängliggöras för målgruppen asylsökande/nyanlända/papperslösa HBTQI-personer
 • Region Stockholm ska bidra till att skapa förutsättningar för forskning kring könsdysfori för att säkerställa att unga kan få adekvat behandling
 • Region Stockholm ska säkra rätten till självbestämmande för personer som föds intersex och avstå från att utföra oåterkalleliga ingrepp tills dess att barnet är stort nog för att själv fatta beslut

Säkra demokratin 

Krav:

 • säkerställa finansiering av ideella demokratiska organisationer 
 • säkerställa att organisationer som representerar de grupper som berörs hörs i frågor som angår dom.